Synpunkter och klagomål på utbildningsverksamhet

 

 

 

 

 

Har du synpunkter, klagomål eller beröm? Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i vår verksamhet. Synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten. 

 

 

 

1. Prata med förskolan eller skolan först!

Om ditt barn eller du själv har svårigheter i förskolan eller skolan eller om du har andra synpunkter på verksamheten är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med de ansvariga där.
Följ vår ansvarsordning (pedagog eller annan berörd personal på skolan – rektor – huvudman) så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera klagomålet.
Klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna klagomålet anonymt.

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika förskolorna och skolorna

 

2. Att lämna synpunkt eller klagomål till huvudmannen

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personalen eller rektor fyll i formuläret nedan.
Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter. Om du vill ha svar via e-post räcker det med din e-postadress. Din synpunkt blir en allmän handling. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, dock är innehållet skyddat utifrån offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (nytt fönster).
Det innebär att inga personuppgifter offentliggörs. Synpunkten kommer direkt till skolchefen som hanterar ärendet.

Klagomålsframställan - förskola och grundskola

Enligt 4 kap. 8 § Skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du inte är nöjd med de åtgärder som rektor har vidtagit kan du här göra en klagomålsframställan som skickas vidare till skolchefen. Du kan välja att vara anonym, eller lämna namn och kontaktuppgifter. Väljer du att vara anonym kan vi inte kontakta dig för återkoppling. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer vi att återkomma till dig skyndsamt.
 • Kontaktuppgifter

  Du kan vara anonym men om du vill ha svar behöver vi mailadress, postadress och/eller telefonnummer
 • Beskriv ditt klagomål

 • Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679)

  OM DU LÄMNAR DINA PERSONUPPGIFTER: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera din synpunkt. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Klagomålet hanteras skyndsamt

 

 

Vad händer sen?

När du lämnat in klagomålet registreras det som en inkommen handling hos oss. Ansvarig chef eller handläggare utreder ärendet och återkommer till dig med ett svar. Ditt klagomål handläggs skyndsamt.

Om du ändå inte är nöjd

För den som inte känner sig nöjd med kommunens eller en fristående skola eller förskolas hantering klagomålet finns statliga myndigheter som arbetar med skol- och förskolefrågor.

 1. Skolinspektionen – hanterar många typer av ärenden t.ex anmälningar p.g.a kränkningar och brist på stöd i undervisningen.
 2. Barn och elevombudet – En elev som är kränkt och inte får hjälp från sin skola kan göra en anmälan till Beo.
 3. Skolväsendets överklagandenämnd – Hanterar vissa ärenden som får överklagas exempelvis beslut gällande skolplikt, åtgärdsprogram och anpassad studiegång.
 4. Diskrimineringsombudsmannen – Hit anmäler man diskriminering exempelvis p.g.a. kön, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
 5. Arbetsmiljöverket – I skolan är det oftast rektor som har fått ansvaret för arbetsmiljön. Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat  dina synpunkter på arbetsmiljön så finns möjligheten att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket

 

 

Har du barn i fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg?

Om du inte är nöjd med förskolans eller dagbarnvårdarens hantering av ditt klagomål kan du vända dig till kommunen. Kommunen har tillsynsansvar över Östra Göinges fristående förskolor och enskilda pedagogisk omsorg. Det betyder att ditt klagomål blir en anmälan av förskolan eller dagbarnvårdaren och att förskoleförvaltningen då kommer att utreda ärendet.

Du kan välja att vara anonym men då kan ditt klagomål bli svårare att utreda. Är du anonym får du inte heller något besked om hur det går i utredningen. Tänk på att inte fylla i några personuppgifter i formuläret om du vill vara anonym. Om du skickar in klagomålet via e-post , tänk på att din e-postadress kan innehålla ditt namn.

I utredningen kontaktar vi den som ansvarar för förskolan eller dagbarnvårdaren, den så kallade huvudmannen. Då ställer vi frågor utifrån dina synpunkter som kan kopplas till skollag och läroplan (och övriga bestämmelser som gäller förskolan). Den information som huvudmannen lämnar till oss kan i vissa fall du få läsa och lämna synpunkter på. Här finns särskilda sekretessbestämmelser som gör att du inte alltid kan ta del av hela utredningen.

Ett anmälningsärende avslutas med ett beslut. Beslutet kan innehålla krav på att förskolan eller dagbarnvårdaren måste vidta ta åtgärder för komma till rätta med bristerna.

 

Har du barn i fristående grundskola eller gymnasieskola?

Om du inte är nöjd med den fristående skola ditt barn går i, vänder du dig till skolan direkt. Varje fristående skola har en egen klagomålshantering.

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?