Övergripande planer

En övergripande plan upprättas bland annat när lagstiftarna kräver det av kommunen. Den är långsiktig och är ett styrande dokument för en del eller hela den kommunala verksamheten.

Följande övergripande planer är upprättade i Östra Göinge kommun

Översiktsplan
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Översiktsplanen behandlar den framtida utvecklingen av Östra Göinge och är en beredskap och viljeinriktning för den långsiktiga fysiska utvecklingen av kommunen. Dess syfte är att påverka utvecklingen av kommunen i önskad riktning. I översiktsplanen görs avvägningar mellan olika intressen av hur mark och vatten ska användas samt på vilket sätt den byggda miljön ska bevaras och utvecklas. Planen redovisar hur kommunen vill förvalta och utveckla byarna och landsbygden på lång sikt och ger därmed också riktlinjer för planering och byggande, det vill säga kommunens hantering av bygglov och detaljplaner.

Vindbruksplan
Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att vara till vägledning vid detaljplanering, bygglov och andra ärenden som rör vindkraft. Planen är tänkt att vara ett redskap som gör det möjligt att väga intresset för utbyggnad av vindkraft mot andra intressen och att se det i förhållande till den politiska viljeinriktningen för kommunens utveckling i stort.

Bostadsförsörjningsprogram 2017-2025
Kommunen ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjerna ska utgöra underlag för planeringen enligt plan- och bygglagen när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dessutom är riktlinjen ett viktigt strategiskt redskap inom kommunens utmaningsområde Boende.


 

Hittade du inte vad du sökte?