Revisionens granskning är klar och tydlig

Östra Göinge kommun har gjort felaktiga beställningar av bygg-, markanläggnings- och beläggningsarbeten vid avrop från ramavtal under perioden 2012-2018. Detta har framkommit dels genom Kristianstadsbladet dels genom våra egna undersökningar, vilka redovisats såväl i tidningen som på kommunens hemsida.

Med anledning av de felaktiga avropen har kommunrevisionen gjort en granskning. Syftet med granskningen var att bedöma omfattningen av de avrop som genomförts felaktigt, vilka orsaker som legat bakom samt att identifiera förbättringsområden. Dessutom har revisionen försökt klarlägga om oegentligheter har förekommit.

Till stöd för sin granskning har kommunrevisionen anlitat revisionsföretaget EY:s främsta experter.

Revisionens granskning är nu klar och granskningsrapporten kommer att presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2018. Därefter kommer kommunstyrelsen, som är ansvarig inför kommunfullmäktige, att ges i uppdrag att yttra sig över granskningsrapporten och dess slutsatser.

Av granskningsrapporten framgår bland annat följande:

  • Det finns inga indikationer på ekonomiska oegentligheter har förekommit.
  • Upphandlingarna har genomförts korrekt och i enlighet med gällande lagar och regler.
  • Verksamheternas avrop från ramavtal har gjorts fel vid flera tillfällen.
  • Tydliga riktlinjer för processen för avrop från ramavtal saknas och behöver upprättas.
  • En tydlig projektstyrningsmodell för uppföljning av utförda projekt saknas och behöver skapas.
  • Kontroller som säkerställer att de upprättade riktlinjerna efterföljs måste införas.

 

Jag är tacksam för kommunrevisionens granskning. Den ger oss vägledning för det förbättringsarbete vi redan påbörjat, säger kommunchefen Jonas Rydberg. Dessutom ger granskningen två mycket tydliga och glädjande besked. För det första att vi inte behöver misstänka att ekonomiska oegentligheter förekommit. För det andra att våra upphandlingar är korrekt genomförda.  

Nu fortsätter vi vårt arbete för att reda ut, göra om och göra rätt.


Hittade du inte vad du sökte?