Hanaskog

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera

 02_normaltplanforfarande_planprocess_samrad

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera är ute på samråd mellan 17 februari och 9 mars 2017 där berörda sakägare, myndigheter och organisationer ges möjlighet till att lämna in synpunkter på förslaget.

I samband med att Klockarebackens förskola i Hanaskog ska flyttas till en ny byggnad kommer befintliga skollokaler att byggas om. Ombyggnationen kommer bland annat ge plats åt ett nytt bibliotek för allmänheten. Då föreslagen utbyggnad strider mot gällande detaljplan kommer det krävas en planändring. Till följd av detta anser kommunen att man även behöver se över detaljplanerna för omkringliggande fastigheter då dagens markanvändning inte stämmer överens med gällande detaljplaner. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hanaskog. Området innefattar en del av Kviingevägen som även avgränsar området i öster. Sydvästra delen avgränsas med Klockarevägen. I övrigt avgränsas planområdet med bostäder.

Planområdet innefattas av fastigheterna Kunskapen 5, 6, 7, 9, Kullen 1, del av Kviinge 7:1, del av Kvinge 45:1, del av Kviinge 23:1 samt del av Kviinge 8:54 som alla ägs av Östra Göinge kommun.

Plankarta

Planbeskrivning

Har du några synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska de vara inlämnade senast den 9 mars 2017. De ska lämnas skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och postadress till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 280 60 Broby eller till kommun@ostragoinge.se alternativt fylla i det digitala formulär som finns i slutet av denna text.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Sandra Cornmark, telefon 044-775 60 79 eller mejl sandra.cornmark@ostragoinge.se

 

Observera att dina kontaktuppgifter hanteras enligt lagen om personuppgifter. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL) och offentlighets- och sekretesslagen.

 

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Hantverksgatan & Radhusvägen)

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 m.fl. (Radhusvägen och Hantverksgatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Agneberg 1

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för Agneberg 1 m.fl. vann laga kraft 6 april 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Parketten 7 m.fl.

planprocess laga kraft

Detaljplan för Parketten 7 m.fl. vann laga kraft 1 november 2015.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en smidigare och mer trafiksäker lösning genom centrala Hanaskog genom en ny sträckning för regionbussarna längs med befintlig banvall. Planändringen gör det också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att utöka tomterna Parketten 4 och Parketten 5 i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet rätt enligt plan.

Plankarta

Planbeskrivning

 


Hittade du inte vad du sökte?