Riktlinjer hälsa- och omsorg, individ och familjeomsorg (IFO)

 

Äldreomsorg

 

Riktlinje Beslutad
Plats i särskilt boende SN 2004-12-14
Korttidsvistelse SN 2004-12-14
Hjälp i hemmet KSOU20111020
Trygghetslarm SN 2004-12-14
Anhörigstöd inom äldreomsorgen KS 2011-04-13
Riktlinje mötesplatsverksamhet för äldre SN2006/133.739
Nutrition inom vård och omsorg KSOU2011-11-17
Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen KF 2004-11-18,
2012-11-07
Dokumenthanteringsplan – Äldreboende KS2011-11-02§215
Dokumenthanteringsplan – Hemtjänst KS2011-11-02§215
Definiton av olika boendeformer äldreomsorg SN 2015-01-18

 

Personer med funktionsnedsättning

 

Riktlinje Beslutad
Bostad med särskild service (LSS) VO 2003-07-10
Daglig verksamhet (LSS) VO 2003-07-10
Kontaktperson (LSS) SN 2003-06-30
Avlösarservice SN 2003-07-10
Korttidstillsyn SN 2003-07-10
Korttidsvistelse SN 2003-08-04
Ledsagarservice (LSS, SOL) KSOU20120126
Hjälp i hemmet i assistansliknande form SN 2003-07-10
Habiliteringsersättning KSOU20120823
Särskilt stöd i form av sysselsättning för yngre funktionshindrade SN 2005-02-15
Stöd i eget boende för psykiskt långtidssjuka SN 2005-05-15
Definiton av olika boendeformer LSS SN 2005-01-18
Förbehållsbelopp LSS-boende KF2012-12-20§112
Dokumenthanteringsplan, enligt LSS och HSL KS2001-11-02§215

 

Individ och Familjeomsorg (IFO)

 

Riktlinje Beslutad
Försörjningsstöd KSOU 2015-02-25
Arbetet med vuxna missbrukare 2009-02-09

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?