Främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro

Alla elever i Östra Göinges kommunala grundskolor och grundsärskolor ska ha likvärdiga möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En förutsättning för detta är att varje elev kan och vill delta i undervisningen. En elev som har hög frånvaro, oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar av lärandet. Närvaro är därför en nyckelfaktor för god måluppfyllelse och för att alla elever ska få sin grundlagsskyddade rätt till utbildning tillgodosedd (2 kap 18 § regeringsformen).

Östra Göinge kommun ska arbeta aktivt för att främja närvaro samt upptäcka, utreda och åtgärda frånvaro hos våra elever. Denna kommungemensamma rutin utgör en grund för arbetet i kommunens skolor. Varje skola har även egna lokala rutiner som mer precist beskriver arbetet på den enskilda skolan.

 

Vårdnadshavarens ansvar

Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sex år och upphör efter det nionde skolåret. Det innebär att barnets vårdnadshavare är skyldiga att se till att barnet fullföljer sin skolgång. Om en elev uteblir från undervisningen riskerar den att inte nå skolans kunskapskrav. Skolan ser mycket allvarligt på att en elev utan giltiga skäl uteblir från undervisningen. Vårdnadshavare ska enligt skolans rutiner anmäla om eleven är frånvarande på grund av sjukdom. Om vårdnadshavare medvetet håller eleven borta från skolan, eller om eleven utan anmälan uteblir från undervisningen, räknas det som ogiltig frånvaro. Om vårdnadshavaren inte ser till att eleven kommer till skolan kan kommunen besluta om vitesföreläggande av vårdnadshavare.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Läs mer om ansökan om ledighet.

 

Skolans och kommunens ansvar

Enligt Skolverkets allmänna råd 2012 Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma och åtgärda frånvaro i skolan ska hemkommunen ha rutiner för att se till att skolplikten fullgörs. Den kommunövergripande uppföljningen av skolplikten i Östra Göinge kommun sker en gång per termin (15 september samt 15 februari).

Respektive skolan har ett dagligt ansvar att ha kontroll på elevers närvaro och frånvaro. Om en elev är ogiltigt frånvarande ska vårdnadshavare meddelas samma dag. Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg från och med skolår 6. För övriga elever ges informationen skriftligt på annat sätt.

 

Vid oroande frånvaro följs nedanstående process (klicka på bilden för större text):

Processkarta över oroande frånvaro för enskild elev.

Handbok: Stödfrågor när personal ser oro för ett barn

 

Process för kommunens förebyggande och främjande arbete för minskad frånvaro

Processkarta över kommunens arbete med att främja närvaro.

Skolverket om skolplikt och rätt till utbildning

Skolverket om skolans arbete för att främja närvaro och förebygga frånvaro


Hittade du inte vad du sökte?