Avslutade projekt

Östra Göinge kommun har deltagit i ett flertal externt finansierade projekt såväl som projektägare som samverkanspart. Nedan redovisas ett urval av dessa.

Tillsammans bygger vi framtiden

Projektet syftade till att bryta utanförskap och isolering bland nyanlända, ta vara på individens kunskaper och kompetens genom egenansvar och delaktighet samt öka och stärka kunskaper om det svenska samhället. Dessutom var syftet att öka samverkan inom och mellan kommunen och det civila samhället. De matmässor som har anordnats i kommunen är en av alla aktiviteter som varit uppskattade. De nyanlända som har deltagit i aktiviteten ”Låna en kommunal chef” har uppgett att de fått en ökad förståelse och kunskap om de svenska normerna. De frivilliga som har ställt upp som flyktigguider har också vittnat om hur deras vardag berikats genom de nya kontakterna. Även kommunen som organisation har fått ny insikter och ökad förståelse för hur kommunen behöver samverka mellan olika delar av organisationen för att underlätta den gemensamma integrationsprocessen. Detta projekt har dessutom lett till nya projekt inom integrationsområdet.

Projektet pågick 2014-10-01 – 2015-09-30 och finansierades med 500 000 kronor genom Länsstyrelsen Skånes § 37a-medel.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

Rädda Immeln

Förstudien Ekeshultsån var början till det stora projektet Rädda Immeln. Målet med förstudien var att ta fram ett bra planeringsunderlag över vilka åtgärder som var mest kostnadseffektiva att genomföra vid Ekhultsåns avrinningssystem för att återfå en god vattenkvalitet och säkra Immelns framtid. Rädda Immeln hade det övergripande syftet att förbättra vattenkvalitén på tillrinnande vatten till sjön Immeln. Projektet fokuserade på Ekeshultsån från källa till mynning eftersom detta vattendrag står för 50 % av tillrinningen till sjön Immeln.

Projektet resulterade bl.a. i:

  • Tre rapporter (statusbeskrivning, åtgärdsinventering vatten, återgärdsinventering land)
  • En anlagd visningssträcka i och vid Ekeshultsån vid Traneboda
  • En studiecirkel, Skogens vatten, med 12 markägare har genomförts
  • Ett vandringshinder i Ekeshult har rivits
  • Flertalet visningar på visningssträckan har gjorts
  • Ett åtgärdsområde i Grimsboda har anlagts
  • Dialog med markägare vid åtgärdsområde Örnanäs har påbörjats
  • Intresserade markägare gavs utbildning och information

Förstudien pågick 2011-01-20 – 2011-08-30. Rädda Immeln pågick 2012-03-12 – 2015-01-31 och medfinansierades av Leader Skånes Ess, genom bidrag från Lova – Lokala vattenvårdsprojekt samt bidrag från Länsstyrelsen i Skåne för biologisk återställande i kalkande vatten.

Östra Göinge kommun var projektägare och övriga deltagare var Osby kommun, Naturbruksgymnasiet i Osby, Skräbeåns vattenråd, Svea Skogsförvaltning AB, Immelns bygdeförening, Immelns fiskevårdsförening, markägare m.fl.

Kontaktperson: Andrea Raivander, 044-775 60 60, andrea.raivander@ostragoinge.se 

GoingeLean

Östra Göinge kommun antog våren 2008 Vision 2015 ”15 000 stolta göingar år 2015” (idag är visionen ”15 000 stolta göingar”) med fyra fokusområden: Utbildning, Boende, Arbete, företagande samt Kommunikationer. En gemensam förvaltning skapades.

En förutsättning för att nå visionen är att alla medarbetare, tjänstemän och politiker får kunskap om det nya arbetssättet. Det gäller att samtliga medarbetare har en gemensam kultur, arbetssätt och värdegrund. Detta kallas Göingemodellen. Ett förnyat arbetssätt kräver en omställning hos de anställda och annan typ av kompetensutveckling än tidigare för att medarbetarna ska få en kompetens som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildning inom Lean omfattade samtliga medarbetare. Individanpassad utbildning för medarbetare som har fått förändrade arbetsuppgifter/roller och kompetensutvecklande kurser inom styrning, ledning och målformulering gavs för chefer/ledare.

Projektet pågick 2011-09-01 – 2013-08-31 och medfinanserades av ESF med 11 329 334 kronor.

Kontaktperson: Ulrika Dahlberg, 044-775 65 76, ulrika.dahlberg@ostragoinge.se

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien var ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Skåne Nordost, Sydöstra Skåne samt Mitt Skåne med Östra Göinge kommun som projektägare.

Projektet syftade till undersöka/bevara:
1.Vad tjänar kommunerna på sikt på ett utbyggt fibernät och de möjligheter det ger den kommunala verksamheten? Vad innebär det för utvecklingsmöjligheterna för näringslivet i kommunerna? Det handlar om att tydliggöra motiven till en fortsatt utbyggnad för att finansiärer (kommuner, företag, ideella sektorn) ska förstå betydelsen.
2. Var kommer de vita fläckarna att bli i respektive kommun (antingen för att inget intresse finns, alternativt för att landsbygdspengarna tar slut utan att alla har fått medel)? Vad innebär detta för den totala utbyggnaden och möjligheten att nå 95 %?

