Våra rektorer

Varje år den 3 september infaller Skolledarnas dag. Vi passar därför på att lyfta våra rektorers arbete lite extra och har frågat dem om vad de tänker att genomföra på respektive förskola och skola under Skolresans första år.

 

Rektor Magnus Birgersson.Magnus Birgersson

Rektor Glimåkraskolan

Läsningen ska bli central:  alla elever ska få möjlighet att inspireras och upptäcka det fantastiska med att kunna läsa. Att kunna läsa på ett tidigt stadie lägger grunden för inhämtandet av kunskap i alla ämnen och områden inom skolans spännande värld.

Organisation för en trygg och säker skola: Genom att skapa en tydlig organisation bland både pedagoger och elevhälsoteam där kontakten med föräldrar och elever är central, lägger vi grunden för en trygg och säker skola.

Elevdemokratin ska öka: Genom att starta upp ett fungerande Elevråd och ett Skol If där elevernas röst blir viktig och central, kan vi fånga upp deras drömmar och visioner. Eleverna ska vara i centrum

 

Rektor Christel Andersson.

Christel Andersson

Rektor Mölleskolan i Sibbhult

Påbörjar arbete med tvålärarsystem i alla klasserna. Har behöriga lärare i nästan i alla klasser och jobbar vidare på detta.

Vi arbetar med betyg och bedömning och påbörjar arbetet med betyg från årskurs 4 i matte, svenska och engelska. Vi har gemensamma analysmöten i kollegiet genom det kollegiala lärandet varje månad.

Vi kommer att utveckla bättre kontakt mellan hem och vårdnadshavare kring  barnens kunskaper och vad de kan stötta sina barn med.

Genom detta hoppas vi få till en utveckling av elevernas kunskaper, en kunskapshöjning hos alla pedagoger och en större medvetenhet hos våra vårdnadshavare.

 

Rektor Ann-Sofie Jönsson.

Ann-Sofie Jönsson

Rektor Kviingeskolan i Hanaskog

Vi kommer att arbeta för att sätta skolans organisation med fler vuxna
i klassrummet.

Hitta vägar så att eleverna lär sig läsa och att deras läsförståelse ökar.

Skolan ska fortsätta sitt arbete med att utveckla rörelsesatsningen på skolan. Kviingeskolan är som en av 10 skolor nominerade till årets PEP skola.

 

Rektor Rahim Jassim.

Rahim Jassim

Rektor Västerskolan i Knislinge

Under läsåret kommer vi att genomföra olika aktiviteter kopplat till de prioriterade områdena.

För området Läslust kommer aktiviteterna bestå av ”Äldre läser för yngre”.

Inom området Trygg och säker skola kommer vi att fokusera på HLR (hjärt-lungräddning).

Inom området Motivation och framtidsdrömmar kommer vi skapa en film/bok om elevernas framtidsdrömmar.

 

Rektor Caroline Borgqvist.Caroline Borgqvist

Rektor, årskurs F-3 och fritidshem, Prästavångsskolan i Broby

Vi har inför det nya läsåret infört tvålärarsystem i princip alla klasser i de lägre åldrarna. Detta innebär att man har fler lärarresurser att tillgå i svenska-/svenska som andraspråks- och matematikundervisningen, vilket är de ämnen som vi prioriterar just nu.

Vi kommer fortsätta utveckla vårt teamstödsarbete, där SVA-lärare, studiehandledare och speciallärare gör systematiskt riktade insatser mot varje årskurs, varje dag, mot de elever som inte når målen.

Alla undervisande lärare kommer att läsåret 2022/2023 genomgå  Skolverkets utbildning ”Läslyftet i skolan”. Språket spelar en avgörande roll för elevernas lärande. Med Läslyftet kan vi utveckla undervisningen så att läsande, skrivande och samtalande främjar elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen.

