De första medborgardialogerna, den 17 maj 2021

Hanaskog är en av Östra Göinges livskraftiga byar längs Helgeådalen och den är av stor betydelse för kommunens utveckling. Byns läge, inbäddad i fantastisk bokskog med samtidig närhet till Kristianstad, ger den stora möjligheter.

Bild på lekplatsen i Hanaskog.

Fyrtio Göingebor deltog i digitala medborgardialoger som ägde rum den 17 maj. Medborgardialogerna var ett startskott för den resan som vi tillsammans ska göra för Hanaskog. Nedan presenteras en sammanställning av de synpunkter och förslag som kom in.

Du som inte var med på medborgardialogerna har möjlighet att komma med både synpunkter och förslag, exempelvis genom att fylla i formuläret längst ner på den här sidan.

Kvarteret Ringen

I samband med förberedelserna inför utvecklingsarbetet av Hanaskog har detaljplaner setts över och kommunkoncernens (kommunens och de kommunala bolagens) fastigheter inventerats. Vid inventeringen har det blivit tydligt att Göingehems fastigheter i kvarteret Ringen är i sådant skick att de varken kan säljas eller renoveras.

Frågorna om Ringen handlade mycket om syfte, tidsplan och hur det kommer att fungera med ersättningslägenheterna:

– Varför vill man riva och bygga nytt? Är det inte bättre att renovera?
– Om man ska bygga nytt, varför bygger man inte på höjden?
– Kommer de som bor i kvarteret Ringen idag kunna välja var de ska flytta?
– Kommer hänsyn tas till de familjer med barn som går i skola i Hanaskog och inte vill behöva byta?

Mötesplatsen

Att mötesplatsen Fridebos lokaler försvinner, när kvarteret Ringen rivs, diskuterades och att en ersättningslokal önskas.

Hur ser tidsplanen ut för rivningen av kvarteret Ringen?

Det beräknas ta ca fem år att avveckla/riva området och det påbörjas i höst, så senast 2026 bedömer Göingehem att det är klart.

Var får jag möjlighet att bo istället? (om kvarteret Ringen)

Göingehems personal kommer att kontakta var och en av de berörda hyresgästerna för att tala om behov och alternativa lägenheter och kommer så långt det är möjligt just vid aktuell tidpunkt, att erbjuda alternativt boende, storlek på lägenhet och motsvarande hyra.

Jag vill bo kvar i Hanaskog. Kan det ordnas? (om kvarteret Ringen)

Göingehem kommer i de individuella samtalen med berörda hyresgäster att inhämta sådana önskemål, det är däremot inte säkert att Göingehem kan tillgodose önskemålen i alla fal, trots att det är målsättningen.

Läs mer om det som berör kvarteret Ringen och tidsplan för rivningen på Göingehems webb.

Fler synpunkter samt frågor och svar om Hanaskog, inkomna under och efter medborgardialogerna maj 2021

Lekplatsen

Det kom in en del synpunkter på lekplatsen vid busshållplatsen. Placeringen upplevs inte säker för barnen, då bilar ofta kör snabbt vid intilliggande väg och en tydlig passage saknas.

Äldreboende

Vikten av ett äldreboende i Hanaskog lyftes, bland annat för att de som bott i byn länge inte ska behöva flytta till en annan by. Ett förslag på placering var bakom macken där det idag finns en ledig tomt.

Livsmedelsbutik

Behovet av en livsmedelsbutik lyftes, dels för servicens skull, dels för hur den fungerar som en mötesplats.

Skulle några bussar kunna gå över Färlöv – och köra in till Kristianstad från det hållet istället?

Den långsiktiga strategin är att bussen ska gå i ett snabbt och prioriterat stråk mellan Kristianstad och Östra Göinge. Sträckningen i Kristianstad sammanfaller med Kristianstadslänken mellan C4 Shopping, CSK, centralstationen och den kommande etappen till högskolan. Goda bytesmöjligheter till stadsbuss finns vid stationen och att dela upp sträckningen så att vissa turer går via Färlöv är för närvarande inte aktuellt.

Hur kommer en framtida förbindelse mellan Hanaskog och Kviinge backe se ut över eller under Väg 19?

Ett antal passager kommer finnas där man kan ta sig över på ett trafiksäkert sätt, bland annat vid tätortsportar. Nuvarande sträckningen till Bössebacken kommer också att fungera som en gång- och cykelväg då förbifarten byggs till Bjärlöv.

Är det möjligt att flytta in idrottsplatsen så att den blir mer centralt placerad i byn?

Det är en god idé och fysiskt möjligt, till exempel till området mellan Tarkett och Agneberg. Vi får titta närmare på detta tillsammans med idrottsföreningen.

Det finns ett behov av även mindre parker inne i Hanaskog, så kallade fickparker. Kan ni ta hänsyn till det i planeringen?

Hanaskog har god tillgång till grönområden med olika funktion och storlek, men det finns en hel del barriärer som är svåra att ta sig över, till exempel Väg 19 och Tarketts industriområde mitt i centrum. Planeringen av parker, stråk och områden för så kallad närrekreation är en viktig del i utvecklingsarbetet för Hanaskog.

För många år sedan föreslog medborgare att bygga en stugby ovanför badet, men då var kommunen inte intresserad av det. Hur ser ni på det idag?

Finns det fortfarande intresse och någon som vill bygga och förvalta stugorna så kan kommunen detaljplanera för att möjliggöra detta. Kommunen kan dock inte bygga och ansvara för stugorna utan det förutsätter att det finns någon som kan investera i att bygga och driva anläggningen.

Området kring Kornringen: vad ska byggas där?

Det finns möjlighet att bygga både villor, kedjehus och marklägenheter i området vid Kornringen och Agneberg. Någon exploatör som visat intresse för området finns däremot inte i dagsläget.

Dina förslag på och synpunkter om Hanaskogs utveckling!

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina svar. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.


Hittade du inte vad du sökte?