Frågeställning 1 och 2 ska bidra med argumenten till kommunernas (beslutsfattarnas) engagemang och kunskap kring digitalisering och alternativen för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Önskvärt är att projektet kan presentera ett konkret underlag med nyttokalkyler för besparingar som en fiberutbyggnad kan ge i form av att det möjliggör digitalisering av offentliga tjänster inom t.ex. omsorg, skola och energi.

Förstudien pågick 2016-09-01 – 2017-05-31 och medfinansierades med 399 995 kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Läs rapporten som togs fram här: https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2017/06/170614_forstudiebredbandsutbyggnad.pdf

Kontaktperson: Pia Vingestråhle, 044-775 60 91, pia.vingestrahle@ostragoinge.se

 

Ett steg närmare framtiden

Projektet syftade till att underlätta etablering i det svenska samhället för nyanlända genom många tillfällen till möten och kontaktskapande, bland annat genom matmässor och en jobbmässa. Arbetet med flyktingguider utvecklades ytterligare och erbjöd fler nyanlända en chans att träna det svenska språket och lära känna samhället. Detta projekt har dessutom lett till nya projekt inom integrationsområdet.

Projektet pågick 2015-10-01 – 2016-12-31 och finansierades med 1 427 000 kr av Länsstyrelsen Skånes §37a-medel.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

 

ELAINE

Projektet ELAINE (European Local Authorities Integration Network) har fört samman fem europeiska lokala och regionala organisationer kring det gemensamma temat integration av invandrare och flyktingar. Projektet bestod av fem möten på temat integration i fem deltagande länder. Östra Göinge kommun deltog tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost.

Projektet pågick 2016-01-01 – 2017-12-31 och beviljades cirka 1,1 miljoner kronor från programmet Europa för medborgarna.

Kontaktperson: Ludvig Einarsson, 0721-99 68 50, ludvig.einarsson@skanenordost.se

europa-for-medborgarna-2

Det nya Göinge

Projektet finansierades av Länsstyrelsens § 37a-medel och syftat till att utveckla de satsningar som gett effekt under kommunens tidigare arbete med projekten ”Tillsammans bygger vi framtiden” och ”Ett steg närmare framtiden”. Detta projekt har verkat inte bara för en kontinuitet utan även för kvalitetsutveckling av integrationsarbetet i Östra Göinge kommun. Det övergripande syftet med projektet var i likhet med tidigare år att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa förutsättningar för mellanmänskliga möten. Vidare var syftet att nyanlända ska erhålla utökade nätverk för att underlätta vägen till samhällsetablering och arbetsliv. Målet med projektet var dessutom att öka medvetandet hos civilsamhället för att göra integrationsarbetet till något gemensamt av alla som verkar i kommunen.

Projektet pågick 2017-01-01 – 2017-12-31 och beviljades 860 000 kronor från Länsstyrelsen § 37a.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

lansstyrelsen-%c2%a7-37

Lärande för integration

Projektet Lärande för integration medfinansierades av ESF. Genom kompetenshöjande åtgärder, för de som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn, syftade projektet till att minska risken för missförstånd, konflikter och hot och våld. Målet var att få en långsiktig och hållbar utveckling i kommunernas verksamheter. Genom kompetensutveckling på individnivå, utbyggnad av nätverk, plattformar och erfarenhetsutbyte skulle en stärkt integration och ökad sysselsättning skapas i vår region. På organisationsnivå ämnade projektet att skapa strukturer för ökade nätverk och plattformar för erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter, inom och mellan kommuner, privata aktörer och idéburen sektor. Projektet skulle öka medvetenheten hos målgruppen för bemötandets betydelse, trauma och kulturkompetens.

Lärande för integration var ett samverkansprojekt mellan kommunerna: Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Hörby. Projektet pågick 2016-09-01 – 2018-08-31 och medfinansierades av ESF med 5 431 337 kronor.

esf

Bridging the Multicultural Diversities in Education

I takt med att många nyanlända barn har kommit till förskolor och dagis har det uppmärksammats att dessa barn har svårt att hänga med i undervisningen och blir mindre integrerade i det sociala samhället. Språket är en viktig förutsättning i dessa situationer.

Projektet syftade till att hitta de bästa sätten att integrera barn från andra länder och kulturer i skolsystemet. Syftet var även att ta fram en referensbok på fem språk för att tydliggöra hur man kan arbeta med de nyanlända barnen i läroplanen

Projektet var ett samverkansprojekt mellan flera länder i Europa. Projektet pågick 2016-09-05 – 2018-09-04 och medfinansierades av Erasmus +, Strategiskt partnerskap för skolor.

Kontaktperson: Ulrika Olsson, 044-775 61 02, ulrika.olsson@ostragoinge.se 

erasmus


 

 

Hittade du inte vad du sökte?