Möjlighet att arrendera åkermark i Hanaskog

Det finns nu möjlighet att arrendera 3 hektar åkermark, söder om Byavägen i Hanaskog. Sista anbudsdag är den 22 februari 2019.

Det finns nu möjlighet att arrendera 3 hektar åkermark, söder om Byavägen i Hanaskog. Sista anbudsdag är den 22 februari 2019.

 

Föreskrifter för anbudsgivning avseende arrende av åkermark i Hanaskog

Arrendeställe
Åkermark belägen i lägen i norra Hanaskog, söder om Byavägen.

Arrendetid
3 års sidoarrende tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2019-03-14

Arrendets omfattning
Upplåtelsen avser ca 3 ha åkermark. Arrendatorn har fri brukningsrätt inom ramen för konventionell jordbruksdrift. Slam får ej spridas utan särskilt godkännande från jordägaren-Jakträtt ingår ej.

Arrondering
Se kartskiss

Betalning
Betalning av arrendeavgift ska ske i förskott 1 gång per år senast 14/3. Arrendeavgiften kommer att indexeras enligt KPI från och med år 2 under arrendetiden,

Förutsättningar
Anbud skall lämnas i slutet kuvert med märkning ”Anbud sidoarrende Hanaskog”. Anbudet skall vara skriftligt och innefatta offererad arrendeavgift för hela arrendestället per år exklusive mervärdeskatt.

Visning
Önskas visning på plats kontaktas:
Henrik Arvidsson
044-7756242
Henrik.arvidsson@ostragoinge.se

Anbudstid
Anbudet skall vara Östra Göinge kommun tillhanda senast 22/2 2019 och ställs till nedanstående adress:
Östra Göinge kommun
Henrik Arvidsson
Storgatan 4
289 41 Broby

Övriga villkor
Då delar av arrendestället är planlagt för bostadsändamål kan jordägaren under avtalstiden göra anspråk på att återta delar arrendestället. Dispensansökan kommer att inges till arrendenämnden.

Utvärdering av anbud
Kommunen förbehåller sig fri prövning av anbud.

> Anbudsföreskrifter som PDF-dokument.

 


Hittade du inte vad du sökte?