God man/förvaltare

Att ha god man

Att ha god man är en hjälp i det dagliga livet. Även om du får hjälp av en god man behåller du din rättshandlingsförmåga, det vill säga du fortsätter att bestämma över dina personliga angelägenheter och tillgångar samt kan ingå bindande avtal. Gode mannen ger dig hjälp och stöd i olika situationer och beslut. God man måste alltid få ditt samtycke innan hon eller han utför något av dina ärenden. Man kan säga att den gode mannen fungerar som din förlängda arm ute i samhället.
Mer information om att ha god man finns längst ner på sidan under Läs mer.

Att vara god man

En god man hjälper myndiga personer som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta tillvara på sina tillgångar eller föra sin talan. Den som har en god man behåller sin rättshandlingsförmåga och kan själv förfoga över sina tillgångar. Som god man är man redovisningsskyldig och ska varje år, före den 1 mars, lämna in en årsräkning.

Godmanskapets tre delar

  • Bevaka rätt: Bevaka huvudmannens rättigheter, söka bidrag
  • Förvalta egendom: Sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar, hantera skulder, deklarera
  • Sörja för person: Att besöka huvudmannen och se till att hennes eller hans vardag fungerar

Förvaltare

Ett förvaltarskap har samma uppgifter som en god man men med skillnaden att huvudmannen inte har någon beslutsrätt.

Blanketter som gäller god man/förvaltare

Ansökan/Anmälan om behov av god man/förvaltare

Egenansökan om god man eller förvaltare
Anhörigansökan om god man eller förvaltare
Anmälan om behov av god man eller förvaltare
Anmälan om behov av god man, förmyndare eller medförmyndare för barn
Fullmakt för ombud vid ärende som gäller ställföreträdarskap

Redovisning

Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder
Års- och sluträkning   Checklista – Handlingar till årsräkningen
Checklista – Ifyllnad årsräkning
Specifikation av inkomster – Bilaga till årsräkningen
Specifikation av utgifter – Bilaga till årsräkningen
Redogörelse med bilaga Kostnadsersättning
Ansökan om befrielse eller förenklad form av års-/sluträkning
Förenklad års- och sluträkning med bilaga Kostnadsersättning
(OBS! Används endast när ansökan om förenklad form blivit beviljad av överförmyndaren)
Slutredogörelse vid tillfälligt godmanskap

Uppdraget som god man/förvaltare 

Intresseanmälan för uppdrag som ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare)
Åtagande samtycke ställföreträdarskap
Information om ifyllnad av åtagande och samtycke
Återkallande av samtycke till godmanskap
Omprövning av förvaltarskap
Ansökan om jämkning av ställföreträdarskap
Begäran från god man/förvaltare om entledigande
Begäran från huvudman om godmanskapets upphörande
Begäran om byte av god man eller förvaltare

Övrigt 

Begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om samtycke till åtgärd gällande fast egendom eller bostadsrätt
Information om fastighetsköp/försäljning vid ställföreträdarskap

 Hittade du inte vad du sökte?