Strategier

Strategier är redskap som bland annat beskriver hur inriktningar och resultatmål ska uppnås och avser att ge svar på frågorna vad, hur, vem och när vid mer komplexa verksamhetsområden.

Strategier fastställs i kommunstyrelsen.

Det behövs politiska instrument som pekar ut och vägleder verksamheterna hur programhandlingar och resultatmål ska förverkligas. Formen för dessa instrument ska enligt styr- och ledningsmodellen vara strategiska dokument.
Strategidokument kan utformas på olika sätt när det gäller ämnesval, innehåll och form. De bör stimulera och gynna bredare infallsvinklar och på det sättet få till stånd samverkan mellan olika delar av förvaltningen.

För kommunstyrelsens långsiktiga styrning är det viktigt att strategier tas fram. För att de ska vara framgångsrika för organisationen bör de bland annat kännetecknas av att de är:

  • handlingsinriktade
  • kundfokuserade
  • innovativa
  • verklighetsförankrade

 

Inom ramen för kommunens styr- och ledningsmodell finns följande strategier framtagna:

Bredbandsstrategi
Det livsviktiga vattnet (strategi för en långsiktig och hållbar VA försörjning)
Den goda måltiden (måltidsstrategi)
Det goda åldrandet (strategi för äldres trygghet, hälsa och livskvalitet)
En bra start i livet (strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling)
Näringslivsstrategi
Trafikstrategi (strategi för ett hållbart resande)  Appendix
Vägen till arbete (strategi för göingebons väg till egen försörjning)

En utredning om ytterligare strategier har gjorts. Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-05 att anta det förslag till framtagande av strategier som lades fram i utredningen. Utredningen går att läsa i sin helhet under LÄS MER, se nedan.Hittade du inte vad du sökte?