Vi närmar oss 15 000!

Statistiska Centralbyrån (SCB) har publicerat befolkningsstatistiken för första halvåret år 2018. Antalet invånare var då 14 908, vilket är en ökning med 193 sedan årsskiftet.

Huvudsakligen beror ökningen på inflyttning: flyttnettot var +154. Bryter man ner flyttningssiffrorna ser man dock  att flyttnettot mot övriga kommuner i Skåne är negativt med (-93), men svagt positivt i förhållande till kommuner utanför Skåne(+63). Sammantaget innebär det att flyttningarna i förhållande till riket som helhet fortfarande är negativt (-30).

Flyttnettot i förhållande till utlandet var +184. Tidigare mönster håller alltså fortfarande i sig, möjligen med undantag av ett bättre netto mot kommuner utanför Skåne. Sammantaget förklaras befolkningsökningen således främst av inflyttning från utlandet. Ett födelseöverskott på +27 bidrog också något till folkökningen.

– Tidigare mönster håller i sig. Befolkningsutvecklingen förklaras till stor del av inflyttning från utlandet.
Men under 2017 och under första halvåret i år bidrar också födelsenettot till ökningen av invånarantalet.
Nettoflyttningen till andra kommuner i Skåne är fortfarande negativ, vilket till stor del beror på att ungdomar väljer att studera i Kristianstad, Lund eller Malmö, säger Tomas Carvonen, planeringsansvarig i Östra Göinge kommun.

Stigande villapriser

– Att ungdomar flyttar för studier kännetecknar många mindre kommuner runt om i landet utan egen högskola och något som inte är så lätt att påverka. Både 2017 och 2018 visar flyttningsstatistiken första halvåret ett plus i förhållande till kommuner utanför Skåne, vilket är positivt, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

– Ett tydligt tecken på att många vill flytta till Östra Göinge är att prisutvecklingen på småhus är i en stigande trend sedan 2013. Priset på ett småhus i Östra Göinge har i genomsnitt ökat med cirka 60 procent de senaste fyra åren. Många har upptäckt att en villa, särskilt i Hanaskog och Knislinge, är ett prisvärt alternativ på bekvämt pendlingsavstånd till Kristianstad. Sannolikt kommer planerade åtgärder för bättre framkomlighet på väg 19 och den framtida superbusslinjen, frågor som kommunen drivit under lång tid, att ytterligare öka kommunens attraktivitet, som plats att bo och leva på, vilket kommer att synas i befolkningsstatistiken även i framtiden, fortsätter Patric.

 


Hittade du inte vad du sökte?