Medborgardialoger

Medborgardialogerna innebär en möjlighet för dig som invånare att bidra med viktiga synpunkter, tankar och idéer i frågor som är av betydelse för väldigt många.

Under hösten 2017 genomfördes fem medborgardialoger och två trygghetsvandringar i Östra Göinge kommun. Trygghetsvandringarna genomfördes i samverkan med Göingehem, hyresgästföreningen och polisen. Syftet var att kartlägga platser som kan upplevas som otrygga och ta fram förslag som kan öka tryggheten på dessa platser.

I listan nedan kan du läsa vilka synpunkter som kom upp under höstens medborgardialoger och trygghetsträffar.

 

Känner du att du har ytterligare synpunkter eller inte kunde närvara vid höstens träffar kan du alltid skicka in din synpunkt direkt på vår hemsida. Var med och påverka du också!

 

Här kan du även läsa Polisens medborgarlöfte 2018 samt Polisens och Östra Göinge kommuns samverkansöverenskommelse.

 

Medborgardialog i Hanaskog | 2017-10-11

Synpunkt: Lastbilsförbudet efterlevs inte på Björkvägen.
Svar: Kommunen gör en kontroll av skyltning och delger polisen informationen.

Synpunkt: Bilister trafikerar bussgatan.
Svar: Kommunen gör en komplettering av skyltning och informerar polisen.

Synpunkt: Otrygghet i 29:an-området. Det är många boende i flera lägenheter.
Svar: Göingehem följer upp kommunens villkor för max antal boende i varje lägenhet. Belysningspunkter kring garage, carport och miljöhus har förbättrats och det installeras nu en övervakningskamera i miljöhuset.

Synpunkt: Buskage hänger ut på Klockarevägen.
Svar: Buskaget kommer att klippas under vintern.

Synpunkt: Det är dålig skyltning till bussgatan.
Svar: Befintlig skyltning kommer att kompletteras.

Synpunkt: Trottoarpratare hindrar gående på Kviingevägen.
Svar: Affärsinnehavare kommer att informeras om gällande regler.

 

Medborgardialog i Knislinge | 2017-10-18

Synpunkt: Hög hastighet på Kristianstadsvägen mellan Preem och rondellen vid kyrkan.
Svar: Trafikmätning kommer att genomföras och resultatet delges till polisen.

Synpunkt: Bristande belysning på och vid gamla bron nere vid skofabriken (till nya området).
Svar: I samband med detaljplanarbetet för kvarteret Lejonet kommer kommunen att se över hur oskyddade trafikanter tar sig runt i kvarteret.

Synpunkt: Hög hastighet på Brogatan genom Knislinge i backen från affären ner mot Sunnanvindstorget. Kan kommunen göra en mätning?
Svar: Trafikmätning kommer att genomföras, resultatet delges till polisen.

Synpunkt: Buskörning med höga hastigheter på Bygatan, Sigfrids väg och Föreningsgatan.
Svar: Kommunen genomför trafikmätning och informerar polisen.

Synpunkt: Gatubelysningen tänds för sent, när det har mörknat.
Svar: Kommunen genomför kontroll och eventuell justering av tändningsanordning.

Synpunkt: Blinkljuset vid övergångsstället över väg 19 vid lagerhuset funkar inte.
Svar: Trafikverket ansvarar för varningsljuset, de kommer att underrättas.

Synpunkt: Utfarter blockeras för bostäder vid parken i samband med bingo.
Svar: Kommunen kommer att ta upp problemet med bingoalliansen.

Synpunkt: GC-väg önskvärt längs Sigfrids väg från Sporthallen och ner till byn. Även längs Parkgatan ner till idrottsplatsen.
Svar: Förslaget kommer att beaktas i den framtida planeringen av GC-vägar.

 

Medborgardialog i Glimåkra | 2017-11-06

Synpunkt: Förslag på att lampan och granen ska byta plats.
Svar: Förslaget kommer att diskuteras med Glimåkra utveckling.

