Föräldraförvaltning

Sedan 1995 tillämpas principen om så kallad fri föräldraförvaltning, det vill säga att det huvudsakliga ansvaret för förvaltningen av barns tillgångar ligger på föräldrarna eller förmyndarna och normalt behövs då ingen redovisning till överförmyndaren. Undantag gäller om barnet äger en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa för överförmyndaren så länge barnens tillgångar understiger åtta prisbasbelopp
(378 400 kr för år 2020).

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna eller förmyndarna skyldiga att omedelbart anmäla detta till överförmyndaren (på blankett nedan). Då övergår den fria förvaltningen till så kallad kontrollerad förvaltning. I dessa fall ska föräldrarna eller förmyndarna varje år lämna in en redovisning (blankett nedan) över hur de förvaltar barnens egendom. Inom en månad från att beloppet översteg åtta prisbasbelopp ska en förteckning (blankett nedan) över tillgångarna lämnas in till överförmyndaren.

Oavsett storleken på barnens tillgångar är föräldrarna skyldiga att förvalta tillgångarna på ett sätt som överensstämmer med föräldrabalkens regler. Barnens tillgångar får endast användas för barnens behov och inte för föräldrarnas eller förmyndarnas.

Vid behov kan överförmyndaren besluta att föräldrarna eller förmyndarna ska redovisa sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. En åtgärd från överförmyndaren kan vara att spärra barnens samtliga tillgångar. Om föräldrarna eller förmyndarna inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltning av barnets tillgångar kan de bli skadeståndsskyldiga.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt (inkluderar även när barn är dödsbodelägare), om fastigheten ska pantsättas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Anmälan

Anmälan till överförmyndaren angående omyndigs tillgångar (när omyndigs tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp)

Redovisning

Förteckning över barnets tillgångar och skulder
Års- och sluträkning       Checklista – Handlingar till årsräkningen
Checklista – Ifyllnad årsräkning
Specifikation av inkomster – Bilaga till årsräkningen
Specifikation av utgifter – Bilaga till årsräkningen
Ansökan om befrielse eller förenklad form av års-/sluträkning
Förenklad års- och sluträkning
(OBS! Används endast när ansökan om förenklad form blivit beviljad av överförmyndaren)

 


Hittade du inte vad du sökte?