Jämställdhet i Östra Göinge kommun

Kommunfullmäktige i Östra Göinge har fattat ett inriktningsbeslut om att alla kommunens verksamheter ska bli jämställdhetsintegrerade. Jämställdhet är ett politiskt begrepp som betonar jämlikhet mellan könen och brukar definieras: att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Jämställdhet mäts i relationen mellan kvinnor och män som grupper.

När kommunfullmäktige beslutar om jämställdhetsintegrering innebär det att det inte ska finnas någon skillnad i bemötande, i underlag för beslut eller till exempel i undervisning eller äldrevård, för en kvinna eller man, flicka eller pojke. Det ska helt enkelt inte finnas några osakliga skillnader beroende på kön. Det här är ett omfattande jobb, men den politiska inriktningen lyder att år 2025 ska kommunens politiker och tjänstemän kunna säkerställa ett jämställt bemötande och en god och likvärdig samhällsservice åt manliga och kvinnliga göingebor.

Hur kommer arbetet se ut i praktiken?

Det kan exempelvis handla om att undersöka hur kommunens bidrag till idrottsföreningar fördelar sig mellan flickor och pojkar, eller om fritidsgårdens utbud av aktiviteter tilltalar flickor och pojkar lika mycket. Dessa två exempel handlar om unga, men jämställdheten är lika viktig genom hela livet. Som till exempel kund inom hemtjänsten ska dina behov bedömas utifrån dig som individ, oavsett om du är kvinna eller man.

Om det finns skillnader utifrån kön i bemötandet eller i utbudet till göingeborna, ska kommunens verksamheter förändra sitt arbetssätt. Jämställdhet blir alltså en uttalad del av Göingemodellen, som bygger just på ständiga förbättringar. Jämställdhetsintegrering betyder också att det inte är några specialister som ska jobba med jämställdheten, utan alla medarbetare, varje dag.

Genom beslutet har Östra Göinge kommun kvalificerat sig att vara en del av Länsstyrelsens strategiska satsning ”Ett jämställt Skåne”. Det är med stolthet vi nu visar upp det skånska jämställdhetsarbetets symbol!


Hittade du inte vad du sökte?