Nytt miljöprojekt: Östra Göinges friska sjöar

Tillsammans startar Östra Göinge kommun och Tydinge Kallsjöns fiskevårdsområde ett projekt under 2023 som ska förbättra miljö och vattenkvalitet i Tydingesjön och senare även i Kallsjön. Projektet har beviljats stöd från Leader Skånes Ess och kan nu starta.

– Det här är ett lika intressant som viktigt projekt som kommer bidra till kommunens långsiktiga hållbarhetsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Bakgrunden till projektet är att nämnda sjöar sakta växer igen. Detta märks när man granskar sjöytan under en längre period, exempelvis viken Impan i Tydingesjön som helt försvunnit under en 60-årsperiod. Samtidigt ökar mängden dy och sediment och då blir vattenvolymen mindre. Klimatpåverkan ger högre temperaturer vilket då gör att bakterieförekomst och risken för dåligt badvatten ökar.

Flygfoto på viken Impan år 1940.

Flygbild över viken Impan år 1940 med öppen vattenyta.

Flygfoto på viken Impan år 2020.

Flygbild från 2020 där viken är igenväxt.

Planerade aktiviteter

Aktiviteter kommer att genomföras inom flera områden. Syftet med dessa är att öka arealen öppen vattenyta, reducera sediment, restaurera vikar, utjämna vattennivå och få bort den giftiga sprängörten. Detta ska leda till ökad tillgänglighet, bättre fiske, fler turister och besökare samt mindre risk för algblomning, bakterieförekomst och giftiga växter. Ett säkrare och tryggare friluftsliv.

Aktiviteterna är bland annat:

  • Att ett antal vikar kommer på försök grävas ut för att etablera så kallade gäddfabriker (område med lämplig vattennivå för yngelproduktion), minska mängden dy och sediment samt bättre tillgänglighet.
  • Att vass kommer att klippas inom områden där genomströmning och vattenkvalitet ska förbättras. Effekterna av en stabiliserad vattennivå ska studeras, till exempel om vattennivån kan öka sommartid och minska vintertid samt hur detta påverkar skogsmark.
  • Att man till slut ska genomföra en riktad insats och destruktion av sprängört. Sjöarna ska bli tillgängliga för alla.

Finansiering och framtid

Genom bidrag från Leader Skånes Ess och Östra Göinge kommun samt intäkter från fiskekortsförsäljning och medel från Susanne Hanssons minnesfond har projektet nu 1 miljon kr till förfogande under en tvåårsperiod. Efter perioden ska det utvärderas hur vikarna kan restaureras, vattenkvaliteten förbättras och om sjöns vattennivå kan bli bättre samt om vass och sprängört har minskat.

Förhoppningen är att projektet på sikt kan bidra till ett ökat friluftsliv och fler besökare samt bättre fiske och badvatten.

Allmänna möten kommer att hållas så att markägare, näringsidkare och allmänhet får ge synpunkter.


Kontakt för mer information

Elin Lindblom, miljö- och bygglovschef
elin.lindblom@ostragoinge.se | 044-775 61 79


Hittade du inte vad du sökte?