Detaljplanen för Broby station är ute på granskning

Från och med idag, den 14 oktober 2020, är detaljplanen för Broby station (Broby 60:1, Broby 4:72, Hövdingen 3 m.fl.)  ute på granskning med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Planen kommer att vara ute på granskning fram till och med den 11 november 2020.

 

Det aktuella planområdet ligger i centrala delen av Broby, strax väster om Helge å. Området ansluter till Tydingegatan i norr, Bödkaregatan i väst, Per Antons väg i öst och löper sedan söderut längs med Östra Järnvägsgatan. Norr om planområdet ligger det idag befintliga busstorget.

 

Superbusstation i Broby

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en superbusstation i centrala Broby och på så sätt förbättra kollektivtrafiknätet med rakare bussgator och en mer strategisk placering av Brobys busstorg, även kallad Broby station. I planförslaget ligger även att göra området runt omkring det nya busstorget tätare med hjälp av bostäder och centrumverksamheter.

Konceptet superbuss är ett regionalt initiativ för att utveckla kollektivtrafiken i de delar av Skåne som saknar järnväg. Resenärerna ska bland annat få en bekvämare och kortare resväg med tillgång till wi-fi under resan. En del av projektet är att uppgradera busshållplatserna till stationer för att skapa en trygg och trevlig miljö för smidiga byten.

Vad innebär att en plan är ute för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och kommunen har bearbetat planen utifrån den information och de synpunkter som kommit fram, ska planförslaget vara tillgängligt för granskning. Först efter granskningen kan det tas ett beslut om att anta planen. Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslag som kommunen har tänkt anta och samtidigt kunna ge berörda parter en sista möjlighet att lämna in synpunkter.

Du kan läsa mer om superbussar på Region Skånes hemsida.

Illustration. Perspektiv - vy mot Östra järnvägsgatan (sett från föreslaget parkområde).

Perspektiv – vy mot Östra järnvägsgatan (sett från föreslaget parkområde)


Hittade du inte vad du sökte?