Press & information

Här hittar du kommunens  pressmeddelanden, pressbilder och grafiska profil. Du hittar också länkar som vi tror att du kan ha nytta av.

Klicka på bilden i pressmeddelandet för att ladda ner högupplöst version av bilden.

Knislinge Förskolor får årets Utvecklingspris | 2018-04-20

För sitt projekt ”IKT*, teknik och matematik” tilldelas Knislinge förskolor årets utvecklingspris.

Motiveringen lyder

”För att i ett långsiktigt och väl utvärderat projekt ha skapat förutsättningar för barnen att utveckla sina förmågor kring konstruktion, matematik, teknik och IKT. Lek, samarbete, samspel, problemlösning och motivation har gynnats utifrån ett genusperspektiv. Projektet har goda förutsättningar att spridas och bidra till ett kollegialt lärande kring läroplan och barns inflytande.”

Syftet med projektet har varit att barn och pedagoger ska utvecklas i konstruktion, matematik och teknik samt få grundläggande kunskap i att koppla komponenterna i ett verktyg som kallas ”LittleBits” till LEGO, vilket mynnat ut i byggandet av en LEGOstad.

Efter genomförandet av projektet kan pedagogerna nu använda LittleBits och Lego i andra projekt på respektive förskola.

”Det moderna samhället ställer mer krav på teknik, design och lösningsorienterat lärande. Projektet har testat och tagit fram ett spännande arbetssätt som gett resultat, både för pedagogerna och barnen. De är väl värda att hyllas och prisas!” säger Sofia Nilsson, ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

Barnperspektiv

Barnen har varit delaktiga och fått kunskap kring matematik, teknik och dokumentation. Barnen har själva sagt i en enkät att de har känt sig sedda av närvarande pedagoger. Projektet har bidragit till att pedagogerna och barnen träffats över gränserna och på så vis skapat ett nätverk mellan förskolorna.

Samtidigt har pedagogerna reflekterat över hur de och barnen uppfattar inflytande och vilken roll som genusperspektivet spelar.

”Vi tycker att det är viktigt att man redan från unga år arbetar på ett sätt som fångar upp alla barn och ger dem förutsättningar till en god skolgång. Precis som i resten av landet ser vi att resultaten skiljer sig mellan pojkar och flickor, till pojkars nackdel. Sådana här projekt, i enlighet med forskning, bidrar till att jämna ut de skillnaderna” kommenterar Sofia Nilsson, ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet.

* IKT betyder Informations- och kommunikationsteknologi.

Priset delas ut med pompa och ståt på Göinge Afton

För mer information:

Ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet Sofia Nilsson, sofia.nilsson@ostragoinge.se,  Tel: 0709-53 63 14

 

Ny Näringslivschef | 2018-02-28

Östra Göinge kommun har rekryterat en ny Näringslivschef, som efterträder Karl-Axel Hill. Fredrik Persson, som är uppvuxen i Kristianstad och har såväl lång som bred erfarenhet av att driva och utveckla företag, tillträder tjänsten till sommaren.

Fredrik är 36 år gammal och bor i Balsby utanför Kristianstad tillsammans med sambo och två barn. Senast har Fredrik varit VD på Lärande Partner, som hjälper utbildningsföretag att matcha branschernas behov och önskemål om kompetenser. Dessförinnan har Fredrik ansvarat för kvalitetssäkring och marknadsföring på flera större resorter utomlands, bland annat i Abu Dabi, på Maldiverna och i Thailand. Dessförinnan har han mångårig erfarenhet av att driva egna företag inom restaurang och turism.

Kontakt för mer information

Anna Bertram, Verksamhetsområdeschef Strategi och tillväxt
anna.bertram@ostragoinge.se
070-953 60 30


 

Saknad - Ett relationellt sätt att se på frånvaro | 2018-02-13

Saknad! – Ett relationellt sätt att förhålla sig till elevers frånvaro

I två veckor har skolorna i Östra Göinge blivit utsmyckade med hjärtan med budskap så som ”Så bra att du är här!” eller ”Var är du? Vi saknar dig.” Många har säkert undrat varför. Det hela är en del i skolans relationella förhållningssätt. Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med elever och skolpersonal starta samtal och diskussioner om vikten av skolnärvaro och hur lärare och elever bemöter varandra efter frånvaro. Känner sig eleverna saknade när de är frånvarande? Känner sig eleverna välkomnade tillbaka efter frånvaro?