Synpunkt: GC-vägen som slutar i Sibbhult/Osbykorset är trafikfarlig.
Svar: Riksväg 119 och Länsväg 2121 är statliga och det är Trafikverket som väghållare som beslutar om eventuella åtgärder. Kommunen har vid flertalet tillfällen påtalat behov av åtgärder i korsningen till myndigheten. Kommunen kommer återigen att kontakta myndigheten i ärendet.

Synpunkt: Sibbhultskorset är trafikfarligt.
Svar: Samma svar som på punkten ovan. Riksväg 119 och Länsväg 2121 är statliga och det är Trafikverket som väghållare som beslutar om eventuella åtgärder. Kommunen har vid flertalet tillfällen påtalat behov av åtgärder i korsningen till myndigheten. Kommunen kommer återigen att kontakta myndigheten i ärendet.

Synpunkt: Större skate behövs till ungdomarna, den på Prästängen är för liten.
Svar: En större skateramp planeras att uppföras på Trollacenterområdet.

Synpunkt: Varför byggs inte VA på landsbygden ut i samband med fiber?
Svar: För att nå kommunens mål med att 95 % av hushållen ska ha möjlighet att ansluta sig till fiber 2020 krävs utbyggnad i mycket hög takt. Det är dessvärre inte möjligt att byggas ut den allmänna va-anläggningen i samma takt.

Synpunkt: Varför ställs det krav på byte av lock på enskilda avloppsbrunnar nu, när man sedan om ett halvår får brev om att göra om sitt avlopp?
Svar: Kommunen och ÖGRAB kommer tillsammans att se över och förtydliga det informationsbrev som går ut till fastighetsägare med tunga lock. Kommunen kommer även i sitt beslut förtydliga vilka krav som måste uppfyllas vid uppförande av ny enskild anläggning.

Synpunkt: GC-väg på gamla banvallen, norröver, vad händer med den?
Svar: Tätortsammanbindande GC-vägar är Trafikverkets ansvar. Kommunen har påtalat behovet men idag är det inte prioriterat av myndigheten.

Synpunkt: Förskoleklass i Glimåkra: hur tänker man där gällande klasser, hur stora grupper får det vara?
Svar: Det finns inga nationella eller kommunala regler för gruppstorlek. Det som styr är bl.a. det totala antalet elever i årskull, behov som finns i gruppen och tillgänglighet till lokaler. Personal dimensioneras efter antalet elever.

Synpunkt: ÖGRAB hittar inte soptunnorna och det är ineffektivt med följebil som sätter klistermärken.
Svar: Berörda fastighetsägare uppmanas att ta kontakt med ÖGRAB, de uppdaterar därefter kärlens läge i sitt register.

 

Medborgardialog i Sibbhult | 2017-11-15

Synpunkt: Färegatan skulle kunna enkelriktas och göras trevligare. Kanske med träd som en allé? Då hade Sibbhult blivit trevligare.
Svar: Förslaget kommer att utvärderas och trafikmätning utföras.

Synpunkt: Bättre belysning på lekplatsen i Sibbhult skulle vara bra.
Svar: Syn på plats kommer att genomföras och bedöms det som bristfälligt kommer komplettering att utföras.

Synpunkt: Cykelvägar från Sibbhult i alla riktningar. Det är dåligt med cykelvägar idag.
Svar: Tätortsammanbindande GC-vägar är Trafikverkets ansvar. Kommunen påtalar behovet vid våra dialoger med myndigheten.

Synpunkt: En cykelväg Sibbhult – Hjärsås – när kommer det?
Svar: Kommunens ambition är att cykelväg ska anläggas i samband med att va-ledning förläggs på sträckan.

 

 

Medborgardialog i Broby | 2017-11-16

Synpunkt: Ovårdade fastigheter.
Svar: Tillsyn kommer att ske på berörda fastigheter.

Synpunkt: Korsningen Västergatan/Tydingegatan är trafikfarlig.
Svar: Både kommunen och Trafikverket är väghållare i korsningen. Trafikverket kommer att genomföra en utredning och därefter komma fram till åtgärder i dialog med kommunen.

