Fördjupad översiktsplan Broby

Laga kraft

Förslag till fördjupad översiktsplan för Broby, Östra Göinge kommun, har under perioden
23 november 2016 – 25 januari 2017 varit ute på granskning med berörda myndigheter och allmänhet. Förslaget antogs av kommunfullmäktige 27 april 2017.

 

FÖP Broby vann laga kraft 26 maj 2017
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra en hållbar utveckling i Broby genom att redovisa kommunens gemensamma framtidsbild.

Målet är att utveckla Broby hållbart och skapa attraktiva boendemiljöer. Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara vägledande vid framtagandet av nya detaljplaner och vid prövning av bygglov enligt plan- och bygglagen.

För att ta del utav antagandehandlingen klicka på nedanstående länk.

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?