Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde lagen om framtidsfullmakter (2017:310) i kraft. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och den som upprättar den ska ha fyllt 18 år och ha förmåga att ta hand om sina angelägenheter.

Lagen innebär att du när du är frisk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig i personliga och ekonomiska angelägenheter när du själv inte längre kan göra det. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten ska träda i kraft, det vill säga när personen fullmakten gäller blir oförmögen att själv fatta beslut. Det ska finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol.

Fullmaktsgivaren får i framtidsfullmakten utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet. Fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag om granskaren begär det.

Fullmaktshavaren ska på begäran av överförmyndaren lämna redovisning för sitt uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och vidtagna åtgärder.

Överförmyndaren kommer inte att ha någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter.

Överförmyndaren får besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får användas av fullmaktshavaren. Detta om det framkommer att fullmaktshavaren vid fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intressen.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?