Samråd för vattenskyddsområden i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå

För att skydda vattentillgången som används för framställning av dricksvatten i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå kommer Östra Göinge kommun, i egenskap av huvudman, att ansöka hos Länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken. Skåne Blekinge Vattentjänst AB som är kommunens driftbolag för VA-frågor har uppdraget att ta fram ansökan.

Samrådsprocessen

För att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd som är lätt att efterleva bör kommunikationen med de som kommer att beröras av vattenskyddsområdet och dess bestämmelser påbörjas innan ansökan skickas in.  Det finns inga formella krav på samråd inför en ansökan om vattenskyddsområde, men det rekommenderas och det är också vanligt att information om ansökan presenteras för markägare och andra sakägare.

Efter genomförda samråd ska alla inkomna yttranden och synpunkter sammanställas för att sedan skickas in tillsammans med ett slutgiltigt förslag till nytt vattenskyddsområde till Länsstyrelsen i Skåne Län. Länsstyrelsen handlägger och skickar ut förslaget på ytterligare en remissrunda. Därefter kan det befintliga äldre vattenskyddsområdet upphävas och det nya inrättas av Länsstyrelsen i Skåne.

Samrådshandlingar

Hjärsås
1. Samrådsunderlag vattenskyddsområde Hjärsås
2. Förslag zonindelning vattenskyddsområde Hjärsås
3. Förslag skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Hjärsås

Kräbbleboda
1. Samrådsunderlag vattenskyddsområde Kräbbleboda
2. Förslag zonindelning vattenskyddsområde Kräbbleboda
3. Förslag skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Kräbbleboda

Östanå
1. Samrådsunderlag vattenskyddsområde Östanå
2. Förslag zonindelning vattenskyddsområde Östanå
3. Förslag skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Östanå

Om du, på grund av nedsatt syn eller liknande, har svårt att tolka handlingarna är du välkommen att kontakta Skåne Blekinge Vattentjänst AB för tolkning.

Så här framför du synpunkter på förslagen

Fastighetsägare och andra som berörs av skyddsområdet kan i samband med samrådet framföra sina synpunkter till och med den 11 november 2021. Synpunkter ska vara skriftliga samt innehålla uppgifter om synpunktslämnarens namn och adress/fastighetsbeteckning.

Det kommer även att finnas möjlighet för fastighetsägare att yttra sig en andra gång i samband med att ärendet skickas på remiss från Länsstyrelsen.

Eventuella synpunkter

  • skickas med brev till Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1a, 295 31 Bromölla
  • skickas med mail till matilda.johansson@sbvt.se eller
  • lämnas genom formuläret på den här webbsidan (nedan)

Synpunkter på förslag till zonindelning samt föreskrifter för vattenskyddsområde i Hjärsås, Kräbbleboda och Östanå.

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera dina synpunkter. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. På www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar personuppgifter.

Hittade du inte vad du sökte?