Pågående projekt

Östra Göinge kommun driver eller är samverkanspart i ett antal pågående externt finansierade projekt. Nedan redovisas ett urval av dessa projekt. Om du har frågor, är intresserad av projekten eller vill veta mer om olika externa finansieringsmöjligheter, är du alltid välkommen att kontakta EU-samordnaren. 

Goinge Forward - En väg in

Goinge Forward – En väg in, är ett projekt som Östra Göinge kommun driver och som beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet tar utgångspunkt i en ESF-finansierad förstudie som Östra Göinge kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad har genomfört med syfte att hitta bättre former för samverkan kring grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Målgruppen för projektet är utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

I projektet prövas ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerar som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter. Viktiga samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Allt möjligt verkstaden (socialt företag), Lantbrukarnas Riksförbund, Göinge Näringsliv/Queenia (understödjer kvinnligt entreprenörskap), Glimåkra folkhögskola, och Region Skåne.

Projektet pågår 2016-03-01 – 2019-02-28 och medfinansieras av Europeiska socialfonden med 10 822 341 kronor.

Kontaktperson: Åsa Linné, 044-775 60 12, asa.linne@ostraginge.se  

esf

Within (PO1)

Projektet Within PO1 grundar sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i utanförskap. Målgruppen utgör ett prioriterat arbetsområde för samtliga berörda kommunala verksamheter inom exempelvis utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Kommunerna i Nordöstra Skåne har en förhållandevis låg andel högskoleutbildade, en lägre sysselsättningstillväxt än sydvästra Skåne och hög andel som hoppar av gymnasiestudierna.

Förstudien pekade på ett antal avgörande brister i arbetet med inaktiva/unga i utanförskap:
– Kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
– Brist på helhetsperspektiv och samsyn.
– Stuprörsorganisering.
– Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

Within tar sikte på dessa brister och har som övergripande mål att minska antalet unga i utanförskap. Insatserna kommer att handla om;
– Konkret och organisatorisk samverkan mellan partners.
– Förstärkt kompetens kring psykisk hälsa/ohälsa hos medarbetare och förtroendevalda, i syfte att utveckla en mer jämställd hälsa.
– Utveckling av nya metoder och kunskapshöjning för medarbetare och förtroendevalda, med mål om långsiktig implementering.
– Avgränsad aktivitet gentemot ungdomar i syfte att utveckla nya mötesplatser, konkret och virtuellt.
– Utökat arbetslivs/näringslivssamarbete via bl. a. arbetsplatsambassadörer.

Within är ett samverkansprojekt mellan kommunerna: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Osby. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågår 2016-02-02 – 2019-01-31 och medfinansieras av ESF med 8 971 776 kronor.

Kontaktperson: Preben Bruzelius, 073-313 69 07, preben.bruzelius@kristianstad.se

esf

Within (PO2)

Within är ett ESF-projekt som riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad. Projektets övergripande mål är att öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning, öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt öka möjligheten för unga att ta steget in/etablera sig på arbetsmarknaden. Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser. Detta utvecklingsarbete genomförs parallellt med Within PO1 och är inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntas hitta synergier sinsemellan och således optimera projektresultaten.

Within är ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Hörby. Kristianstads kommun är projektägare.

Projektet pågår 2015-11-01 – 2020-01-31 och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontaktperson: Kaisa Welander, 072-885 82 64, kaisa.welander@kristianstad.se

esf

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN)

Projektet syftar till att öka lokala aktörers kapacitet inom internationellt samarbete i södra Östersjöområdet. Projektet kommer erbjuda kompetensutveckling för internationellt samarbete och deltagande i ett antal internationella workshops med fokus på blå/grön tillväxt samt hållbar stadsutveckling. Projektet ska bidra till att kommunerna i Skåne Nordost i större utsträckning ska delta i internationella samarbeten och nätverk.

