Förmynderskap

Att vara förmyndare

Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18-årsdagen när det gäller frågor som rör hennes eller hans ekonomi. Om den som är omyndig har tillgångar är det du som förmyndare som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.

Normalt är det en förälder eller båda föräldrarna tillsammans som är barnets förmyndare. Om barnet mister en av sina föräldrar så fortsätter den kvarvarande att vara ensam förmyndare.

Mer information om de olika förmynderskapen finns längre ner på sidan.

Blanketter som gäller förmyndare

Anmälan om behov av förmyndare/medförmyndare respektive god man/förvaltare för barn

Anmälan om behov av god man, förmyndare eller medförmyndare för barn
Fullmakt för ombud vid ärende som gäller ställföreträdarskap

Uppdraget som förmyndare/medförmyndare

Åtagande samtycke ställföreträdarskap
Information om ifyllnad av åtagande och samtycke

Redovisning

Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder
Års- och sluträkning  Checklista – Handlingar till årsräkning  Checklista – Ifyllnad årsräkning
Specifikation av inkomster  Specifikation av utgifter – Bilagor till årsräkningen
Redogörelse med bilaga Kostnadsersättning
Ansökan om befrielse eller förenklad form av års-/sluträkning
Förenklad års- och sluträkning med bilaga Kostnadsersättning
(OBS! Används endast när ansökan om förenklad form blivit beviljad av överförmyndaren)

Övrigt

Begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om samtycke för omyndig driva rörelse

 

Särskilt förordnad förmyndare

En särskilt förordnad förmyndare ansvarar för förvaltningen av barnets tillgångar och företräder barnet i ekonomiska frågor. Särskilt förordnade förmyndare är alltid skyldiga att redovisa för förvaltningen av tillgångarna. Särskilt förordnad vårdnadshavare blir automatiskt särskilt förordnad förmyndare, vilket innebär att årsräkning ska lämnas till överförmyndaren årligen.

En särskilt förordnad vårdnadshavare tillsätts av tingsrätten och blir automatiskt, om inte tingsrätten bestämmer något annat, också barnets förmyndare. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare består alltså av två delar; dels vårdnadshavarskapet och dels förmyndarskapet.

Överförmyndaren ansöker hos tingsrätten om särskilt förordnad förmyndare (enligt 10 kap. 5 § föräldrabalken).

Det kan bli aktuellt med särskilt förordnad förmyndare exempelvis när vårdnadshavarna är minderåriga eller när en ensam vårdnadshavare får förvaltare och då inte längre kan vara förmyndare.

 

Medförmyndare

En medförmyndares uppdrag är begränsat till att företräda den omyndige i frågor som kan kopplas till den omyndiges ekonomi.

En medförmyndare har inom sitt uppdrag samma rättigheter och skyldigheter som en särskilt förordnad förmyndare.

Överförmyndaren ansöker hos tingsrätten om förordnande av medförmyndare (enligt 10 kap. 8 § föräldrabalken).

Medförmyndare behövs när en vårdnadshavare inte ensam kan sköta förvaltningen för barnet.

 

 

God man i förmyndarens ställe

När en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte kan utöva förmynderskapet skall överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe (enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken) vårda den underåriges angelägenheter.

 

God man vid motstridiga intressen

Överförmyndaren ska förordna god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) när:

  • en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige har del i ett oskiftat dödsbo
  • den som har en förmyndare, god man eller förvaltare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver hjälp och inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller förvaltaren. Om talan har väckts får rätten förordna god man
  • den underårige och företrädaren eller dennes makes eller sambos intresse strider mot varandra

 

Överförmyndarkontroll av förvaltning

Föräldrarna har redovisningsskyldighet till överförmyndaren hur en underårigs tillgångar förvaltas om värdet överstiger åtta prisbasbelopp (372 000 kr under år 2019).

Även om den underåriges tillgångar understiger åtta basbelopp är föräldrarna skyldiga att årligen redovisa till överförmyndaren om den underårige äger fastighet.

Det går att anordna särskild överförmyndarkontroll även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Det kan ske genom arv, testamente, gåva eller genom förmånstagarförordnande vid försäkring eller vid pensionssparande.

Här kan du få mer information om föräldraförvaltning.

 

Uttag från spärrat konto

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot.

En förmyndare behöver således göra en begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto (blankett finns ovan) för att göra uttag för den underåriges räkning. Om den underårige har fyllt 16 år ska även hon eller han skriva under uttagsbegäran.Hittade du inte vad du sökte?