Avslutade projekt

Östra Göinge kommun har deltagit i ett flertal externt finansierade projekt såväl som projektägare som samverkanspart. Nedan redovisas ett urval av dessa.

Tillsammans bygger vi framtiden

Projektet syftade till att bryta utanförskap och isolering bland nyanlända, ta vara på individens kunskaper och kompetens genom egenansvar och delaktighet samt öka och stärka kunskaper om det svenska samhället. Dessutom var syftet att öka samverkan inom och mellan kommunen och det civila samhället. De matmässor som har anordnats i kommunen är en av alla aktiviteter som varit uppskattade. De nyanlända som har deltagit i aktiviteten ”Låna en kommunal chef” har uppgett att de fått en ökad förståelse och kunskap om de svenska normerna. De frivilliga som har ställt upp som flyktigguider har också vittnat om hur deras vardag berikats genom de nya kontakterna. Även kommunen som organisation har fått ny insikter och ökad förståelse för hur kommunen behöver samverka mellan olika delar av organisationen för att underlätta den gemensamma integrationsprocessen. Detta projekt har dessutom lett till nya projekt inom integrationsområdet.

Projektet pågick 2014-10-01 – 2015-09-30 och finansierades med 500 000 kronor genom Länsstyrelsen Skånes § 37a-medel.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

Rädda Immeln

Förstudien Ekeshultsån var början till det stora projektet Rädda Immeln. Målet med förstudien var att ta fram ett bra planeringsunderlag över vilka åtgärder som var mest kostnadseffektiva att genomföra vid Ekhultsåns avrinningssystem för att återfå en god vattenkvalitet och säkra Immelns framtid. Rädda Immeln hade det övergripande syftet att förbättra vattenkvalitén på tillrinnande vatten till sjön Immeln. Projektet fokuserade på Ekeshultsån från källa till mynning eftersom detta vattendrag står för 50 % av tillrinningen till sjön Immeln.

Projektet resulterade bl.a. i:

  • Tre rapporter (statusbeskrivning, åtgärdsinventering vatten, återgärdsinventering land)
  • En anlagd visningssträcka i och vid Ekeshultsån vid Traneboda
  • En studiecirkel, Skogens vatten, med 12 markägare har genomförts
  • Ett vandringshinder i Ekeshult har rivits
  • Flertalet visningar på visningssträckan har gjorts
  • Ett åtgärdsområde i Grimsboda har anlagts
  • Dialog med markägare vid åtgärdsområde Örnanäs har påbörjats
  • Intresserade markägare gavs utbildning och information

Förstudien pågick 2011-01-20 – 2011-08-30. Rädda Immeln pågick 2012-03-12 – 2015-01-31 och medfinansierades av Leader Skånes Ess, genom bidrag från Lova – Lokala vattenvårdsprojekt samt bidrag från Länsstyrelsen i Skåne för biologisk återställande i kalkande vatten.

Östra Göinge kommun var projektägare och övriga deltagare var Osby kommun, Naturbruksgymnasiet i Osby, Skräbeåns vattenråd, Svea Skogsförvaltning AB, Immelns bygdeförening, Immelns fiskevårdsförening, markägare m.fl.

Kontaktperson: Andrea Raivander, 044-775 60 60, andrea.raivander@ostragoinge.se 

GoingeLean

Östra Göinge kommun antog våren 2008 Vision 2015 ”15 000 stolta göingar år 2015” (idag är visionen ”15 000 stolta göingar”) med fyra fokusområden: Utbildning, Boende, Arbete, företagande samt Kommunikationer. En gemensam förvaltning skapades.

En förutsättning för att nå visionen är att alla medarbetare, tjänstemän och politiker får kunskap om det nya arbetssättet. Det gäller att samtliga medarbetare har en gemensam kultur, arbetssätt och värdegrund. Detta kallas Göingemodellen. Ett förnyat arbetssätt kräver en omställning hos de anställda och annan typ av kompetensutveckling än tidigare för att medarbetarna ska få en kompetens som motsvarar efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildning inom Lean omfattade samtliga medarbetare. Individanpassad utbildning för medarbetare som har fått förändrade arbetsuppgifter/roller och kompetensutvecklande kurser inom styrning, ledning och målformulering gavs för chefer/ledare.