Att få skolelever att känna sig saknade när de inte är i skolan och att de är en viktig del i skolans vardag är en hjärtefråga för Östra Göinge kommun. Därför vill vi tillsammans diskutera förhållningssätt och bemötande från lärare och klasskamrater. Likaså är det viktigt att föräldrar vet att deras barn är saknade när de inte är i skolan samt att föräldrarna blir medvetna om närvarons betydelse för en gynnsam skolgång och att föräldrarna kan prata om det med sina barn. Skolan uppmärksammar all typ av frånvaro. Det handlar inte längre om huruvida frånvaron är ogiltig eller giltig utan huruvida elevens frånvaro ses som oroande på något sätt.

Från och med Alla Hjärtans Dag, 14 februari och framåt kommer lärare och elever i kommunens alla skolor, inklusive Göinge utbildningscenter, att genomföra ett arbetspass där man tillsammans i klassen diskuterar ämnet. Arbetspasset innehåller också aktiviteter där klassen tar fram strategier för hur de vill visa att frånvarande kamrater är saknade. Likaså är det viktigt att ta fram strategier för hur eleverna i klassen vill bli bemötta när de kommer tillbaka efter kortare eller längre tids frånvaro. Strategierna kommuniceras ut till föräldrarna under våren. Hur kan vi tillsammans främja skolnärvaro?

Frågor om ”Saknad!” besvaras av Lena Wiklund, Specialpedagog/Samordnare, på telefon 044 – 775 65 33 eller e-post lena.wiklund@ostragoinge.se.

Önskat läge maj 2018

Elever
Eleverna ska veta att skolan finns till för dem och att den bygger på deras närvaro. De saknas av sina klasskamrater och lärare när de inte är där samt att närvaro i skolan ger förutsättningar till ett framtida liv med många valmöjligheter.

Elever i skolan
De elever som är i skolan ska veta att skolans personal är glada för och uppskattar att de är på plats. Skolan tydliggör att eleverna är en del i en helhet och att de har en viktig roll i sina kamraters lärande och vardag.
”Jag betyder något för mina klasskamrater och lärare för jag känner att vi tillsammans skapar vår skolmiljö och att vi kan lära av varandra.”

Elever frånvarande från skolan
De som är frånvarande, oavsett om det är giltig eller ogiltig frånvaro, lång eller kort frånvaro, ska känna sig saknade och välkomnade tillbaka efter frånvaro.
”Jag saknas när jag inte är i skolan och jag känner mig välkommen tillbaka.”

Föräldrar/Vårdnadshavare
Föräldrar/vårdnadshavare ska känna sig bekväma med att prata om sitt barns frånvaro med skolan såväl som med sitt eget barn. De ska känna att de inte är ensamma och att stöd finns för dem.
”Jag förstår att skolan bryr sig om att mitt barn är där och vad jag som förälder kan göra för att prata med mitt barn.”

Lärare
Lärarna har en viktig roll som budskapsbärare då de träffar eleverna dagligen. De har god kunskap om kommunens närvaroarbete och vikten av skolnärvaro, vilket kan förmedlas i samtal med elever och föräldrar/vårdnadshavare.
”Jag förstår det här sättet att se på frånvaro och kan förmedla det vidare.”

 

Det efterfrågade tillväxt- och innovationsdrivande projektet TÖS rullar igång i Östra Skåne | 2018-01-17

Här är de 100 bolag som deltar i projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne.

Det efterfrågade tillväxt- och innovationsdrivande projektet TÖS rullar igång i Östra Skåne. Bakgrunden till satsningen finns i företagens önskan att stärka sin tillväxt och innovationskraft. Nu har över 100 bolag tagit möjligheten att delta och idag kan vi presentera listan i sin helhet: http://xn--tsonline-n4a.se/deltagande-foretag.aspx

Företagen representerar många branscher. I projektet finns företag inom energi, mat, industri, hälsa, service, IT med flera som arbetar tillsammans för att skapa tillväxt i Östra Skåne.

”Vår ambition är att arbeta i gränslandet mellan olika branscher och bolag för att på så vis vara med och skapa möjligheter – nya erbjudanden, nya innovationer, produkter och tjänster för nya marknader”, säger Charlotte Lorentz Hjort, Krinova och medlem i projektets styrgrupp.

Två av de företag från Östra Göinge som ska vara med; Tinia AB och Göinge Privattandvård AB ser fram emot projektet.

”Det ska bli fantastiskt spännande att vara med. Inom projektet finns mycket kompetens samlad som vi hoppas leder till vidareutveckling och utbildning”, säger Maria Hjalmarsson Green, VD på Tinia AB som är en del i tillväxtspåret.

Karl Björnsson som driver Göinge Privattandvård och är med i innovationsspåret säger att: ”Vi vill hitta en bra bas för att företaget ska försätta att växa. Vi är intresserade av hur vi kan arbeta med allt från effektivitet till stabilitet och hitta en grogrund för en hållbar framtid för oss.”

