Hanaskog

Detaljplan för Kunskapen 6 med flera

 03_normaltplanforfarande_planprocess_granskning

I samband med att rubricerad detaljplan var ute på samråd från den 2 februari till den 22 februari 2017fick berörda sakägare, myndigheter och organisationer möjlighet till att lämna in synpunkter på förslaget. Inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse och har bearbetats in i ett nytt förslag som nu är ute på granskning från den 13 mars till den 2 april 2017. Berörda sakägare, myndigheter och organisationer ges nu tillfälle att komma in med synpunkter på det reviderade förslaget.

De förändringar som har skett inför aktuellt förslag är att:

  • Information om dagvattennätet, genomförandefrågor och befintliga ledningar kompletteras i planbeskrivningen
  • Grundkartan uppdaterats

I samband med att Klockarebackens förskola i Hanaskog ska flyttas till en ny byggnad kommer befintliga skollokaler att byggas om. Ombyggnationen kommer bland annat ge plats åt ett nytt bibliotek för allmänheten. Då föreslagen utbyggnad strider mot gällande detaljplan kommer det krävas en planändring. Till följd av detta anser kommunen att man även behöver se över detaljplanerna för omkringliggande fastigheter då dagens markanvändning inte stämmer överens med gällande detaljplaner. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Hanaskog. Området innefattar en del av Kviingevägen som även avgränsar området i öster. Sydvästra delen avgränsas med Klockarevägen. I övrigt avgränsas planområdet med bostäder.

Planområdet innefattas av fastigheterna Kunskapen 5, 6, 7, 9, Kullen 1, del av Kviinge 7:1, del av Kvinge 45:1, del av Kviinge 23:1 samt del av Kviinge 8:54 som alla ägs av Östra Göinge kommun.

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Har du några synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska de vara inlämnade senast den 2 april 2017. De ska lämnas skriftligen med namnteckning, namnförtydligande, din fastighetsbeteckning och postadress till: Östra Göinge kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 280 60 Broby eller till kommun@ostragoinge.se alternativt fylla i det digitala formulär som finns i slutet av denna text.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Marie Nilsson, telefon 044-775 60 97 eller mejl marie.nilsson@ostragoinge.se

 

Observera att dina kontaktuppgifter hanteras enligt lagen om personuppgifter. Läs mer om personuppgiftslagen (PuL) och offentlighets- och sekretesslagen.

 

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 (Hantverksgatan & Radhusvägen)

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för del av Kviinge 45:1 m.fl. (Radhusvägen och Hantverksgatan) vann laga kraft 30 juni 2016.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att stänga av Hantverksgatan och Radhusvägen för in- och utfart till väg 19. Bakgrunden till förslaget är Trafikverkets projekt med att rusta upp väg 19, vars syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs med väg 19.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Agneberg 1

05_NormaltPlanförfarande_Planprocess_LagaKraft

Detaljplan för Agneberg 1 m.fl. vann laga kraft 6 april 2016.

Plankarta

Planbeskrivning

 

 

Parketten 7 m.fl.

planprocess laga kraft

Detaljplan för Parketten 7 m.fl. vann laga kraft 1 november 2015.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en smidigare och mer trafiksäker lösning genom centrala Hanaskog genom en ny sträckning för regionbussarna längs med befintlig banvall. Planändringen gör det också möjligt att säkra framkomligheten för gång- och cykeltrafik genom byn. Utöver förändringarna inom järnvägsområdet är syftet också att utöka tomterna Parketten 4 och Parketten 5 i den norra delen av planområdet och göra bostadsändamålet rätt enligt plan.

Plankarta

Planbeskrivning

 


Hittade du inte vad du sökte?