Utbildningsinsatser i fritidshemmen ska bidra till bättre skolresultat

På kommunens alla låg- och mellanstadieskolor finns fritidshem där många elever tillbringar tid innan och efter skolan samt under lov- och planeringsdagar. Under år 2022 deltog personal från samtliga fritidshem i en seminarieserie vid Högskolan Kristianstad, med syfte att höja kunskapsnivån i fritidshemmen och på så sätt ytterligare bidra till skolans måluppfyllelse. Utbildningen var ett startskott för fortsatta utvecklingsarbeten och nya givande samverkansformer.

Bild på åtta lärare inom fritidshem, utomhus framför Mölleskolans entré.

Efter utbildningen har ett nätverk med lärgrupper inom fritidshemmen skapats, där man fortsätter erfarenhetsutbytet och diskuterar utvecklingsfrågor.

– Fritidshemmen är en viktig del av skolan och här får vi tid att arbeta med normer och värden, för att eleverna ska få en bra värdegrund med sig. Eleverna leker och arbetar på de sociala relationerna vilket leder till ökad trygghet i skolan, berättar Christel Andersson, rektor på Mölleskolan och för fritidshemmen.

– Fritidshemmen har även ett pedagogiskt uppdrag, men till skillnad från i skolan är lärandet i fritidshemmen mer situationsstyrt och lustfyllt, förklarar Cecilia Blad, förstelärare i fritidshem på Prästavångskolan.

Nya värdefulla kunskaper och insikter

Totalt 25 medarbetare, två till fem per fritidshem, deltog vid fem seminarier som handlade om bland annat fritidshemmens förändrade uppdrag mot undervisning, didaktik, förhållningssätt och metoder. Samtliga medarbetare deltog vid ett avslutande seminarium med praktiskt fokus.

– Många nya och lärorika tankar har väckts och i vissa avseende fick vi också en bekräftelse på hur vi redan arbetar idag, att vi är på rätt väg, säger fritidshemsläraren Rebecka Obrell och fortsätter:

– Lärdomarna tar vi med oss i kommande utvecklingsarbeten. Bland annat hur vi kan arbeta mer med miljön på skolgården och arbeta lösningsfokuserat så att eleverna möts av färre ”nej” när de kommer med förslag på vad de kan göra. Det är ett enkelt sätt att göra skapa mer luststyrda aktiviteter.

– En förändring som vi ganska snabbt gjorde var att börja föra anteckningar för att utvärdera aktiviteter. På så sätt minskar risken att vi fortsätter med något ”vi alltid gjort” fastän det egentligen inte funkar särskilt bra. Det är ett effektivt sätt att hitta nya hjulspår, säger Pelle Ahlbin, förstelärare i fritidshem.

Fortsatt arbete för samsyn och erfarenhetsutbyte

– Efter utbildningarna har arbetet med att skapa en samsyn hos personalen fortsatt. De som inte var med vid alla seminarier har briefats av sina kollegor. I slutet av förra året påbörjades ytterligare en utbildningsinsats, genom Specialpedagogiska myndigheten, med fokus på tillgängliga lärmiljöer, berättar Christel Andersson.

Bild på Cecilia Blad.

Cecilia Blad, förstelärare inom fritidshem.

– Utbildningarna har innehållit diskussioner i mindre grupper och i efterhand har dessa lyfts fram som särskilt värdefulla. Därför har vi skapat ett nätverk med lärgrupper inom fritidshemmen där man fortsätter erfarenhetsutbytet och diskuterar utvecklingsfrågor. Vi försöker hålla grupperna intakta från ett tillfälle till ett annat, så att diskussionerna fortsätter där de avslutades och på så sätt blir djupare. Utvecklingsfrågor i skolan diskuteras oftast utifrån skolperspektivet, men i det här nätverket får vi möjlighet att utveckla frågeställningar utifrån fritidspedagogiska tankessätt istället, säger Cecilia Blad.

Inför vårens fortsatta utvecklingsarbete har fritidshemmen köpt in utbildningsmaterial, som fritidspedagoger och fritidsledare kommer kunna avsätta tid för att läsa och ta del av på arbetstid.

Skolresan 2030

I Östra Göinge pågår en omfattande skolsatsning, med det långsiktiga målet att nå det genomsnittliga meritvärdet 230 poäng för eleverna i årskurs 9 år 2030. Skolsatsningen engagerar hela kommunförvaltningen.

 


Hittade du inte vad du sökte?