Planer och styrande dokument

Det finns en övergripande modell för styrning och ledning. Kommunens gemensamma värdegrund är en mycket viktig del av styrmodellen.

Värdegrunden handlar om attityder och beteenden, tänkande och grundläggande principer för vårt agerande, uppträdande, bemötande och lärande. Arbetssättet – Lean är också en viktig del av styrmodellen. Lean är ett redskap för att eliminera slöseri genom ständiga förbättringar.

 

 

 

I styr- och ledningssystemet finns följande begrepp:

Vision – beskriver ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Ansvarig är kommunfullmäktige och tidsaspekten är 15-20 år.

Plattform – anger övergripande förutsättningar och krav för kommunens utveckling, exempelvis stabil ekonomisk hushållning, god livsmiljö och långsiktig hållbar utveckling, social trygghet samt kommunal service med god kvalitet och starkt medborgarinflytande.

Inriktningar – är en förlängning av visionen och uttrycker önskvärd utveckling inom de utmaningsområden som är prioriterade av den kommunala politiken. Tidsaspekten är 8-10 år.

Övergripande planer – är styrande dokument som upprättas bland annat när lagstiftarna kräver det av kommunen. De är långsiktiga och styr hela eller delar av den kommunala verksamheten.

Policys – är grundprinciper för hur förvaltningen ska agera i en viss typ av ärenden. Dessa kan vara långsiktiga och innehålla tydliga regler för hur något ska göras.

Mål- och resultatplan omfattar en tidsperiod på 4 år (mandatperiod) och utvärderas årligen. Innehåller års- och flerårsbudget.

Strategierett redskap som beskriver hur resultatmålen ska uppnås.

Verksamhetsplan – upprättas inför varje år av kommunchefen, och och utgår från resultatmål och strategier. I verksamhetsplanen kopplas förvaltningens internbudget till verksamhetsmålen. Tidsaspekten är 1 år.

 


Hittade du inte vad du sökte?