I TÖS genomförs en rad aktiviteter som är anpassade efter bolagens medarbetares behov. Som ett komplement till dessa aktiviteter arrangeras sex spännande heldagar med innovation i fokus. Vid dessa tillfällen träffas samtliga företag i projektet för att samarbeta med varandra, knyta kontakter samt lära med utgångspunkt i ett specifikt tema. Den 24 januari ses vi för första gången och då är temat omvärldsbevakning.

Johan Wester är projektets konferencier och för att hjälpa oss brygga gapet mellan samtid och framtid har vi med oss Anna Lundbergh.

Mer om Johan här: https://www.talarforum.se/johan.wester

Mer om Anna här: http://www.sverigestalare.se/talare/anna-lundbergh

Hör gärna av dig till projektets kommunikatör för frågor eller ackreditering till den 24:e januari.

Kommunikatör: Sofia Nilsson | sofia@krinova.se | 0729 84 88 39

Om TÖS

Projektet TÖS – Tillväxt i Östra Skåne – erbjuder innovations- och tillväxtstöd för små och medelstora företag. Till Östra Skåne räknar vi kommunerna: Bromölla, Hässleholm, Höör, Sjöbo, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Skurup, Ystad, Simrishamn, Tomelilla och Hörby. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och vill bygga broar, utveckla kompetens och knyta kontakter som leder till ett gynnsamt klimat för utveckling och tillväxt.

Fokus i projektet är Östra Skånes tillväxtpotential och långsiktiga utveckling. Projektet utgår från de etablerade små och medelstora företagens behov och utmaningar för att hjälpa dem växa. Företagen som deltar i TÖS får hjälp och inspiration att arbeta aktivt med innovations- och tillväxtarbete i samverkan med etablerade aktörer och konsulter. De företag som ingår i projektet får tillgång till skräddarsytt utvecklingsstöd, innovationsstöd, kompetensutveckling samt seminarier och digitala utbildningar.

TÖS är ett arbetsmarknadsprojekt som pågår mellan 2017 och 2020. Projektet ägs av Kristianstad kommun och drivs av Krinova Incubator & Science Park, Skåne Nordost och Ystads Kommun i samarbete med de 12 kommunerna i Östra Skåne. TÖS finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden, Region Skåne samt Sparbanksstiftelserna 1826 och Färs & Frosta, ägare till Sparbanken Skåne.

 

Storsatsning på Glimåkra och Trollacenter | 2017-12-21

Östra Göinge kommun kan med glädje meddela att ansökan till Boverket har beviljats. Arbetet med att utveckla Trollacenter i Glimåkra får ett stöd på 14 200 000 kronor.

Åtgärden innebär att ett markområde på ca 6 ha i anslutning till befintlig ishall och idrottsplats planeras och byggs ut till en sammanhängande anläggning för fritidsaktiviteter och rekreation. Anläggningen kommer att omfatta bland annat ytor för ridtävlingar, lekplats, motorikbana, GC-vägar, rekreationsplatser med mera.

Trollacenter ska ge möjlighet till aktiviteter året om som utgår från invånarnas behov. Det ska stimulera social gemenskap, vara en spontan mötesplats och en arena för alla möjliga sorters kultur och fritidsarrangemang. Utemiljön kommer utgöras av mötesplatser utformade utifrån de området är till för, det vill säga invånarna. Det kommer finnas något att göra för alla, vilket skapar en attraktiv och trygg utemiljö.

”Här gaur da! Vilken fantastisk möjlighet för Östra Göinge! Genom den här typen av utveckling kopplar vi samman alla de goda krafterna i samhället, och alla blir vinnare. Jag ser fram emot att följa arbetet och att Göingeborna i framtiden kommer få en fantastisk plats för en rad aktiviteter och nöjen. Det kommer bli riktigt bra!” säger Patric Åberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tankarna på Trollacenter har vuxit fram genom dialog med föreningar och i samband med arbetet för översiktsplanen för Glimåkra vilket haft stor påverkan på utformningen.

Ansökan om bidrag omfattar följande åtgärder:
Cykelparkering
Skatepark i betong
Parkourbana
Utomhusgym
Hinderbana
Grillplats
Brännbollbana
Utescen
Parkeringsplatser
Linbana
Klätterlek, rutschkana, gungor
Motorikbana
Småbarnslek med sandlåda, klätterlek, leksaksskulpturer, balansstubbar, lekhus
Tre körbara terrängytor för extra p-platser vid evenemang, markbeläggningen på ytorna skall vara av ängskaraktär för att främja den biologiska mångfalden.
Grönytor
Plantering av träd
GC-väg
Gång- och ridvägar

Har du frågor?

