Anställningsförmåner

Genom ansvarstagande och delaktighet får medarbetaren påverka arbetet i vardagen som en del i vår ledningsfilosofi Göingemodellen. Göingemodellens ledstjärna är formulerad på göingska och lyder ”Här gaur da!”- vi ser möjligheter och utmanar gamla sanningar. I det löpande arbetet är det medarbetarna som bäst ser vad som behöver förbättras och som har störst kunskaper om hur förbättringarna kan genomföras i många ”små” steg som leder mot de övergripande målen.

Utöver stort inflytande och möjlighet att påverka ditt arbete erbjuder vi andra förmåner:

Uppvaktning

Alla medarbetare uppvaktas vid 25 års anställning, när de fyller 50 år och vid pensionering.

Flexibel arbetstid

Utifrån verksamhetens behov tillämpas flexibel arbetstid i form av tidbanksavtal/flex och årsarbetstid.

Fritidsstudier

Medarbetaren har möjlighet att få bidrag för litteratur samt möjlighet att vara ledig vid tentamen och obligatoriska moment i utbildningen.

Rökfri arbetstid

Vi tillämpar rökfri arbetstid för alla medarbetare för att bevara och förbättra hälsan för individen.

Försäkringar

Medarbetaren är försäkrad hos AFA försäkring som ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Pension

Medarbetaren har avtalspension genom kollektivavtal och möjlighet att löneväxla för ytterligare pensionssparande. Om tillsvidareanställd medarbetare har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp kan hen löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Semester

Medarbetaren får semesterledighet under intjänandeåret, vilket innebär att semesterledigheten tas ut samma år som den tjänas in. Upp till 39 års ålder har medarbetaren 25 semesterdagar. Det år medarbetaren fyller 40 år har hen 31 semesterdagar och det år hen fyller 50 får hen 32 semesterdagar. För den som har fler än 25 semesterdagar finns möjlighet att omvandla dessa till semestertimmar.

Förälder

Föräldrapenning utgår under 180 dagar med 10 % av lönebortfallet (under perioden från födsel tills barnet fyller 2 år och om medarbetaren varit anställd i kommunen i minst 365 sammanhängande dagar). Föräldralön utges till dem som tjänar mer än Försäkringskassans inkomsttak. Om medarbetaren behöver besöka mödravården under arbetstid, kan det ske med bibehållen lön vid max 2 tillfällen (gäller både män och kvinnor). Östra Göinge kommun har som policy att inte förlägga möten tidigt på morgonen eller sent på kvällen, för att underlätta hämtning och lämning av barn.

Familj

Vid behov av ledighet för enskilda angelägenheter kan medarbetaren, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning. Närmsta chef gör bedömning i varje enskilt fall.

Sjukdom

Om medarbetaren blir sjuk får hen efter sjuklöneperioden sjukpenningtillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet, längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Vid akut sjukdom får medarbetaren besöka läkare/tandläkare med bibehållen lön.

Företagshälsovård

I samarbete med företagshälsovården erbjuds stöd till medarbetare och chefer inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Friskvård

Medarbetaren kan få bidrag för friskvård till ett belopp av upp till 1000 kronor per år. Tillsvidareanställda medarbetare får ett badkort till kommunens simhall där hen får simma gratis under hallens öppettider.

Bildskärmsglasögon

Medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen erbjuds synundersökning. Skulle undersökningen visa att medarbetaren behöver bildskärmsglasögon står kommunen för kostnaden för dem.

Fristående personalförening – Kommunhoppet

Kommunhoppet är en fristående personalförening med syfte att skapa gemenskap över verksamhetsgränserna och att öka medarbetarens trivsel och välbefinnande.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?