Kvalitet

 


Östra Göinge kommun har beslutat att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete.

I kvalitetsarbetet ingår ett övergripande ledningssystem, fastställda kvalitetskriterier respektive uppföljning och tillsyn som utmynnar i olika former av kvalitetsredovisningar.

 


BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

 

 

 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2009:11 ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras.

Nedan finns ett antal styrande dokument.

System för systematiskt kvalitetsarbete
Lagar och föreskrifter
Riktlinjer inom Hälsa & Omsorg, IFO

Övergripande rutiner

BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy

Ansvarsfördelning i det systematiska kvalitetsarbetet
Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet
Dokumentation av rutiner
Egenkontroll och kvalitetsuppföljning
Övergripande rutin för riskanalyser
Säkerställa personalens kompetens och lämplighet
Hantering av synpunkter och klagomål inom socialtjänsten
Övergripande rutin för hantering av avvikelser

Basutbudet och kriterierna ska dels kunna användas för att du som har beviljats hjälp ska veta vad som ingår och vad du kan förvänta dig, dels för att de som ansvarar för verksamheten ska veta vad som förväntas av dem att utföra och vad som kommer att följas upp.

Kvalitetskriterier Omsorg       Gäller från
Särskilt boende 2015-01-01
Bostad med särskild service 2009-10-01
Daglig verksamhet 2009-10-01
Hjälp i hemmet 2015-01-01
Personlig assistans 2009-10-01
Korttidsvård för personer med demenssjukdom 2009-07-01
Korttidsvård för personer med somatiskt funktionshinder 2009-07-01
Dagvård 2011-12-15
Kvalitetskriterier Stöd                       
Ungdomsboendet för ensamkommande flyktingbarn i Glimåkra 2011-08-23

Hittade du inte vad du sökte?