Kontakta Henrik Arvidsson, Mark- och exploateringschef
henrik.arvidsson@ostragoinge.se
044 775 6242

SCB-undersökningen: Göingeborna nöjdare än någonsin | 2017-12-19

För sjätte gången sedan 2008 har SCB (Statistiska Centralbyrån) genomfört en medborgarundersökning i Östra Göinge. Ett urval Göingebor (1 200 st) har fått tycka till om Östra Göinge som plats och om kommunens olika verksamheter. Resultaten visar på en markant förbättring jämfört med tidigare mätningar. Aldrig tidigare har Göingeborna varit så nöjda som nu.

Skillnaden från tidigare är stor. I mätningen 2010 var Östra Göinge en av de kommuner i landet som hade sämst resultat. Men sedan dess har utvecklingen gått åt rätt håll.

Resultaten summeras i tre olika index:

  • Nöjd Region Index – NRI, som visar hur de som svarat på enkäten upplever att platsen Östra Göinge är att leva och bo på.
  • Nöjd Medborgar Index – NMI, som visar vad de svarande tycker om kommunens olika verksamheter.
  • Nöjd Inflytande Index – NII, vilket ger en bild av hur de som svarat ser på möjligheterna till inflytande på politiska beslut Förra mätningen gjordes hösten 2015. Av jämförelsen nedan framgår att Östra Göinge blivit tydligt bättre på alla tre frågeområdena i årets mätning.

Våra resultat i år och vid förra mätningen 2015:

År Nöjd Region Index Nöjd Medborgar Index Nöjd Inflytande Index
2015 51 46 38
2017 53 54 45

”Strålande resultat! En stark vilja att driva kommunen framåt på ett innovativt och effektivt sätt har burit frukt. En arbetsmodell som levererar, en kommun med fantastiska medarbetare och en plats med underbara invånare. En tro på Östra Göinge och möjligheterna som finns här skapar enorma värden. Med resultaten från mätningen kan jag konstatera att vi har mycket goda utsikter för ett ännu bättre Östra Göinge!”, så sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M), resultaten från undersökningen.

 

En närmare titt på några resultat från undersökningen

Enkäten skickades ut till 1 200 slumpvis valda Göingebor. Knappt hälften (491) valde att svara (41,2%), vilket är bättre än rikssnittet (40%). Av de svarande var 38% män och 45% kvinnor. Generellt sett kan man säga att kvinnor ger något positivare svar än män och det gör även de som bott kortare tid i kommunen. Nedan kan du läsa en mycket kort sammanfattning av resultaten under varje område. Resultaten släpps den 12 december 2017.

Nöjd Region Index
Med ett NRI på 53 har vi gjort en ökning (+2) sedan föregående mätning. Bäst betyg får Östra Göinge inom frågor som rör kommunikationer och utbildningsmöjligheter. Områden som bör prioriteras är trygghet, kommersiellt utbud och bostäder.

Nöjd Medborgar Index
Här ser vi den absolut starkaste förbättringen med en ökning från 46 till 54, (+8). Vi kan tolka detta som att Göingeborna har en mycket bättre bild av kommunens verksamheter än för två år sedan. På samtliga verksamheter som de svarande gett sitt intryck på ökar vi förutom räddningstjänsten som får ett litet sämre betyg än 2015. Med tanke på att det tidigare bästa indexet varit 48 (2014) är det nya indexet på 54 ett bevis på att kommunens verksamheter utvecklas åt helt rätt håll.

Nöjd Inflytande Index
Ytterligare en markant ökning från 38 till 45, (+7). Tittar man på de olika frågeområdena; påverkan, information, kontakt och förtroende så ökar vi inom alla. Under 2010 och 2012 var indexet nere på så lågt som 29 vilket innebär att årets resultat är en mycket klar förbättring. Genomsnittet för samtliga kommuner i landet ligger på 40, dvs lägre än Östra Göinges.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet

Pressen bjöds in på tisdagsförmiddagen, då resultatet presenterades.

Östra Göinge klättrar i SKL:s jämförelse av grundskolan | 2017-12-12

I Sveriges kommuner och landsting, SKL, Öppna jämförelser för grundskola 2017 tar Östra Göinge ett kliv uppåt till plats 181, en förbättring med 35 placeringar jämfört med föregående år.