Projektet pågick 2011-09-01 – 2013-08-31 och medfinanserades av ESF med 11 329 334 kronor.

Kontaktperson: Ulrika Dahlberg, 044-775 65 76, ulrika.dahlberg@ostragoinge.se

Förstudie om fortsatt bredbandsutbyggnad i centrala och östra Skåne

Förstudien var ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Skåne Nordost, Sydöstra Skåne samt Mitt Skåne med Östra Göinge kommun som projektägare.

Projektet syftade till undersöka/bevara:
1.Vad tjänar kommunerna på sikt på ett utbyggt fibernät och de möjligheter det ger den kommunala verksamheten? Vad innebär det för utvecklingsmöjligheterna för näringslivet i kommunerna? Det handlar om att tydliggöra motiven till en fortsatt utbyggnad för att finansiärer (kommuner, företag, ideella sektorn) ska förstå betydelsen.
2. Var kommer de vita fläckarna att bli i respektive kommun (antingen för att inget intresse finns, alternativt för att landsbygdspengarna tar slut utan att alla har fått medel)? Vad innebär detta för den totala utbyggnaden och möjligheten att nå 95 %?

Frågeställning 1 och 2 ska bidra med argumenten till kommunernas (beslutsfattarnas) engagemang och kunskap kring digitalisering och alternativen för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Önskvärt är att projektet kan presentera ett konkret underlag med nyttokalkyler för besparingar som en fiberutbyggnad kan ge i form av att det möjliggör digitalisering av offentliga tjänster inom t.ex. omsorg, skola och energi.

Förstudien pågick 2016-09-01 – 2017-05-31 och medfinansierades med 399 995 kronor av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Läs rapporten som togs fram här: https://www.ostragoinge.se/wp-content/uploads/2017/06/170614_forstudiebredbandsutbyggnad.pdf

Kontaktperson: Tommy Johansson, 044-775 60 18, tommy.johansson@ostragoinge.se  

 

Ett steg närmare framtiden

Projektet syftade till att underlätta etablering i det svenska samhället för nyanlända genom många tillfällen till möten och kontaktskapande, bland annat genom matmässor och en jobbmässa. Arbetet med flyktingguider utvecklades ytterligare och erbjöd fler nyanlända en chans att träna det svenska språket och lära känna samhället. Detta projekt har dessutom lett till nya projekt inom integrationsområdet.

Projektet pågick 2015-10-01 – 2016-12-31 och finansierades med 1 427 000 kr av Länsstyrelsen Skånes §37a-medel.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

 

ELAINE

Projektet ELAINE (European Local Authorities Integration Network) har fört samman fem europeiska lokala och regionala organisationer kring det gemensamma temat integration av invandrare och flyktingar. Projektet bestod av fem möten på temat integration i fem deltagande länder. Östra Göinge kommun deltog tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost.

Projektet pågick 2016-01-01 – 2017-12-31 och beviljades cirka 1,1 miljoner kronor från programmet Europa för medborgarna.

Kontaktperson: Ludvig Einarsson, 0721-99 68 50, ludvig.einarsson@skanenordost.se

europa-for-medborgarna-2

Det nya Göinge

Projektet finansierades av Länsstyrelsens § 37a-medel och syftat till att utveckla de satsningar som gett effekt under kommunens tidigare arbete med projekten ”Tillsammans bygger vi framtiden” och ”Ett steg närmare framtiden”. Detta projekt har verkat inte bara för en kontinuitet utan även för kvalitetsutveckling av integrationsarbetet i Östra Göinge kommun. Det övergripande syftet med projektet var i likhet med tidigare år att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa förutsättningar för mellanmänskliga möten. Vidare var syftet att nyanlända ska erhålla utökade nätverk för att underlätta vägen till samhällsetablering och arbetsliv. Målet med projektet var dessutom att öka medvetandet hos civilsamhället för att göra integrationsarbetet till något gemensamt av alla som verkar i kommunen.

