Biologiska mångfaldens dag – naturens högtid

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Med biologisk mångfald menas den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.

2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Sverige och drygt 170 andra länder har skrivit under FNs konvention om biologisk mångfald. I och med detta har vi förbundit oss att vårda vår biologiska mångfald, och nyttja (använda) den på ett uthålligt sätt, d.v.s. så att den inte förstörs eller tar slut. Det innebär till exempel att vi ska bruka skogen så att alla djur och växter som finns i skogslandskapet kan leva kvar där, vi ska bedriva jordbruk på sådant sätt att alla små mikroorganismer (bakterier och svampar) och ryggradslösa djur (t.ex. nematoder och hoppstjärtar) som sköter nedbrytningen i jorden inte försvinner, och att alla andra arter i jordbrukslandskapet överlever, vi ska bedriva fiske så att inte all fisk tar slut, vi ska planera våra städer så att många olika arter av djur och växter kan leva i vår närhet, och så vidare.

Biologiska mångfaldens dag uppmärksammas överallt i Sverige, läs om olika aktiviteter och evenemang på http://www.biomfdag.se/. Ta chansen och ge dig ut i naturen och svara på quizet nedan för att vinna ett litet pris!

1 Vad menas med att bevara den biologiska mångfalden?

a) Att så många arter som möjligt ska finnas kvar.

b) Att simulera mutationer så att nya arter uppstår.

c) Att införa främmande arter i nya miljöer.

 

2 Hur många arter finns på jorden?

a) 1-5 miljoner

b) 5-100 miljoner

c) 100-1000 miljoner

 

3 Vad är ett hot mot den biologiska mångfalden?

a) För många djur som äter upp växter och varandra.

b) Att arternas livsmiljöer förstörs.

c) Att för mycket mark tas i anspråk av jordbruk och skogsbruk.

 

Skicka ditt svar till andrea.raivander@ostragoinge.se för att vara med och tävla.


Hittade du inte vad du sökte?