Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar relaterade till smittspridningen av coronaviruset, covid-19.

Jag planerar att besöka min pappa som bor på ett äldreboende. Hur gör jag?

För dig som vill besöka ett boende

  • Besöken ska vara förbokade efter överenskommelse.
  • Besök sker i anvisat besöksrum.
  • Besökaren kommer att mötas upp av personal vid ingången till boendet och följas till besöksrummet.
  • Vi begränsar till två personer åt gången vid besök.
  • Besöksrutinerna kan komma att ändras om vi får ett lokalt utbrott.
  • Besök bokas via administratör Sanna Karas på 044-775 64 71 (telefontid: måndag, onsdag, fredag klockan 10-11). Det går även bra att mejla Sanna på sanna.karas@ostragoinge.se. Innan besöket kan ske måste du ha fått en bekräftelse på att det är möjligt. Gäller bokningar av besök till både Skogsbrynet och Västanvid.

Vid besök på boende är det viktigt att du följer de rekommendationer som finns:

  • Stanna hemma när du har symtom så som feber, hosta, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
  • Tvätta händerna ofta
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt

Varför stänger kommunen inte skolorna för att begränsa smittspridning?

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att avstängning av friska skolbarn är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Den 17 mars gick regeringen ändå, på Folkhälsomyndighetens inrådan, ut med en stark rekommendation att tills vidare stänga gymnasie- och vuxenutbildning och övergå till fjärr- och distansundervisning. Östra Göinge kommun följer regeringens rekommendationer, vilket innebär att fjärr- och distansundervisning har införts i Östra Göinges gymnasieskola och vuxenutbildning (Göinge utbildningscenter) från och med den 18 mars.

Beslutet gällde från den 18 mars – 12 juni.

Gymnasieundervisning höstterminen 2020
Gymnasieelever på Göinge Utbildningscenter kommer att börja skoldagen på olika tider. Undervisningen kommer att ske på plats, men viss undervisning kan ske på distans.

Kan jag hålla mina barn hemma för att undvika att det blir smittade i förskolan/skolan?

Nej, det råder skolplikt i Sverige och friska barn ska vara i skolan. Här följer kommunen de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i förskolan/skolan som vanligt.

Mitt barn har varit sjukt. När kan mitt barn gå tillbaka till skolan?

Barn och elever är välkomna tillbaka till förskolan/skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

En familjemedlem är konstaterad med covid-19. Får barnen i hushållet gå till förskolan/skolan?

Samtliga i familjen där det finns konstaterad covid-19 smitta ska stanna hemma. Detta gäller även symtomfria barn som går i förskola, grundskola eller på fritidshem.

Jag vet inte riktigt vad som gäller för just mitt barn i förskolan eller skolan, vem ska jag vända mig till med mina frågor?

Är du vårdnadshavare och har frågor som rör ditt barns skola eller förskola ska du vända dig till rektorn på den aktuella skolan eller förskolan.

Har kommunen resurser att hantera situationen om smittan sprider sig på ett äldreboende?

Kommunen har rutiner och resurser för att förhindra smittspridning på våra boenden. Det är samma rutiner som vi följer vid andra smittsamma sjukdomar så de är väl inarbetade. Vi följer Socialstyrelsens råd om basala hygienrutiner.

Varför har inte medarbetare i hemtjänsten eller de som jobbar på boenden alltid skyddsutrustning?

Medarbetare följer basala hygienrutiner i syfte att förebygga smitta, vilket betyder att man tvättar händerna och använder handsprit vid varje vård- och omsorgsbesök. Om det finns misstänkt eller konstaterad smitta hos den person som tar emot hjälp, ska medarbetare använda skyddsutrustning. Skyddsutrustning som man då kan använda är skyddsförkläde, munskydd, visir eller skyddsglasögon och skyddshandskar.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symtom, uppmanas att stanna hemma och att stanna hemma två dagar efter det att de har blivit symtomfria.

Östra Göinge kommun följer dagligen rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och vårdhygien i Region Skåne.

Kommer kommunen att stänga badhuset och biblioteken?

I nuläget är dessa mötesplatser i stort sett öppna som vanligt. Det kan hända att både badhus och bibliotek får begränsa sina öppettider och ibland till exempel stänga tidigare. Detta för att den personal som finns på plats ska räcka till när flera medarbetare är tillfälligt hemma. Anledningen till ovanligt hög sjukfrånvaro är att vi i kommunen tar det säkra före det osäkra och därför har uppmanat personal att stanna hemma vid förkylningssymptom, även om det inte behöver handla om coronasmittan.

I kommunen följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och kan komma att ändra beslutet om nya råd kommer.

Vart ska jag som göingebo vända mig om jag misstänker att jag har blivit smittad av corona?

Kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden först. Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.

Får ni på kommunen veta om det finns göingebor som är smittade?

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids i Östra Göinge?

Kommunen följer utvecklingen noga och har en krisledningsgrupp som träffas dagligen. Gruppen går igenom läget i kommunens egna verksamheter, stämmer av information från andra aktörer och tar sedan beslut om vilka åtgärder som behövs. Östra Göinge kommun informerar också via egna kanaler, främst ostragoinge.se.Hittade du inte vad du sökte?