Projektet pågick 2017-01-01 – 2017-12-31 och beviljades 860 000 kronor från Länsstyrelsen § 37a.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

lansstyrelsen-%c2%a7-37

Lärande för integration

Projektet Lärande för integration medfinansierades av ESF. Genom kompetenshöjande åtgärder, för de som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn, syftade projektet till att minska risken för missförstånd, konflikter och hot och våld. Målet var att få en långsiktig och hållbar utveckling i kommunernas verksamheter. Genom kompetensutveckling på individnivå, utbyggnad av nätverk, plattformar och erfarenhetsutbyte skulle en stärkt integration och ökad sysselsättning skapas i vår region. På organisationsnivå ämnade projektet att skapa strukturer för ökade nätverk och plattformar för erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter, inom och mellan kommuner, privata aktörer och idéburen sektor. Projektet skulle öka medvetenheten hos målgruppen för bemötandets betydelse, trauma och kulturkompetens.

Lärande för integration var ett samverkansprojekt mellan kommunerna: Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Hörby. Projektet pågick 2016-09-01 – 2018-08-31 och medfinansierades av ESF med 5 431 337 kronor.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se

esf

Bridging the Multicultural Diversities in Education

I takt med att många nyanlända barn har kommit till förskolor och dagis har det uppmärksammats att dessa barn har svårt att hänga med i undervisningen och blir mindre integrerade i det sociala samhället. Språket är en viktig förutsättning i dessa situationer.

Projektet syftade till att hitta de bästa sätten att integrera barn från andra länder och kulturer i skolsystemet. Syftet var även att ta fram en referensbok på fem språk för att tydliggöra hur man kan arbeta med de nyanlända barnen i läroplanen

Projektet var ett samverkansprojekt mellan flera länder i Europa. Projektet pågick 2016-09-05 – 2018-09-04 och medfinansierades av Erasmus +, Strategiskt partnerskap för skolor.

Kontaktperson: Ulrika Olsson, 044-775 61 02, ulrika.olsson@ostragoinge.se 

erasmus

Tillsammans för vär(l)dskap

Projektet syftar till att gynna ett inkluderande samhällsklimat i Östra Göinge och öka förståelsen för varandras kultur och synsätt genom att stimulera samtal och dialog. Genom befintliga förenings- och folkbildningsstukturer syftar också insatserna till att skapa fler möten och finna synergier genom att kombinera insatser.

Det etablerade språkvänskonceptet ska implementeras med föreningsengagerade föräldrar för att tillgodose nyanländas önskan om att öva vardagssvenskan. Om föräldrar som skjutsar till och från träningar kan möta nyanlända föräldrar som också har barn som tränar samtidigt kan ett mervärde skapas i form av värdskap. Genom personlig kontakt kan de bjudas in i föreningsengagemanget.

Östra Göinge kommun äger projektet som pågår 2017-01-10 – 2018-12-31. Länsstyrelsen medfinansierar med 750 000 kr.

Kontaktperson: Agneta Henriksson, 044-775 63 12, agneta.henriksson@ostragoinge.se  

lansstyrelsen-%c2%a7-37

Within (PO1)

Projektet Within PO1 grundade sig i ett väl förankrat förarbete, framförallt via en förstudie genomförd under 2014 kring gruppen inaktiva/unga i utanförskap. Målgruppen har utgjort ett prioriterat arbetsområde för samtliga berörda kommunala verksamheter inom exempelvis utbildning, socialtjänst och arbetsmarknad. Kommunerna i nordöstra Skåne har en förhållandevis låg andel högskoleutbildade, en lägre sysselsättningstillväxt än sydvästra Skåne och hög andel som hoppar av gymnasiestudierna.

