Fördjupad översiktsplan för Knislinge

Fördjupad översiktsplan för Knislinge – Framtidens by

 

Den fördjupade översiktsplanen för Knislinge antogs i kommunfullmäktige den 20 november 2014 och vann laga kraft den 20 december 2014. Planförslaget har under processens gång varit ute på samråd och granskning med berörda myndigheter, sakägare och allmänhet.

 

planprocess laga kraft

 

Fördjupningen är ett tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen för Östra Göinge kommun (ÖP2012). Planeringshorisonten sträcker sig till år 2025.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra en hållbar utveckling i Knislinge by genom att redovisa kommunens gemensamma framtidsbild. Målet är att utveckla Knislinge hållbart och skapa attraktiva boendemiljöer. Knislinges unika förutsättningar och utmaningar presenteras, så även konsekvenserna av planen. Den fördjupade översiktsplanen kommer att vara vägledande vid framtagandet av nya detaljplaner och vid prövning av bygglov enligt Plan- och bygglagen.

Arbetet med att ta fram planförslaget påbörjades redan under våren 2012 med en tidig medborgardialog. Dialogen var till för att fånga upp synpunkter och idéer från boende och verksamma i byn i ett tidigt skede. Under processens gång har myndigheter, intressenter och boende varit inbjudna att lämna synpunkter på förslaget och utifrån inkomna synpunkter har förslaget uppdaterats och förtydligats efterhand.

 

FÖPKnislinge_Framsida

Här kan du ladda hem antagandehandlingen: Fördjupad översiktsplan för Knislinge – Framtidens by

Längre ner på sidan kan ni se tidigare versioner av förslaget, samt titta närmre på kartan som visualiserar planförslaget.

För ytterligare upplysningar kontakta Lina Rosenstråle, Samhällsbyggnadschef: tel. 044-775 61 43 alt. lina.rosenstrale@ostragoinge.se

 

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?