Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i utsatta situationer får ett skarpare juridiskt verktyg.

När barnkonventionen blir lag ska all offentlig verksamhet genomsyras av ett barnrättsperspektiv.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innehåller bestämmelser om barnets mänskliga rättigheter. Den slår fast att barn inte är föräldrars eller vårdnadshavares ägodelar utan individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen synliggör att barn är kompetenta och handlingskraftiga individer, som är fullvärdiga medborgare, samtidigt som de är i behov av stöd och skydd. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.

Hej Therese Svensson Collin! Du är en av två barnrättsstrateger i Östra Göinge kommun.

Varför behövs barnrättsstrateger och vad är det för något?
Barnrättsstrateger behövs för att hjälpa till att efterleva barnkonventionen och dess artiklar, speciellt nu när den blir svensk lag 1 januari 2020.

Vi barnrättstrateger här i Östra Göinge kommun har fått utbildning i barnrätt, barnperspektiv och de olika artiklarna i barnkonventionen. Vi har även fått utbildning i vad man ska tänka på och hur man ska agera för att leva upp till barnkonventionen.

Vad gör en barnrättsstrateg, mer specifikt, i Östra Göinge kommun?
Vi jobbar enligt barnkonventionen i sitt vardagliga arbete och finns tillhands för dels övriga enheter och avdelningar, men även politiken när de ska initiera nya projekt, bygga nya fastigheter, ta beslut och utforma nya strategier som berör barn.
Nästan alla beslut som tas och alla projekt som påbörjas berör barn på något sätt och det är lätt att missa. Man tänker att man bygger för äldre till exempel, men tänker inte på att det kommer att finnas barnbarn som kommer på besök. Då kan vi barnrättsstrateger hjälpa till med barnchecklistor, se till att man beaktat barnens bästa och barns rätt att göra sig hörda och vara delaktiga för att nämna några artiklar.
Östra Göinge kommun har två barnrättsstrateger: Therese Svensson Collin och Helen Davidsen.


Hittade du inte vad du sökte?