Förstudien pekade på ett antal avgörande brister i arbetet med inaktiva/unga i utanförskap:
– Kortsiktighet gällande insatser och kostnader.
– Brist på helhetsperspektiv och samsyn.
– Stuprörsorganisering.
– Exkludering utifrån normaliseringsstandarder.

Within tog sikte på dessa brister och hade som övergripande mål att minska antalet unga i utanförskap. Insatserna handlade om;
– Konkret och organisatorisk samverkan mellan partners.
– Förstärkt kompetens kring psykisk hälsa/ohälsa hos medarbetare och förtroendevalda, i syfte att utveckla en mer jämställd hälsa.
– Utveckling av nya metoder och kunskapshöjning för medarbetare och förtroendevalda, med mål om långsiktig implementering.
– Avgränsad aktivitet gentemot ungdomar i syfte att utveckla nya mötesplatser, konkret och virtuellt.
– Utökat arbetslivs/näringslivssamarbete via bl. a. arbetsplatsambassadörer.

Within har varit ett samverkansprojekt mellan kommunerna: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Osby. Kristianstads kommun är projektägare. Projektet pågick 2016-02-02 – 2019-01-31 och medfinansierades av ESF med 8 971 776 kronor.

Kontaktperson: Preben Bruzelius, 073-313 69 07, preben.bruzelius@kristianstad.se

South Baltic Public Innovators Network (SBPIN)

Projektet syftade till att öka lokala aktörers kapacitet inom internationellt samarbete i södra Östersjöområdet. Projektet erbjöd kompetensutveckling för internationellt samarbete och deltagande i ett antal internationella workshops med fokus på blå/grön tillväxt samt hållbar stadsutveckling. Projektet har bidragit till att kommunerna i Skåne Nordost i större utsträckning kan delta i internationella samarbeten och nätverk.

Hässleholms kommun var projektägare och SBPIN har varit ett samverkansprojekt mellan organisationer i Sverige (Skåne Nordost och Krinova), Danmark och Polen. Projektet pågick 2017-01-01 – 2019-02-28 och medfinansierades med 380 752 euro av Södra Östersjöprogrammet.

Kontaktperson: Ludvig Einarsson, 072-199 68 50, ludvig.einarsson@skanenordost.se 

Goinge Forward

Goinge Forward – En väg in, är ett projekt som Östra Göinge kommun har drivit genom medel från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet tog utgångspunkt i en ESF-finansierad förstudie som Östra Göinge kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kristianstad genomförde med syfte att hitta bättre former för samverkan kring grupper som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Förstudien visade på ett stort behov av att förbättra samverkan mellan ansvariga myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer, särskilt kring människor med en sammansatt problematik. Målgruppen för projektet har varit utrikesfödda som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

I projektet prövades ett helt nytt sätt att samverka som fokuserar på de specifika behoven hos de enskilda deltagarna där personalen från de samverkande myndigheterna, med stöd från andra samverkansaktörer, fungerade som ett sammansvetsat team runt deltagaren med utgångspunkt i dennes specifika förutsättningar och möjligheter.

Goinge Forward har haft totalt 264 deltagare sedan projektets start. Av dessa har drygt 100 personer gått vidare i arbete och nästan 40 till studier. I relation till projektmålet som sattes 2016 – att minst 20 % av deltagarna efter medverkan skulle gå vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning – är det ett fantastiskt bra resultat.

Projektet pågick 2016-03-01 – 2019-02-28 och medfinansierades av Europeiska socialfonden med 10 822 341 kronor.

Kontaktperson: Åsa Linné, 044-775 60 12, asa.linne@ostragoinge.se 

Trollacenter

Projektet syftade till att skapa mötesplatser för att främja interaktion och integration i Glimåkra. Åtgärden innebar att ett markområde på cirka 6 hektar i anslutning till befintlig ishall och idrottsplats i det s.k. Trollaområdet, planerades och byggdes ut till en sammanhängande anläggning för fritidsaktiviteter och rekreation. Anläggningen omfattar bland annat skridskobana, ytor för ridtävlingar, curlingbana, lekplats, motorikbana, gång- och cykelvägar, rekreationsplatser med mera.