– Det är väldigt glädjande att se att Östra Göinge klättrar och får bättre resultat. Det är ju ett tecken på att de insatser som satts in börjar ge resultat, säger Ulrika Olsson, utvecklingsledare Östra Göinge kommun.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) jämför årligen resultat- och resursindikatorer för grundskolan på kommunnivå i så kallade öppna jämförelser. Resultaten beskrivs med hjälp av så kallade modellberäknade värden, där hänsyn tas tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever, föräldrars utbildningsnivå och elevers kön. Detta innebär att man tittar på vad elevgruppen förväntas ha för måluppfyllelse utifrån dessa variabler och sedan jämför man med vad de faktiskt fick.

– Det har varit ett prioriterat mål från politikens sida att alla elever ska få sin gymnasiebehörighet. Nationellt sett har det måttet sjunkit betydligt det här året. Även i Östra Göinge kommun har det skett en viss minskning om man ser till de faktiska siffrorna. Men tittar man däremot på avvikelsemåttet så har värdet ökat från 0,6 till 2,7 procentenheter, säger Ulrika.

I kategorin elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är värdet för Östra Göinge 3,4 procentenheter jämfört med förra årets 1,8. Och i kategorin elever i årskurs 9 som har behörighet till yrkesprogram på gymnasiet ligger värdet på 2,7 procentenheter, jämfört med förra årets 0,6.

Ett led i det arbete som gjorts i Östra Göinges kommun för att förbättra resultaten i skolor och höja måluppfyllelsen har kommunen satsat stort på språkutveckling där strategin ”En bra start i livet” har spelat en huvudroll. Satsningar har även gjorts på projekt med syfte att främja närvaro hos elever och att ge rektorer och pedagoger bättre verktyg och förutsättningar för sitt dagliga arbete.

– Målet är givetvis att bli bättre för varje år. Men man ska ha med sig att en ranking alltid påverkas av vad som händer i de andra kommunerna och även om vi har oförändrade villkor i vår kommun kan vår position flyttas på grund av detta, säger Ulrika Olsson.

– Men att de modellberäknade värdena har förbättrats är faktiska värden utifrån vår kommun och påverkas inte av hur det går för andra kommuner, avslutar Ulrika.

Pressträff, endast media: Ulrika Nilsson, verksamhetsområdeschef Ulla Wram och Sofia Nilsson (C) finns till förfogande att svara på frågor kring detta ämne idag, tisdagen den 12 december.

Tid: 12:30
Plats: Kommunhuset Broby, möteslokal Bivaröd

För mer information kontakta:

Ulrika Olsson, utvecklingsledare Östra Göinge kommun
044-775 61 02, 0709-53 61 02
ulrika.olsson@ostragoinge.se


Unik satsning - skolkort till alla i Östra Göinge kommun | 2017-11-30

Östra Göinge gör en storsatsning och förser under höstterminen 2018 alla högstadieelever i kommunen med skolkort. En satsning som bland annat innebär att alla elever nu får möjligheten att välja skola. Det nya systemet sker i samarbete med Skånetrafiken.

Från och med höstterminen 2018 ska högstadieelever i största möjliga utsträckning använda linjelagd kollektivtrafik för att ta sig till och från sina skolor. Nuvarande skolskjutsavtal löper ut efter vårterminen 2018 och de huvudlinjer som finns idag kommer att upphöra.

– Det här är en unik satsning som innebär att alla elever nu får möjlighet att själva välja vilken skola de vill gå på. Detta har varit en politisk inriktning från femklöverns sida där vi nu går från ord till handling, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

I samband med det nya systemet tilldelas samtliga elever i årskurs 7 – 9 folkbokförda i Östra Göinge ett skolkort som gäller:
• I hela Skåne
• Höst- och vårtermin
• Helgfria vardagar kl. 03-20

Genom att förse alla högstadieelever med nya skolkort förväntas kommunen kunna uppnå flera positiva effekter.

– Förutom att det blir lättare för skolan som verksamhet att till exempel genomföra studiebesök, så underlättar det även för individen. Med ett kort som gäller i hela Skåne får man en bättre tillgång till fritidsaktiviteter och det kan bli lättare att ta sig till och från sina aktiviteter av egen kraft, säger Patric Åberg.

För ett begränsat antal elever kommer det fortfarande att finnas möjlighet att ta sig till närmsta linjelagda hållplats med hjälp av skolskjutsen för de lägre årskurserna. Det kommer även finnas möjlighet att ha ett så kallat pluskort kopplat till skolkortet som utsträcker giltigheten för tider över hela dygnet och även på lördagar och söndagar.

Det nya systemet med skolkort sker i samarbete med Skånetrafiken som ser satsningen som ett mycket positivt utvecklingssteg, även ur ett miljöperspektiv.

