Ledighetsansökan – ansökan om undantag av skolplikt

I Östra Göinge värnar vi om ditt barns skolgång och poängterar vikten av närvaro. Skolan är en arbetsplats där varje arbetsmoment är viktigt. Stor frånvaro kan leda till brister i utbildningen och det kan ibland vara svårt att kompensera bortfallet av undervisningstid.

Av läsårets 280 dagar (40 veckor) återstår, efter att lördagar, sön- och helgdagar, lov- och studiedagar frånräknats, ca 178 arbetsdagar. Om skolan ska kunna ge eleverna den kunskap och de färdigheter samhället kräver, kan undervisningstiden inte beskäras ytterligare.

Utlandsresor, fjällsemester, besök hos släktingar och vänner, inköpsresor och annat ska därför i första hand förläggas till de ordinarie loven.

Enligt skollagen 7 kap 18 § får en elev i en skolform som avses i 17 § beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektorn som beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Återläsning

Förälder/vårdnadshavare till elev som beviljats extra ledighet, ska vara villig att medverka till att genomgångna kursmoment inhämtas.

Stödundervisning

som kompensation för bortfall av undervisningstid kan endast ges elev med annan giltig frånvaro, t ex på grund av sjukdom.

Blankett för ansökan om ledighet hittar du under rubriken Skola i vårt blankettarkiv.Hittade du inte vad du sökte?