Projektet pågick 2018-05-01 – 2019-04-01. Boverket medfinansierade med 14 200 000 kr, vilket motsvarar hälften av totalbudgeten.

Kontaktperson: Henrik Arvidsson, 044-775 62 42, henrik.arvidsson@ostragoinge.se  

Tillsammans för vär(l)dskap 2.0

Syftet med insatsen var att utifrån befintliga strukturer skapa nya samarbetsformer mellan kommun och föreningsliv och utveckla hållbara lösningar för ett lustfyllt och smidigt föreningsarbete som kan bidra till en faktisk etablering för nyanlända i Östra Göinge kommun. I förlängningen har det även handlat om att stabilisera resursbanken av vuxna för att säkerställa en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga, däribland särskilt flickor.

Projektet har syftat till att hitta framgångsrika lösningar för samverkan mellan kommun och föreningsliv för att engagera nyanlända föräldrar och fler flickor i föreningsliv. Lösningar som i förlängningen ska kunna appliceras på hela den idéburna sektorn för ett framgångsrikt inkluderingsarbete för prioriterade grupper.

Projektet pågick 2018-11-01 – 2019-06-30 och medfinansierades med 283 620 kr av Länsstyrelsen Skåne.

Kontaktperson: Frida Olsson, 044-775 62 73, fridacharlotta.olsson@ostragoinge.se

Within (2.0)

Within riktade sig till ungdomar mellan 16 och 24 år som saknade fäste både i skola och på arbetsmarknad. Projektets övergripande mål var att öka andelen unga med fullföljd gymnasieutbildning, öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt öka möjligheten för unga att ta steget in/etablera sig på arbetsmarknaden. Detta genomförades genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan som samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och fysisk hälsa och mötesplatser. Detta utvecklingsarbete genomfördes parallellt med Within PO1 och var inriktat mot att hitta nya metoder i arbetet gentemot målgruppen i syfte att få fler i direkt arbete och utbildning. Båda projekten förväntades hitta synergier sinsemellan och således optimera projektresultaten.

Within var ett samverkansprojekt mellan de sex kommunerna i Skåne Nordost: Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm, Osby, Bromölla och Hörby. Kristianstads kommun var projektägare.

Projektet pågick 2015-11-01 – 2020-01-31 och medfinansierades av Europeiska socialfonden.

Kontaktperson: Kaisa Welander, 072-885 82 64, kaisa.welander@kristianstad.se

Tillväxt Östra Skåne (TÖS)

Projektets syfte var att höja de små- och medelstora företagens innovationskunskap och tillväxtvilja.

Östra Skånes kommuner, Krinova Science Park, Tillväxt Syd, branschorganisationer m.fl. ämnade i ett gemensamt projektinitiativ stärka den hållbara tillväxten i de små företagen i östra Skåne. Syftet var att tillsammans med våra samarbetsparter utveckla ett gemensamt arbetssätt som stödjer företagens ambition och potential att växa.

Arbetet byggde dels på individens kompetensutveckling och dels på strategisk kompetensförsörjning kopplat till planer för utveckling och innovation på företagsledningsnivå. Detta för att på lång sikt främja företagens tillväxt och för att få ekonomiskt hållbara företag med god förmåga att rekrytera brett och i linje med en genomarbetad utvecklings- och innovationsstrategi. Ett informationsutbyte skedde även med övriga ”hörn-samarbeten” i Skåne samt Blekinges kommuner.

Kristianstads kommun var projektägare och TÖS var ett samverkansprojekt mellan flera kommuner och organisationer. Projektet pågick 2017-04-01 – 2020-03-31 och medfinansieras med drygt 17 000 000 kr av ESF.

