Projektet Parkliv går framåt i Sibbhult – i vår påbörjas åtgärderna!

Bild på parken i Sibbhult.

En stor park, mitt i byn Sibbhult. Hur ska vi få fler att använda den? Oavsett hur mycket eller lite en park används av invånarna så finns det en kostnad för den, i form av skötsel och underhåll. Grundtanken, bakom det projekt som Östra Göinge kommun deltar i, är att till en låg kostnad anpassa parken så att fler använder den. Icke-parkbesökare ska bli parkbesökare!

Under ca ett års tid har Östra Göinge kommun deltagit i projektet Parkliv, som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp i samverkan med konsultföretaget Living Cities. Syftet med vårt deltagande är att få fler att besöka och använda Stora parken i Sibbhult, som är centralt placerad i byn.

– Det vi intresserar oss för är vad vi kan göra inom ramarna som redan finns, med de resurser vi redan har. Vi ska få icke-parkbesökare att bli parkbesökare, förklarar Bengt Persson, landskapsarkitekt vid SLU.

Under 2021 har workshops arrangerats på plats i parken med både föreningar i byn och mellanstadieelever från Mölleskolan. Man har även låtit elever som läser SFI vid Göinge utbildningscenter besvara en enkät om sitt parkanvändande. Genom dialogen med de olika referensgrupperna har orsaker till varför man inte besöker parken identifierats – och utifrån dem ska den nu utvecklas med små medel.

Åtgärder påbörjas 2022

I slutet av 2021 gjordes en sammanställning av det som framkommit i referensgrupperna och de utvecklingsförslag som diskuterats. Bland annat undersöks möjligheten att placera en permanent scen i parken, utformning av fler sittplatser, anlägga skatepark, regn- och vindskydd och något som kan attrahera äldre barn.

Åtgärderna kommer genomföras efterhand och fortsätta utan något slutdatum. Under våren 2022 genomförs de första  åtgärderna som bland annat innefattar en grillplats, fler och bättre sittplatser, planteringar och naturliga gångstråk. Längre fram kommer förslagen för äldre barn och ungdomar undersökas närmare.

Mer om Parkliv

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) och stadsutvecklingsföretaget Living Cities har beviljats Vinnova-medel för att utveckla metoder för inkludering till urbana grönområden. Trots att det finns en hel del kunskap och satsningar gjorda för att involvera användare och arbeta fram lösningar för att grönområden ska kunna användas av fler, så saknas en samlad kunskap, ett systematiskt arbetssätt och utvärderingar av vilka metoder för brukarmedverkan som fungerar bra.

Parkliv syftar till att utveckla den stora potential som finns i medskapandemetoder för att förvalta grönområden och göra dem mer inkluderande. Parkliv driver, utöver i Östra Göinge, parallella projekt i Malmö och Tyresö. Läs mer om projektet på Living Cities webb.


Hittade du inte vad du sökte?