Information om Mölleskolan

Den 19 september presenterade förvaltningen satsningar och riktade besparingar kopplat till skolresan. Ett av förslagen som är under utredning är en eventuell avveckling av Mölleskolan i Sibbhult.

Förslaget har under hösten genomgått en djupare utredning. Förvaltningens förslag för att uppnå en hållbar skolorganisation gällande likvärdighet och kvalitet utifrån rådande ekonomiska utmaningar och minskat elevantal är nu färdigställd och kommer behandlas politiskt i kommunstyrelsen.

Här kan du ta del av utredningen och barnkonsekvensanalysen sin helhet:

Skolresan – Likvärdiga förutsättningar för alla – utredning – Mölleskolan

Barnkonsekvensanalys – Mölleskolan

 

Frågor och svar

I frågorna nedan finns svar på vanligt förekommande frågor. Klicka på respektive fråga för att fälla ut ett svar.
Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Varför har förslaget om att avveckla Mölleskolan tagits fram?

Under de senaste åren har antalet barn och elever i kommunen minskat kraftigt, vilket har haft en stor påverkan på en liten skolenhet som Mölleskolan. Samtidigt behöver vi göra satsningar för att förbättra skolresultaten, öka likvärdigheten och säkerställa kvaliteten som en del av den pågående skolresan. Denna kombination, tillsammans med det utmanande ekonomiska läget som kommunen står inför och besparingskravet som följer därav, är det som gör att vi nu utreder avveckling av Mölleskolan.

Vem fattar beslut om en eventuell avveckling av Mölleskolan?

Beslut om en eventuell avveckling av Mölleskolan tas av kommunstyrelsen.

Vad händer med barnen på Mölleskolan nu?

I dagsläget är det ingen förändring för barnen. Eventuella förändringar kommer tidigast ske till läsårets start 2024. Om ett beslut om avveckling tas kommer samtliga elever på Mölleskolan att erbjudas plats inom den kommunala grundskolan. I den pågående utredningen kommer en noggrann bedömning att göras för att säkerställa att en eventuell ny skolplacering genomförs på bästa möjliga sätt med barnens bästa i åtanke.

Kommunen vill satsa på trygg och säker skola, hur kan skolan upplevas trygg för barnen som går på Mölleskolan om skolan beslutas läggas ner?

Vid förändringar uppstår oro, särskilt när det handlar om en eventuell avveckling av en grundskola, och hur detta påverkar barnens upplevelse av trygghet i skolan. Om ett beslut fattas, kommer vi att säkerställa att barnen välkomnas till en annan kommunal grundskola och att övergången sker på ett bra sätt i samarbete med både barn och vårdnadshavare.

När får jag som vårdnadshavare chans att göra min röst hörd?

Vår ambition är att tillhandahålla relevant information så snart det finns att delge och vara så transparenta som möjligt i kommunikationen med vårdnadshavarna. Förvaltningen planerar att bjuda in till informationsträffar där vårdnadshavarna får möjlighet att ställa frågor och få mer detaljerad information.

Hur mycket kommer kommunen att spara på detta?

Hur mycket kommunen förväntar sig att spara kommer att tydliggöras i det ekonomiska underlaget som utarbetas under den pågående utredningen.

Vem är kontaktperson?

För mer information, kontakta:
Cecilia Flood, utbildningschef
044-775 60 14, cecilia.flood@ostragoinge.se

 


Hittade du inte vad du sökte?