Kontaktperson: Fredrik Persson, 044 775-64 10, fredrik.persson@ostragoinge.se  

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektet syftade till att främja små och medelstora företags etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Samverkan mellan företag i bygden ska stärkas och skapandet av affärsmöjligheter genom att koppla samman den som har en idé med den som vill vara med att finansiera eller investera, ska bidra till utveckling bland företagsamheten i Östra Göinge. Nya metoder för att finna innovativa finansieringslösningar på landsbygden har prövats. Projektets syfte var att fler företag ska kunna överleva och etablera sig i vår bygd.

Östra Göinge kommun var projektägare. Projektet medfinansierades genom projektstöd på 900 000 kr från Jordbruksverket, 72 366 kr från Skånes Ess, LAG, samt 300 000 kr från Östra Göinge kommun.

Kontaktperson: Fredrik Persson, 044-775 64 10, fredrik.persson@ostragoinge.se  

GoDig - Ett projekt för den digitala framtiden

Projektet GoDig syfte var att kompetensutveckla runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i att använda digitala arbetsverktyg. Projektet var ett samarbete mellan kommunerna Östra Göinge, Osby och Perstorp.

GoDig handlade om att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv. Projektet ledde till skapandet av en hållbar metod för en lärande organisation som för in, förvaltar och utvecklar kunskap kring välfärdsteknik och digital utveckling.

Syftet var att medarbetare inom vård och omsorg ska vara trygga i och ha kunskapen om hur digitaliseringen kan skapa mervärde för våra kunder.

En struktur skapades mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen och organisationen. Förutom ökad kompetens hos medarbetare fanns även ett behov av strukturer i organisationen som tillåter tillämpning och utveckling.

Projektet pågick 2018-01-03 – 2020-02-28. Totalt omfattade projektet cirka 6,3 miljoner kr och finansierades med cirka 4,2 miljoner kr av ESF.

Kontaktperson: Kaj Hansson, 044-775 67 95, kaj.hansson@ostragoinge.se

Rädda Immeln

Projektets syfte var att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekehultsån. Åtgärder genomfördes från källa till mynning med målet att få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten. Projektet syftade till att bidra till levande vattendrag, sjöar och friska ekosystem i vårt område.

I projektet genomfördes en åtgärdsinventering och projektering för den nya sträckan längs Ekehultsån. Entreprenad anlitades för att avverka och röja i syfte att skapa kantzoner, bygga våtmarker och svämplan. Sten lades även på botten av ån.

Åtgärderna genomfördes i Östra Göinge och Osby kommun i samverkan med markägare och andra intressenter.

Projektet pågick 2018-05-01 – 2019-12-31. Projektets totala budget var cirka 830 000 kr, varav cirka 530 000 finansierades med projektstöd från Leader och 300 000 kr i övrigt offentligt stöd från Östra Göinge kommun.

Stronger Together - Preventing Radicalization in Schools

Projektets mål var att utveckla en ”Starkare Tillsammans” läroplan bestående av fem moduler, vars huvudsakliga metod kommer att vara ett digitalt brädspel. Läroplanen fokuserade på att utveckla färdigheter som kritiskt tänkande, social integration, självkontroll och moral, färdigheter för att kunna motstå propaganda och förhindra kriminella handlingar. Genom att tillämpa dessa kunskaper från en tidig ålder där skolelever är målgrupp, försökte projektet bidra till att förebygga radikalisering. Den andra målgruppen är lärarna, som kommer utbildades och erhöll kunskaper inom området.

Projektet var ett samverkansprojekt där aktör i Danmark var projektägare och övriga projektpartners fanns i Sverige, Belgien, Tyskland, Italien och Makedonien. Projektet pågick 2018-09-01 – 2020-08-31 och medfinansierades med 290 244 € av Erasmus +, Strategiskt partnerskap för skolor.

Kontaktperson: Ulrika Olsson, 044-775 61 02, ulrika.olsson@ostragoinge.se 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?