– Vi ser mycket positivt på samarbetet. Det är ett väldigt viktigt initiativ från Östra Göinge kommun att på det här sättet inspirera ungdomar till kollektivt resande. Ju fler i Skåne som reser kollektivt ju bättre är det – inte minst för vår miljö, säger Johan Gomér, tf. chef Affär och Marknad på Skånetrafiken.

För mer information kontakta:

Tommy Johansson, utredare Östra Göinge kommun
044-775 60 18, 0709-53 60 18
tommy.johansson@ostragoinge.se

Johan Gomér, tf. chef Affär och Marknad Skånetrafiken
Nås genom Skånetrafikens presstjänst: 0451-885 03

Östra Göinge kommun söker ny näringslivschef | 2017-11-29

Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Vi växer, ekonomin är urstark och företagsklimatet har aldrig någonsin skattats så högt som nu. Nu ska vi hitta en näringslivschef som har kraft och kompetens att utveckla vårt framgångsrika arbete ytterligare.

”Det ska vara enkelt och smidigt att starta, driva och utveckla företag i Östra Göinge. Stöd för idéer och nyföretagande ska stärkas. Dialogen med företagarna ska vara öppen och förtroendeskapande. I Östra Göinge prioriteras näringslivet. Här har näringslivschefen en nyckelroll”.

Så inleds platsannonsen för den nya näringslivschefen. Nuvarande näringslivschef Karl-Axel Hill kommer under nästa år att gå i pension. Målsättningen är att vår nya medarbetare ska finnas på plats under våren.

Rekryteringen görs i samarbete med Recruitment International AB.

Platsannonsen hittar du här: http://www.offentligajobb.se/jobad/n%c3%a4ringslivschef_%c3%b6stra-g%c3%b6inge-sk%c3%a5ne-l%c3%a4n-sverige_d933b21a-9d05-4930-ae3a-1ffb390e553d

 

För mer information kontakta:

Anna Bertram, Verksamhetområdeschef Strategi och tillväxt, tfn 044 775 60 30 eller Jonas Rydberg, Kommunchef, tfn 044 775 65 91

Konsult Benny Carlsson, 070 540 51 00 eller Håkan Thuresson, 073 776 36 58, vid Recruitment International AB

Måndagen den 27 november kl. 10 tas första spadtaget för förskolan Magnolian | 2017-11-23

Adress: Göingevägen i Knislinge

Den nya förskolan i Knislinge uppförs på den plats där mellanstadieskolan Röda skolan låg förr, centralt placerad i byn med närhet till naturen i Åke Backe.

Förskolan som är på 1 625 m² byggs i två plan och innehåller sex avdelningar med två ”torg”. Den innehåller även ett serveringskök.

Taket mot söder samt en vägg mot söder kommer att täckas med solceller, medan resterande tak täcks med sedum. Dagvattnet omhändertas lokalt i så kallade LOD-system. Byggnaden blir mycket energieffektiv och det beräknade energibehovet uppgår till 45kWh/m²/år.

Förskolan byggs som totalentreprenad av AB Järletoft Bygger och beräknas stå färdig 2018-12-31.

För mer information kontakta:

Tomas Wijk, Projektledare tomas.wijk@ostragoinge.se 044-775 66 90

Stand up 23/11: FADERN – i faderns, sonens och försäkringskassans namn | 2017-11-20

Den 23 november kommer Eric Löwenthal med sin prisade stand up-show Fadern till Knislinge Folkets park respektive Hässleholm Kulturhus.

Med värme gör Eric Löwenthal en humorföreställning utifrån att vara pappa till en pojke med grav utvecklingsstörning. Ett i grunden ömtåligt ämne, här omvandlat till en skrattfylld show som är både livsbejakande och fördomsbefriande.

Erics föreställning har väckt stort intresse och Fadern har bland annat utsetts till ”Årets Humorföreställning” och nominerats till ”Årets Föreställning” inför Svenska Standupgalan.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Östra Göinge och Hässleholms kommun och FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Biljett och plats kan bokas via Östra Göinge kommuns hemsida www.ostragoinge.se/anmalantillfadern.

Plats: Knislinge Folkets park
Tid: 15.00
Fika serveras av FUB från kl 14.00

Plats: Hässleholm Kulturhus, Röda Salongen
Tid: 19.00

För mer information kontakta:
Lena Svensson, Östra Göinge kommun
044-775 65 87
lena.svensson@ostragoinge.se

Stina Lindén, Hässleholms kommun
0451-26 87 36
stina.linden@hassleholm.se

Ingela Winther, FUB 0709-41 73 90

 

Nyinvigning och öppet hus på Kompassen i Knislinge | 2017-11-10

Onsdagen den 15 november är det nyinvigning och öppet hus på Kompassen. Det blir visning av nya lokaler, information om Kompassens verksamhet och försäljning av egentillverkade saker.

