Ny befolkningsprognos visar att antalet göingebor fortsätter att öka – men i lägre takt än tidigare

Östra Göinges nya befolkningsprognos visar att befolkningen inte kommer att öka i samma takt framöver som under de senaste åren. Kommunen räknar med att inflyttningen från utlandet kommer att minska under de närmaste åren för att på sikt närma sig mer långsiktigt normala nivåer, vilket innebär ett visst flyttningsöverskott i förhållande till utlandet.

Anhöriginvandringen till kommunen har under de senaste åren varit mycket hög men beräknas att gradvis avta framöver. Dessutom finns det anledning att anta att en del av de nyanlända som kommit under senare år väljer att flytta vidare till andra kommuner. Kommunen räknar också med att de satsningar på byutveckling och förbättrad kollektivtrafik som genomförts och som kommer att genomföras de närmaste åren lockar nya inflyttare från andra kommuner i Skåne och övriga landet, i större utsträckning än tidigare.

Östra Göinge kommun tar varje år fram en ny befolkningsprognos. Den är ett viktigt underlag för kommunens budget och för planeringen av kommunens verksamheter. 2019 års befolkningsprognos visar att antalet invånare kommer att fortsätta att öka under perioden fram till år 2030 men i en lägre takt än tidigare. Den främsta förklaringen till den lägre ökningstakten är att anhöriginvandringen, som varit mycket hög de senaste åren, sannolikt gradvis avtar framöver.

Den förväntade befolkningsutvecklingen kan sammanfattas i följande punkter:

• Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick antalet invånare till 14 915. Det väntas öka med knappt 500 till år 2030, då det beräknas vara cirka 15 400.

• Antalet invånare beräknas uppgå till 15 000 under 2019.

• Antalet barn i förskoleåldern väntas öka med cirka 70 till år 2023 för att därefter minska och är år 2030 ca 40 färre än idag.

• Antalet skolbarn i åldrarna 6-15 år är idag cirka 1960 och beräknas öka med cirka 360 för att år 2030 uppgå till drygt 2300.

• Ungdomarna i gymnasieålder 16-18 år blir cirka 170 fler under prognosperioden och beräknas år 2030 vara cirka 750.

• Antalet yngre medelålders personer 25-39 år minskar med cirka 370 under prognosperioden medan antalet äldre medelålder personer 40-64 år ökar med cirka 130.

• I de traditionella pensionsåldrarna 65 år eller äldre uppgår idag antalet invånare till 3 280 och förväntas vara ungefär lika stort år 2030.

• Inom gruppen 65 år eller äldre sker stora förskjutningar genom att de som inte uppnått 80 år minskar med runt 280 medan de som är 80 år eller äldre beräknas öka med lika mycket. Ökningen i den senare gruppen sker främst från 2023 och fram till ett par år innan 2030.

• Trots att inflyttningen förväntas bli lägre än i föregående prognosberäkning blir ökningen av antalet skolbarn i åldrarna 6-15 år och av äldre som är minst 80 år betydande även enligt den nya prognosen.


Hittade du inte vad du sökte?