Synpunkt: Trottoarerna på Västergatan är gräsbevuxna.
Svar: Detta kommer att åtgärdas under våren.

Synpunkt: Generellt dåligt underhåll på trottoarer avseende asfalt.
Svar: Kommunen har ett eftersatt underhåll på både gator och trottoarer. Åtgärder genomförs på de platser där störst behov föreligger och markförlagda ledningar har god status.

Synpunkt: GC-bommar istället för suggor på GC-väg Bildesgatan/Bryggaregatan.
Svar: GC-bommar kommer att monteras.

Synpunkt: Häckar Parkgatan/Västergatan.
Svar: Kontroll av sikt kommer att ske, om behov föreligger kommer fastighetsägare att kontaktas.

Synpunkt: Önskemål om hundlatrin vid Torpgatan.
Svar: Hundlatrin kommer att monteras i närområdet.

Östanå

Synpunkt: Höga hastigheter på Glimmingevägen.
Svar: Vägen är statlig och det är Trafikverket som är väghållare. Kommunen genomför mätning med display under vintern samt när MC-träffarna börjat i Tydinge. Resultatet delges polisen och Trafikverket.

 

Trygghetsvandring i Broby | 2017-10-23

Synpunkt: Dålig belysning gatubelysning Västra järnvägsgatan.
Svar: Gatan kommer att kompletteras med fler ljuspunkter.

Synpunkt: GC-bom mellan Östra och Västra järnvägsgatan.
Svar: Bom kommer att monteras.

Synpunkter nedan avser Trafikverkets anläggningar. Dessa kommer att delges myndigheten:

  • GC-väg Broby-Glimåkra sättningar vid vajerräcke.
  • GCM-stöd bör markeras med reflexer vid Hittarpsvägen i Glimåkra.
  • Skyltsättning vid förträngningar Brobyvägen i Sibbhult har en felaktig placering.

 

Trygghetsvandring i Knislinge | 2017-11-20

Synpunkt: Svag gatubelysning Göingevägen och Skolgatan.
Svar: Kommunen kommer att undersöka vilka möjligheter som finns för att förstärka belysningen på gatan.

Synpunkt: Generellt höga hastigheter i byn.
Svar: Höga hastigheter är ett problem på flera gator i våra byar, vi kommer att vidarebefordra synpunkten till polisen.

Synpunkt: Belysning på lekplatsen bör vara tänd längre.
Svar: Belysningen är rörelsestyrd, så länge personer vistas på lekplatsen är belysningen tänd.

Synpunkt: Förstärk gårdsbelysningen kring Göingehems fastigheter på kvarteret Sexmannen.
Svar: Belysning kring kvarteret Sexmannen – belysning är beställd och kommer att sättas upp inom kort.

Synpunkt: Måla i övergångsställe Föreningsgata/Åstringavägen, vid centraltorget.
Svar: Vägmarkeringarna på platsen har god synbarhet.

Synpunkt: Klotter vid snapphanehallen.
Svar: Klottret kommer att saneras.

Synpunkt: Dålig belysning bakom sporthallen.
Svar: Ny syn på plats kommer att göras efter att förskolan Magnolian är färdigställd. Kvarstår problemet kommer åtgärder att utföras.

Synpunkt: Klotter vid skateramp och förråd Vita skolan.
Svar: Klottret kommer att saneras.

Synpunkt: Dålig belysning vid vändplats bakom Vita skolan.
Svar: Ny syn på plats kommer att göras efter att förskolan Magnolian är färdigställd, kvarstår problemet kommer åtgärder att utföras.

Synpunkt: Förslag på att belysa ekar vid lekplats och nya förskolan.
Svar: Förslaget kommer att utvärderas när förskolan är färdigställd.

Synpunkt: Dålig belysning vid Villagatan/Skolgatan.
Svar: Kommunen kommer att undersöka vilka möjlighet som finns för att förstärka belysningen på platsen.

 


Hittade du inte vad du sökte?