Kompassen är en öppen kommunal och frivillig verksamhet som tillhör socialpsykiatrin. Det är en mötesplats för personer boende i kommunen mellan 18 – 65 år och som har någon form av psykisk ohälsa.

Under 2016 blev det klart att kommunen skulle satsa på en sammanhållen socialpsykiatri d.v.s. boende (Nakterhuset), boendestöd och träffpunkt (Kompassen). Renoveringen av kompassens lokaler påbörjades den 1 april i år och stod klart för inflyttning i slutet på september. De nya lokalerna har plats för både hobbyverksamhet och lugnare samvaro. Här finns även ett stort kök som möjliggör för bakning och matlagning.

– Det känns oerhört glädjande och spännande att få en socialpsykiatri där vi kommer att kunna erbjuda en bred grupp människor stöd utifrån ett individuellt behov. Det kan vara allt från att komma hit för social samvaro över en kopp kaffe till att ha heldygnsboende på Nakterhuset, säger Pernilla Hallberg, enhetschef för socialpsykiatri i Östra Göinge kommun.

Plats: Kompassen, Föreningsgatan 14 (Västanvid), Knislinge
Tid: 13.30–17.30

För mer information kontakta:
Pernilla Hallberg, Enhetschef socialpsykiatri
044-775 62 50, 0709-53 62 50
Pernilla.hallberg@ostragoinge.se

Första grävskopetaget för vård- och omsorgsboendet Västanvid i Östra Göinge | 2017-11-09

 

Den 13 november är det officiell start för ny- och ombyggnationen av 60 lägenheter i vård- och omsorgsboendet Västanvid i Östra Göinge. Västanvid ingår i Göingebygdens Trygga hem, en förening instiftad av Riksbyggen och Östra Göinge kommun.

– Detta är den största satsningen som vi någonsin har gjort inom äldreomsorgen och det är så spännande att bygget nu kommer igång! Alla våra äldre är värda så bra och högkvalitativa boenden som möjligt och det ska vi också erbjuda dem, säger Sofia Nilsson (C), ordförande i Göingebygdens Trygga hem.

Västanvids första tre avdelningar med 36 lägenheter beräknas stå klara för inflyttning våren 2019. Hela bygget beräknas vara klart i början av 2020 och har då 60 lägenheter fördelade på två våningsplan med tillhörande innergård och moderna lokaler utformade efter de boendes bästa.

Det var 2016 som Göingebygdens Trygga hem (en förening stiftad av Östra Göinge kommun och Riksbyggen) förvärvade kommunens boenden Västanvid i Knislinge och Skogsbrynet i Sibbhult. Anledningen var att skapa en utveckling av de båda boendena.

– Behovet av fler platser inom äldreomsorgen ökar. Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare som vill vara med och bidra till att fler personer kan få ett modernt boende anpassat efter sina behov, säger Anders Ihse, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Tid: Måndag den 13 november 11.30–13.00
Plats: Västanvid, Föreningsgatan 14, Knislinge

För mer information kontakta:
Anders Ihse, marknadsområdeschef Riksbyggen
0480-578 44, 0702-65 78 44
anders.ihse@riksbyggen.se

Sofia Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Östra Göinge kommun
0709-53 63 14
sofia.nilsson@ostragoinge.se

Nyinvigning när Vardaga övertar verksamheten på Lindgården | 2017-10-27

 

Onsdagen den 1 november övertar Vardaga äldreomsorg AB verksamheten på Lindgården i Broby efter Attendo AB.

Vardaga tar över driften klockan 07.00 när dagpersonal tar vid efter nattskiftet, men en officiell nyinvigning sker kl. 14.00 när Sofia Nilsson (C), ordförande i omsorgs- och utbildningsutskottet, klipper bandet. Vid invigningen kommer även Vardagas verksamhetschef Liselotte Nilsson Klang, regionchef Thomas Persson och vice regionchef Nadja Lindvall att närvara.

Upphandlingen är en kvalitetsupphandling vilket innebär att företag, efter ett fast pris satt av kommunen, har fått beskriva hur de kan utföra omsorg utifrån 4 områden: bemötande, den enskildes delaktighet, personal och kompetens, och mat och måltid. Vardaga äldreomsorg AB var det företag som i slutändan lämnade det mest fördelaktiga anbudet.

Lindgården består av särskilt boende och korttidsboende med totalt 72 lägenheter. Attendo har drivit Lindgården sedan 1 november 2010, vilket var första gången Östra Göinge kommun lade ut verksamhet på entreprenad.

