TT-nämndens beslut om vite gällande f.d. Sanatoriet i Broby står fast

Boendet på f.d. Sanatoriet i Broby bedrivs i strid med gällande bygglov. TT-nämnden har beslutat att utdöma ett vite om 250 000 kronor per månad från och med maj månad 2022 om inte rättelse sker. Rättelsen innebär att inget stadigvarande boende kan bedrivas.

Ärendet överklagades av fastighetsägaren och avgjordes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Nämndens beslut står därmed fast.

TT-nämnden har också nyligen, med stöd av Lagen och skydd mot olyckor, fattat beslut om vite om 100 000 kronor per månad från den 14 januari 2022 om inte nödvändiga brandskyddsåtgärder utförs.

Fastighetsägaren erbjuder fortfarande stadigvarande boende till nya familjer, något som strider mot både myndighetsbeslut och domstolsavgörande. Boendet på f.d. Sanatoriet i Broby är olagligt och bedöms vara påtagligt olämpligt och även potentiellt skadligt för hyresgäster i och med det bristande brandskyddet. Enligt gällande riktlinjer för försörjningsstöd i Östra Göinge så beviljas inte hyreskostnader för sådant boende.

Mark- och miljööverdomstolens beslut vann laga kraft den 7 december. Från och med detta datum beviljas inte försörjningsstöd till hyreskostnader för nya hyresgäster som flyttar till f.d. Sanatoriet. Befintliga hyresgäster som tar emot försörjningsstöd kommer att få skälig tid på sig att hitta annat lämpligt boende.

– Det är högst anmärkningsvärt att fastighetsägaren bedriver verksamhet i strid med gällande bygglov och att de inte vidtar åtgärder, utan att kommunen måste utdöma vite. För oss är det en viktig signal att vi inte kommer bevilja försörjningsstöd och jag förväntar mig att fastighetsägaren följer fattade myndighetsbeslut, säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har inget generellt ansvar att ordna bostad åt invånare. Det kan finnas situationer då socialtjänsten kan bistå den enskilde om det finns särskilda skäl. Innan ett sådant bistånd kan beviljas ska alla övriga möjligheter att tillgodose behovet uttömmas först.

– Enligt gällande riktlinjer om försörjningsstöd beviljas inte bistånd till hyreskostnader om boendet bedöms påtagligt olämpligt och skadligt. Utifrån de myndighetsbeslut som finns angående det olovliga boendet på Sanatorievägen har jag bedömt att det är av sådan karaktär, säger Merete Tillman, kommundirektör Östra Göinge kommun.


Hittade du inte vad du sökte?