Hässleholms kommun är projektägare och SBPIN är ett samverkansprojekt mellan organisationer i Sverige (Skåne Nordost och Krinova), Danmark och Polen. Projektet pågår 2017-01-01 – 2018-12-31 och medfinansieras med 380 752 euro av Södra Östersjöprogrammet.

Kontaktperson: Ludvig Einarsson, 072-199 68 50, ludvig.einarsson@skanenordost.se

south-baltic

Tillväxt Östra Skåne (TÖS)

Projektets syfte är att höja de små- och medelstora företagens innovationskunskap och tillväxtvilja.

Östra Skånes kommuner, Krinova Science Park, Tillväxt Syd, branschorganisationer m.fl. vill i ett gemensamt projektinitiativ stärka den hållbara tillväxten i de små företagen i östra Skåne. Vi vill tillsammans med våra samarbetsparter utveckla ett gemensamt arbetssätt som stödjer företagens ambition och potential att växa.

Arbetet kommer att bygga dels på individens kompetensutveckling och dels på strategisk kompetensförsörjning kopplat till planer för utveckling och innovation på företagsledningsnivå. Detta för att på lång sikt främja företagens tillväxt och för att vi ska få ekonomiskt hållbara företag med god förmåga att rekrytera brett och i linje med en genomarbetad utvecklings- och innovationsstrategi. Ett informationsutbyte kommer även att ske med övriga ”hörn-samarbeten” i Skåne samt Blekinges kommuner.

Kristianstads kommun är projektägare och TÖS är ett samverkansprojekt mellan flera kommuner och organisationer. Projektet pågår 2017-04-01 – 2020-03-31 och medfinansieras med drygt 17 000 000 kr av ESF.

Kontaktperson: Karl-Axel Hill, 044 775-64 10, karl-axel.hill@ostragoinge.se  

esf

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektet ska främja små och medelstora företags etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Samverkan mellan företag i bygden ska stärkas och skapandet av affärsmöjligheter genom att koppla samman den som har en idé med den som vill vara med att finansiera eller investera, ska bidra till utveckling bland företagsamheten i Östra Göinge. Nya metoder för att finna innovativa finansieringslösningar på landsbygden ska prövas. Projektet syftar till att fler företag ska kunna överleva och etablera sig i vår bygd.

Östra Göinge kommun är projektägare. Projektet ska pågå fram till 2019-08-31 och medfinansieras genom projektstöd på 900 000 kr från Jordbruksverket, 72 366 kr från Skånes Ess, LAG, samt 300 000 kr från Östra Göinge kommun.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

logotyp-innovativa-finansieringslosningar

Tillsammans för vär(l)dskap

Projektet syftar till att gynna ett inkluderande samhällsklimat i Östra Göinge och öka förståelsen för varandras kultur och synsätt genom att stimulera samtal och dialog. Genom befintliga förenings- och folkbildningsstukturer syftar också insatserna till att skapa fler möten och finna synergier genom att kombinera insatser.

Det etablerade språkvänskonceptet ska implementeras med föreningsengagerade föräldrar för att tillgodose nyanländas önskan om att öva vardagssvenskan. Om föräldrar som skjutsar till och från träningar kan möta nyanlända föräldrar som också har barn som tränar samtidigt kan ett mervärde skapas i form av värdskap. Genom personlig kontakt kan de bjudas in i föreningsengagemanget.

Östra Göinge kommun äger projektet som pågår 2017-01-10 – 2018-09-30. Länsstyrelsen medfinansierar med 750 000 kr.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se


GoDig – Ett projekt för den digitala framtiden

Projektet GoDig ska kompetensutveckla runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg. Projektet görs i ett samarbete mellan kommunerna Östra Göinge, Osby och Perstorp.

GoDig handlar om att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv. Projektet ska leda till att skapa en hållbar metod för en lärande organisation som för in, förvaltar och utvecklar kunskap kring välfärdsteknik och digital utveckling.

Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden. Utvecklingspotentialen är mycket stor och gränserna för vad som är möjligt förflyttas hela tiden. Allt fler tar för givet att ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet. Arbetsinnehållet såväl som arbetsorganisationen påverkas av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Östra Göinge kommun tillsammans med Osby och Perstorps kommuner på att medarbetare inom vård och omsorg ska vara trygga i och ha kunskapen om hur digitaliseringen kan skapa mervärde för våra kunder.

Genom att tillsammans jobba för ökad kvalitet genom projektet GoDig hoppas kommunerna också kunna skapa fler samarbetsområden. En struktur ska skapas mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen och organisationen. Förutom ökad kompetens hos medarbetare behövs även strukturer i organisationen som tillåter tillämpning och utveckling.

Projektet pågår 2018-01-03 – 2020-02-28. Totalt omfattar projektet cirka 6,3 miljoner kr och finansieras med cirka 4,2 miljoner kr av ESF.

Kontaktperson: Kaj Hansson, 044-775 67 95, kaj.hansson@ostragoinge.se

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekehultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten. Projektet ska bidra till levande vattendrag, sjöar och friska ekosystem i vårt område.

I projektet ska en åtgärdsinventering och projektering genomföras för den nya sträckan längs Ekehultsån. Entreprenad ska anlitas för att avverka och röja i syfte att skapa kantzoner, bygga våtmarker och svämplan. Sten ska även läggas på botten av ån.

Åtgärderna genomförs i Östra Göinge och Osby kommun i samverkan med markägare och andra intressenter.

Projektet pågår 2018-05-01 – 2019-12-31. Projektets totala budget är cirka 830 000 kr, varav cirka 530 000 finansieras med projektstöd från Leader och 300 000 kr i övrigt offentligt stöd från Östra Göinge kommun.

Kontaktperson: Andrea Raivander, 044-775 60 60, andrea.raivander@ostragoinge.se 

logotyp-innovativa-finansieringslosningar

 

Trollacenter

Projektet syftar till att skapa mötesplatser för att främja interaktion och integration i Glimåkra. Åtgärden innebär att ett markområde på cirka 6 hektar i anslutning till befintlig ishall och idrottsplats i det s.k. Trollaområdet, planeras och byggs ut till en sammanhängande anläggning för fritidsaktiviteter och rekreation. Anläggningen kommer att omfatta bland annat skridskobana, ytor för ridtävlingar, curlingbana, lekplats, motorikbana, gång- och cykelvägar, rekreationsplatser med mera.

Projektet pågår 2018-05-01 – 2019-03-01. Boverket medfinansierar med 14 200 000 kr, vilket motsvarar hälften av totalbudgeten.

Kontaktperson: Henrik Arvidsson, 044-775 62 42, henrik.arvidsson@ostragoinge.se  

Stronger Together - Preventing Radicalization in Schools

Projektets mål är att utveckla en ”Starkare Tillsammans” läroplan bestående av fem moduler, vars huvudsakliga metod kommer att vara ett digitalt brädspel. Läroplanen kommer att fokusera på att utveckla färdigheter som kritiskt tänkande, social integration, självkontroll och moral, färdigheter för att kunna motstå propaganda och förhindra kriminella handlingar. Genom att tillämpa dessa kunskaper från en tidig ålder där skolelever är målgrupp, försöker projektet bidra till att förebygga radikalisering. Den andra målgruppen är lärarna, som kommer att utbildas och få kunskaper inom området. 

Föräldrarna spelar en avgörande roll vid uppväxten av sina barn, så projektet finner det viktigt att de deltar i diskussionerna om detta tema, så att de kan fortsätta dialogen hemma. 

Projektet är ett samverkansprojekt där Danmark är projektägare och övriga projektpartners är Sverige, Belgien, Tyskland, Italien och Makedonien. Projektet pågår 2018-09-01 – 2020-08-31 och medfinansieras med 290 244 € av Erasmus +, Strategiskt partnerskap för skolor.

Kontaktperson: Ulrika Olsson, 044-775 61 02, ulrika.olsson@ostragoinge.se 

erasmus


 

 

Hittade du inte vad du sökte?