Plats: Lindgården, Broby
Tid: 14.00

För mer information kontakta:
Gunilla Marcusson, MAS Medicinskt ansvarig sköterska, Enheten för myndighet och administration
044-775 60 67, 0709-53 60 67
Gunilla.Marcusson@ostragoinge.se

Daglig verksamhet bjuder in till öppet hus | 2017-10-19

 

Onsdagen den 25 oktober klockan 10.00–18.00 bjuder Östra Göinges dagliga verksamhet in till öppet hus för allmänheten. En verksamhet som jobbar för att bli Sveriges bästa.

I dagsläget har 65 deltagare sysselsättning inom daglig verksamhet i Östra Göinge kommun. Syftet med verksamheten är att erbjuda personer, som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, en möjlighet att leva som andra och en meningsfull sysselsättning.

I Östra Göinge kommun har den dagliga verksamheten olika inriktning. På Solsidan i Sibbhult har man upplevelsebaserad daglig verksamhet där man bland annat kan träna kropp och balans. På Lunnoms DV håller man på med produktionsinriktad verksamhet där man bland annat gör egen poddradio och tidning samt trycksaker åt andra kommunala verksamheter. I Lilla butiken tillverkas och säljs det hantverk i olika form och i kommuncafeterian servar daglig verksamhet alla kommunanställda med frukost och fikabeställningar. Inom daglig verksamhet ingår även arbetsanpassning, det sista steget mot arbetsmarknaden. Där praktiserar deltagarna på olika privata eller kommunala arbetsplatser inom och utanför kommungränserna.

Sveriges bästa dagliga verksamhet
Östra Göinge kommuns dagliga verksamhet jobbar för att bli Sveriges bästa. Personalen arbetar mot tydligt formulerade mål och kontinuerlig uppföljning.

– För att ge våra deltagare mer empowerment jobbar vi med Delaktighetsmodellen och när vi är framme vid målet har deltagarna full delaktighet i beslut och verksamhet, säger Monica Andersson, enhetschef för den dagliga verksamheten i Östra Göinge kommun.

För att jobba med personalens förhållningssätt har Östra Göinge kommuns dagliga verksamhet startat ett treårigt projekt med Malmö högskola. När projekttiden är slut ska daglig verksamhet vara en lärande organisation som jobbar evidensbaserat och med beprövad erfarenhet.

– Arbetet underlättas av vår stora entusiasm och vår strävan att öppna upp för samarbete med föreningar, privata företag, privatpersoner, myndigheter, kommunala verksamheter och alla andra som vi behöver har med oss på resan, säger Monica Andersson.

Under öppet hus den 25 oktober kan man besöka och få information om:
Lilla butiken, Köpmannagatan 6 i Broby, granne med posten och polisen
Lunnoms dv, Västraby 1218 B i Lunnom, bredvid kommunens materialgård Solsidan, Kanalgatan 22, Skogsbrynet i Sibbhult

För mer information kontakta:
Monica Andersson, enhetschef daglig verksamhet
044-775 62 33
Monica.andersson@ostragoinge.se

Malin Hellner, arbetsledare
044-775 67 09
Malin.hellner@ostragoinge.se

Malin Hubertsson i Lilla butiken.

Seniorveckan bäddar för nya möten | 2017-09-28

 

Den 2 – 6 oktober är det dags för Seniorveckan i Östra Göinge. Varje dag anordnas kostnadsfria aktiviteter på mötesplatserna i kommunen.

Måndag i Hanaskog: Musikquiz med Elvis-tema
Plats och tid: Fridebo kl 13.30

Tisdag i Broby: Balansera mera-dag. Föredrag om mat, mediciner och motion i syfte att förebygga fallskador. Sjukgymnaster, Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och dietist från kommunen på plats. Varvas med balansövningar och körsång.
Plats och tid: Lindgården kl 13.00–16.00

Onsdag i Glimåkra: Tipspromenad och korvgrillning. Göingehem informerar om sina lägenheter i kommunen.
Plats och tid: Start vid Västergård kl 13.30

Torsdag i Knislinge: Seniorvandring till utegymmet i Åke backe där sjukgymnaster visar övningar i utegymmet.
Plats och tid: Start vid Västanvid kl 13.00

Fredag i Broby: Äppelkakefest i församlingshemmet med kyrkans diakonigrupp.
Plats och tid: Församlingshemmet kl 14.00–16.00

För mer information kontakta:
Lena Svensson, äldrepedagog,
044-775 65 87
Lena.svensson@ostragoinge.se


 

 

Hittade du inte vad du sökte?