Extra satsning mot fritidshemmet med en nyanställd förstelärare i fritidshem. Försteläraren på fritidshemmet har i uppdrag att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet med fokus på läsning och språkutveckling. De flesta av de yngre eleverna har vi kvar i vår verksamhet hela dagen, även efter skolan på fritidshemmet. Vi vill använda hela elevernas dag hos oss på bästa sätt för att höja måluppfyllelsen för våra elever.

 

Rektor Cecilia Westesson.Cecilia Westesson

Rektor, årskurs 4-6 och fritidshem, Prästavångsskolan i Broby

Under skolresans första år tänker vi vidareutveckla vår värdegrund Öppenhet, Engagemang och Ansvar.

Vi vill att denna grundpelare ska genomsyra vår verksamhet där vi tillsammans, med glädje, arbetar för elevernas trygghet och där vi på sikt höjer måluppfyllelsen.

 

Rektor Pernilla Håkansson.Pernilla  Håkansson

Rektor Göingeskolan i Broby

Elever i årskurs nio är mentorer för elever i årskurs 7. De följer med sina sjuor på olika aktiviteter, bland annat gemenskapsdag i Immeln, men även vid mentorstiden vid några tillfällen för att vara en del i det förebyggande värdegrundsarbetet på skolan.

Sociala teamet satsar på styrda rastaktiviteter. De arbetar till exempel med värdegrundsarbete, det sociala samspelet och rörelseglädje, vilka kan leda till ökad trygghet och bättre mående hos eleverna, vilket i sin tur ger bra förutsättningar för studiero, motivation och utveckling.

Språkutvecklande och ämnesövergripande arbete för ökad måluppfyllelse.

 

Rektor Jennie Mårtensson.Jennie Mårtensson

Rektor Snapphaneskolan i Knislinge

Vi kommer att jobba med utvecklingsgrupper kring återkoppling  för att skapa motivation, inkludering och ökat lärande.

Läsning
Vi kommer under året att ha intensivläsningsgrupper eftersom vi vet vilken stor betydelse elevers förmåga att läsa har för samtliga skolämnen. Lärarna kommer även att kollegialt arbeta med hur man angriper en text på bästa sätt för att innehållet ska bli begripligt.

NO
Vi har inför läsåret fått nya NO-salar vilket ger oss möjlighet att laborera i tre salar istället för i en. En av förmågorna som tränas och bedöms inom de naturorienterade ämnena är just den laborativa förmågan. Att laborera är ett sätt för våra elever att stärka sina teoretiska kunskaper i dessa ämnen.

 

Rektor Eva Zaar.Eva Zaar

Rektor Vita Skolan i Knislinge

Vita skolan – Anpassad grundskola (grundsärskola)
På Vita Skolan i Knislinge kommer vi under läsåret att arbeta med tillgängliga och anpassade lärmiljöer, delaktighet och allas lika värde. Skolan är en ny enhet som startas upp läsåret HT 2022.

Lärmiljöer
Jag vill utveckla vårt arbete kring att anpassa våra lärmiljöer både ute och inne för att ge rätt förutsättningar att möta våra elever som går i särskola, ge rätt grundförutsättningar för ett lärande.

Delaktighet/ samverkan
Jag vill också öppna upp förutsättningar till att utveckla ett nära samarbete inom vår enhet men också skapa möjligheter för att vara en del av all annan verksamhet inom kommunen.

Att utveckla vårt kommande arbete med andra skolor, LSS och även föreningsliv, skapa en större delaktighet i flera sammanhang.

Lika värde
Jag vill även skapa en skola  där vi lyfter fram vikten av allas kompetenser och vad alla kan bidra med.

Jag ser fram emot ett nyskapande läsår på vår ”nya” skola. Följ oss gärna på vår Skolresa, via Facebook Vita skolan- anpassad grundskola.

