Revisionen

De fem förtroendevalda revisorerna i Östra Göinge kommun ska granska all verksamhet som sker inom kommunen. Bland annat kontrollerar man att kommunen når de mål som är uppsatta och att man följer den budget man har fått.

Genom revisorernas arbete ska kommuninvånarna kunna lita på att kommunens verksamhet verkligen utvärderas och kontrolleras. Syftet med kontrollen är att se till att verksamheten sköts på ett bra sätt.
Revisorerna i Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med utomstående sakkunniga och granskningen görs på eget initiativ eller efter en anmälan.

Sekreterare

Lars Eriksson
0703 -17 78 22
lars.eriksson@se.ey.com


 

 

2021

18 januari

22 februari

15 mars

19 april

24 maj

21 juni

23 augusti

20 september

11 oktober

15 november

13 december

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik

 

Granskning 2020

Granskning av anläggningsregister
Granskning av beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av kommunens målstyrning 2020

Granskning 2019

Granskning av intern kontroll
Granskning av kommunens kontroll av förorenad mark
Granskning av projektredovisning
Granskning av socialtjänstens insatser inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Granskning 2018

Granskning av externa utförare
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt
Uppföljning av kommunens myndighetsutövning avseende barnavårdsärenden
Granskning av hemtjänsten

Granskning 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2017-08-31
Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer

Granskning av överförmyndaren

Granskning 2016

Granskning av hemtjänst, överförmyndare, LSS och externa placeringar
Granskning av skolans värdegrundsarbete och elevernas studiemiljö

Granskning av kommunens hantering av statlig ersättning för asyl- och flyktingmottagande

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2015

Granskning 2015

Granskning av hanteringen av bidrag till föreningar
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-08-31
Granskning av Folkhälsa Samverkan om barn och ungas hälsa
Granskning av kommunens fastighetsunderhåll
Uppföljn av granskning som genomfördes 2013, placerade barn och unga
Granskning av delegationsbeslut
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Granskning 2014

Delårsrapport 2014-08-31
Strategiskt och operativt personalarbete

Granskning av kommunens personal- och lönepolitik
Granskning av investeringsprocessen
Granskning av kommunens placeringar av barn och unga
Granskning av samverkan avseende hemsjukvård/avancerad vård i hemmet (ASIH)
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013

Klicka på respektive namn för mer information.

Mandatperiod 2019-2022

 

Ledamöter

Staffan Eriksson (S), ordförande
Jerker Kjellberg (M), vice ordförande
Ingela Frid (M)
Ingvar Nilsson (MP)
Mats J Hansson (SD)

 

Hittade du inte vad du sökte?