Information om fjärr- och distansundervisning för Vuxenutbildningen

Gäller elever på Vuxenutbildningen inom SFI, GrundVux, GyVux och YrkesVux.

• Det vi vet nu är att ni ska komma tillbaka till skolan den 1 april. Men det kanske ändras och då får ni veta det innan 1 april. Så länge du är hemma, ska du följa ditt schema.

• Vi använder Classroom i alla ämnen/grupper. Här lägger vi uppgifter och planering.
• I Classroomet för din kurs lägger läraren upp information. Kolla detta varje dag!
• Vi ska också använda Google Meet för att vara med på lektioner och prata eller chatta. Länken till Meet och information om hur du gör skickas läggs i classrooms flöde.
Din skolmail. Här får du också information. Du kan skicka mail till lärare om du har frågor.

• Du är inte ledig, du studerar hemifrån!
• Ha koll på ditt schema!
• Ha koll på Classroom!
• Ha koll på din mail!
• Sjukanmäl
dig om du är sjuk och inte kan studera. Sms:a till 070-9536400 senast kl. 9:00 varje dag.

• Information om studiehallar
Det finns studiehallar för er som behöver låna dator eller annan teknisk utrustning.
Brobyvägen 3 i (lokalen vid Busstorget i Sibbhult)
Öppet mellan 09:00-12:00 måndag-fredag
eller
Badvägen 3 (SFI) i Hanaskog
Öppet mellan 09:00-12:00 måndag-onsdag

• Det är mycket viktigt att du studerar under tiden som skolan är stängd. Du måste logga in i Classroom varje dag, och göra de uppgifter som din lärare har lagt där. Det kan hända att din lärare vill att du ska logga in via Meet, och vara med på genomgångar tillsammans med din klass, eller prata direkt med din lärare. Läraren kommer att meddela dig vilka tider som gäller för chatt och samtal via Meet.

Ur Förordningen om vuxenutbildningen 2011:1108 7 kap 1 §, Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.

Skolans regel är att eleven ska följa sin studieplanering med den fjärr- och distansundervisning vi har.

Det betyder att eleven gör sitt arbete hemma och lämnar in uppgifterna i tid.

Ur skollagen 2010:800 20 kap 9 §, Den som har antagits till en kurs har rätt att fullfölja kursen. Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.

• Information om CSN
Reglerna för CSN är samma som vanligt och ger er fjärr- och distansundervisning under den här tiden, det betyder att du ska följa din studieplanering du gjorde i början av januari 2020. Om du vill ändra i din studieplan är det viktigt att du pratar med SYV om detta.

CSN kommer bara kunna ändra för de elever som inte kan få fjärr- eller distansstudier under den här tiden när de söker nytt studiemedel eftersom de inte kan hjälpa att studiemålen inte nås. Det betyder att du på Göinge Utbildningscenter ska fortsätta arbeta efter den planering lärarna gör.

Om du blir satt i karantän av läkare så behöver du skicka in ett intyg om detta till CSN.

Om CSN ger annan information så kommer det att skrivas i SYV classroom så det är viktigt att hålla koll på informationen som läggs ut där.