 

Rektor Camilla Mårtensson.Camilla Mårtensson

Rektor Agnebergs förskola i Hanaskog och Magnolians förskola i Knislinge

Att vi under läsåret fortsätter arbetet med att utveckla våra språkutvecklande metoder och vårt interkulturella förhållningssätt tillsammans med Malmö Universitet. Vi har utvecklingspedagoger på varje förskola som kommer att stödja sina kollegor i att utveckla sin språkutvecklande undervisning genom olika metoder. Där är våra förskolebibliotek är en del av undervisningen och vår utbildning.

Vidare är det en satsning med Azarina Birgersson kring att utveckla våra lek och lärmiljöer som är igång redan på Magnolian som också kommer att påbörjas på Agneberg efter nyår.

Samtidigt som vi fortsätter vårt arbete kring de sju diskrimineringsgrunderna för att vidga barns möjligheter och perspektiv och att känna att man får vara som man är.

 

Rektor Malin Winther.Malin Winther

Rektor Ekebackens förskola i Broby och Smedjebackens förskola i Sibbhult

Kompetensutveckling via vårt skolverksprojekt, denna insats är redan igång.

Implementera språkkonferens för att förbättra undervisningen.

Ge pedagogerna observationsuppdrag för att utveckla sitt normkritiska förhållningssätt.

 

Rektor Semira Mesic.Semira Mesic

Rektor Lille Mats förskola och Näckrosens förskola i Broby

Vi deltar i ett språkprojekt där alla förskollärare går en inbindning på 7,5 högskolepoäng och barnskötare deltar genom diskussioner, reflektioner.

Kompetensutveckling för all personal kring arbete med pedagogiska lärmiljöer.

Utarbeta och implementera kartläggningsmaterial för språkutvecklingen.

 

Rektor Jerry Tedevall.Jerry Tedevall

Rektor Möllarps förskola i Östanå och Trollbäckens förskola i Glimåkra

Bibliotek på varje förskola  – tillgängliga böcker för alla barn.
Språkutvecklande lärmiljöer – medvetet arbeta med bildstöd i förskolans undervisning.
Kartläggningsmaterial – för att säkerställa att vår undervisning håller en hög kvalité och att vi erbjuder en trygg omsorg.

 

Rektor Sandra Lindstrand.

Sandra Lindstrand

Rektor Smultronställets förskola och Solhällans förskola

Prioriterat fokus på att utveckla språkliga metoder och utforma en systematik som byggs in i organisationen.

Startat upp en didaktisk insats för all personal kopplat till vad god undervisning innebär.

Stärka det kollegiala samarbetet mellan enheterna för att bidra till Likvärdig Förskola.

 

Rektor Ayad Abdullah.Ayad Abdullah

Rektor Göinge Utbildningscenter, IM och yrkesvux

Arbeta aktivt för att utöka kombinationsutbildningar för att förkorta vägen till arbete för nyanlända elever genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt.

Höja personalens kompetens inom skolans digitalisering.

Arbeta med ett språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråk och engelska. Vi kommer även att försätta med tvålärarsystemet.

 

Rektor Eva-Lott Ahl.

Eva-Lott Ahl

Rektor Göinge Utbildningscenter, teoretisk vuxenutbildning

Vi kommer att jobba med betydelsen av läsning och att vuxna läser tillsammans med (sina) barn. På vuxenutbildningen har vi föräldrarna till barnen i skolan och förskolan och den möjligheten vill vi ta vara på.

Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer för att möte elevens behov och förutsättningar på Vuxenutbildningen. Vi gör en utbildningssatsning för lärare med externa föreläsare; Ivana Eklund på SFI inom ämnet Formativ undervisning.

Till Komvux i Sibbhult kommer Gudrun Löwendahl Björkman och föreläser om Stöd och anpassningar inom vuxenutbildningen.

Båda föreläsningarna följs upp med handledningstillfällen tillsammans med föreläsarna under hösten och våren.


Hittade du inte vad du sökte?