Så tycker Göingeborna om sin kommun

För nionde gången i ordningen har Göingeborna uttryckt sin uppfattning om hur det är att leva och bo i Östra Göinge. Årets medborgarundersökning visar att de flesta Göingebor är nöjda med såväl platsen de bor på som kommunens verksamheter. Östra Göinges geografiska läge kopplat till pendling upplevs däremot mindre bra.

Det är Statistikmyndigheten SCB som under perioden augusti-november genomfört mätningen där 455 Göingebor i åldrarna 18 år och uppåt har svarat. Medborgarenkäten är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommunen för att ge en bild av vad Göingeborna är nöjda med och vad som behöver förbättras. Enkäten skickades ut till 1 200 slumpmässigt utvalda Göingebor och kunde besvaras både digitalt och med brevpost.

Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende för kommunens politiker.

I analysen jämförs kommunens resultat från 2023 med motsvarande resultat från mätningen som genomfördes två år tidigare.

– Även om vi inte når rikssnittet i alla frågor så har vi tagit ett stort kliv framåt på alla områden sen mätningens start 2008. Jag tror att tillgänglighet och närhet till både kommunens verksamheter och till Göingeborna bidragit till detta, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Bild på Patric Åberg.

Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet 2023

Nio av tio Göingebor tycker att kommunen är en bra eller mycket bra plats att bo och leva på, åtta av tio tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra eller mycket bra och drygt hälften av göingarna är beredda att rekommendera någon utomstående att flytta in i kommunen.

En god resultatutveckling

De största förbättringarna i resultatet är kopplade till Göingebornas förtroende för de lokala politikernas ansvarstagande och lyhördhet som har ökat från en redan hög nivå 2021 till resultat som ordentligt överstiger genomsnittet i Sverige 2023. I Östra Göinge anser 65 av 100 Göingebor att kommunens politiker är ansvarstagande, mot 33 av 100 kommuninvånare i övriga landets kommuner.

Göingeborna uppskattar också utbudet av mötesplatser för äldre, en fråga som fått ett höjt resultat med tio procentenheter. Andra områden som förbättrats enligt undersökningen är upplevelsen av problem kring nedskräpning och oron för att drabbas av inbrott i sitt hem. De två senaste måtten har alltså minskat i årets mätning jämfört med resultatet två år tidigare. Nöjdheten med tillgången till bredband har också ökat sedan 2021, men sammantaget ligger nöjdheten fortfarande under riksnivån.

Utrymme för förbättringar

Många göingar upplever situationen att arbeta och studera inom rimligt avstånd från hemmet som mindre positiv än tidigare. Tillgången till laddstolpar för elfordon och möjligheterna att transportera sig utan bil är andra aspekter som enligt göingarna svar kan förbättras, liksom enkelheten att få svar på frågor om kommunens verksamheter.

Tack

Östra Göinge kommun riktar ett stort tack till alla Göingebor som deltog i 2023 års medborgarundersökning. Av 1 200 slumpmässigt utvalda Göingebor svarade 455 stycken. Enkätsvaren är viktiga för kommunens prioriteringar och arbete framåt.

Du som vill veta mer om resultatet i 2023 års medborgarundersökning kan läsa mer i den här sammanställningen (länk till presentation).


Hittade du inte vad du sökte?