Pågående projekt

Östra Göinge kommun driver eller är samverkanspart i ett antal pågående externt finansierade projekt. Nedan redovisas ett urval av dessa projekt. Om du har frågor, är intresserad av projekten eller vill veta mer om olika externa finansieringsmöjligheter, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren. 

Within (PO2)

Within är ett ESF-projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Projektets övergripande mål är att öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning, öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt öka möjligheten för unga att ta steget in/etablera sig på arbetsmarknaden. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser. Detta utvecklingsarbete genomförs parallellt med Within PO1 och är inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntas hitta synergier sinsemellan och således optimera projektresultaten.

Within är ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Hörby. Kristianstads kommun är projektägare.

Projektet pågår 2015-11-01 – 2020-01-31 och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontaktperson: Kaisa Welander, 072-885 82 64, kaisa.welander@kristianstad.se

esf

Tillväxt Östra Skåne (TÖS)

Projektets syfte är att höja de små- och medelstora företagens innovationskunskap och tillväxtvilja.

Östra Skånes kommuner, Krinova Science Park, Tillväxt Syd, branschorganisationer m.fl. vill i ett gemensamt projektinitiativ stärka den hållbara tillväxten i de små företagen i östra Skåne. Vi vill tillsammans med våra samarbetsparter utveckla ett gemensamt arbetssätt som stödjer företagens ambition och potential att växa.

Arbetet kommer att bygga dels på individens kompetensutveckling och dels på strategisk kompetensförsörjning kopplat till planer för utveckling och innovation på företagsledningsnivå. Detta för att på lång sikt främja företagens tillväxt och för att vi ska få ekonomiskt hållbara företag med god förmåga att rekrytera brett och i linje med en genomarbetad utvecklings- och innovationsstrategi. Ett informationsutbyte kommer även att ske med övriga ”hörn-samarbeten” i Skåne samt Blekinges kommuner.

Kristianstads kommun är projektägare och TÖS är ett samverkansprojekt mellan flera kommuner och organisationer. Projektet pågår 2017-04-01 – 2020-03-31 och medfinansieras med drygt 17 000 000 kr av ESF.

Kontaktperson: Fredrik Persson, 044 775-64 10, fredrik.persson@ostragoinge.se  

esf

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektet ska främja små och medelstora företags etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Samverkan mellan företag i bygden ska stärkas och skapandet av affärsmöjligheter genom att koppla samman den som har en idé med den som vill vara med att finansiera eller investera, ska bidra till utveckling bland företagsamheten i Östra Göinge. Nya metoder för att finna innovativa finansieringslösningar på landsbygden ska prövas. Projektet syftar till att fler företag ska kunna överleva och etablera sig i vår bygd.

Östra Göinge kommun är projektägare. Projektet ska pågå fram till 2019-08-31 och medfinansieras genom projektstöd på 900 000 kr från Jordbruksverket, 72 366 kr från Skånes Ess, LAG, samt 300 000 kr från Östra Göinge kommun.

Kontaktperson: Fredrik Persson, 044-775 64 10, fredrik.persson@ostragoinge.se  

logotyp-innovativa-finansieringslosningar

GoDig – Ett projekt för den digitala framtiden

Projektet GoDig ska kompetensutveckla runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg. Projektet görs i ett samarbete mellan kommunerna Östra Göinge, Osby och Perstorp.

GoDig handlar om att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv. Projektet ska leda till att skapa en hållbar metod för en lärande organisation som för in, förvaltar och utvecklar kunskap kring välfärdsteknik och digital utveckling.

Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden. Utvecklingspotentialen är mycket stor och gränserna för vad som är möjligt förflyttas hela tiden. Allt fler tar för givet att ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet. Arbetsinnehållet såväl som arbetsorganisationen påverkas av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Östra Göinge kommun tillsammans med Osby och Perstorps kommuner på att medarbetare inom vård och omsorg ska vara trygga i och ha kunskapen om hur digitaliseringen kan skapa mervärde för våra kunder.

Genom att tillsammans jobba för ökad kvalitet genom projektet GoDig hoppas kommunerna också kunna skapa fler samarbetsområden. En struktur ska skapas mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen och organisationen. Förutom ökad kompetens hos medarbetare behövs även strukturer i organisationen som tillåter tillämpning och utveckling.

Projektet pågår 2018-01-03 – 2020-02-28. Totalt omfattar projektet cirka 6,3 miljoner kr och finansieras med cirka 4,2 miljoner kr av ESF.

Kontaktperson: Kaj Hansson, 044-775 67 95, kaj.hansson@ostragoinge.se

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekehultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten. Projektet ska bidra till levande vattendrag, sjöar och friska ekosystem i vårt område.

I projektet ska en åtgärdsinventering och projektering genomföras för den nya sträckan längs Ekehultsån. Entreprenad ska anlitas för att avverka och röja i syfte att skapa kantzoner, bygga våtmarker och svämplan. Sten ska även läggas på botten av ån.

Åtgärderna genomförs i Östra Göinge och Osby kommun i samverkan med markägare och andra intressenter.

Projektet pågår 2018-05-01 – 2019-12-31. Projektets totala budget är cirka 830 000 kr, varav cirka 530 000 finansieras med projektstöd från Leader och 300 000 kr i övrigt offentligt stöd från Östra Göinge kommun.

Kontaktperson: Andrea Raivander, 044-775 60 60, andrea.raivander@ostragoinge.se 

logotyp-innovativa-finansieringslosningar

 

Stronger Together - Preventing Radicalization in Schools

Projektets mål är att utveckla en ”Starkare Tillsammans” läroplan bestående av fem moduler, vars huvudsakliga metod kommer att vara ett digitalt brädspel. Läroplanen kommer att fokusera på att utveckla färdigheter som kritiskt tänkande, social integration, självkontroll och moral, färdigheter för att kunna motstå propaganda och förhindra kriminella handlingar. Genom att tillämpa dessa kunskaper från en tidig ålder där skolelever är målgrupp, försöker projektet bidra till att förebygga radikalisering. Den andra målgruppen är lärarna, som kommer att utbildas och få kunskaper inom området.

Föräldrarna spelar en avgörande roll vid uppväxten av sina barn, så projektet finner det viktigt att de deltar i diskussionerna om detta tema, så att de kan fortsätta dialogen hemma.

Projektet är ett samverkansprojekt där Danmark är projektägare och övriga projektpartners är Sverige, Belgien, Tyskland, Italien och Makedonien. Projektet pågår 2018-09-01 – 2020-08-31 och medfinansieras med 290 244 € av Erasmus +, Strategiskt partnerskap för skolor.

Kontaktperson: Ulrika Olsson, 044-775 61 02, ulrika.olsson@ostragoinge.se 

erasmus

Kompetensvalidering

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm samt Bromölla. Syftet är att genom validering öka träffsäkerheten i en fortsatt planering av individens väg mot arbete och egenförsörjning.

Individen ska:
– få sin kompetens synliggjord och tillvaratagen
– få intyg, kompetensbevis eller liknande
– öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden
– ökad hälsa
– minskad beroende av offentlig försörjning

Projektet pågår 2018-09-01 – 2021-08-31 och finansieras med 4 375 920 kr av Finsam.


 

 

Hittade du inte vad du sökte?