Krisberedskap och Säkerhetsarbete

Krisledning

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. En extraordinär händelse innbär fara eller direkt påverkan för liv, hälsa och miljö eller annan omfattande materiell skada. Det kan beröra flera av kommunens verksamheter, vilket kan innebära särskilt behov av ledning och samordning.

I Östra Göinge inrättade Kommunfullmäktige en särskilt Krisledningsnämnd 2004. Det är en nämnd som kan träda i kraft vid en stor olycka eller kris, då den normala organistationen inte räcker till. Krisledningsnämnden kan då överta hela eller delar av andra nämnders uppgifter. I Östra Göinge är kommunstyrelsens planeringsutskott krisledningsnämnd.

Vid samhällsstörningar som ej är att betrakta som extraordinär händelse, men som kräver särskild samordning och ledning kan kommunchef, räddningschef och/eller kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare besluta att kommunens krisledningsgrupp ska samlas.

Krisledningsplanen gäller per mandatperiod. Gällande plan antogs av Kommunfullmäktige 2015-06-17 tillsammans med reglemente för Krisledningsnämnd.

Säkerhetsarbete

Kommunens säkerhetsarbete styrs av Policy för säkerhetsarbetet (Antagen av KF 2015-06-17) samt av Riktlinjer för säkerhetsarbetet (Antaget av KS 2015-06-03). Säkerhetsarbetet grundar sig på kommunens övergripande Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2015-2018.

Säkerhets- och beredskapssamordnare Jens Blomstrand, telefon 044-775 60 00

Säkerhets- och beredskapssamordnare Cecilia Alexandersson, telefon 044-775 60 00.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?