Broby

Ändring av detaljplan för Kv. Balder och Frigg

04_normaltplanforfarande_planprocess_antagande

Ett förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Balder och Frigg i Broby har varit ute på samråd och granskning med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådstiden pågick mellan den 5 och 23 september 2016 och granskningstiden pågick mellan den 14 oktober och 3 november 2016. Under samråds- och granskningstiden inkom det synpunkter som har bearbetats in i det slutgiltiga förslaget. Dessa redovisas i ett granskningsutlåtande.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari 2017 § 2 antogs det slutgiltiga planförslaget. Klicka på nedanstående länkar för att se handlingarna. 

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Kvarteret Balder och kvarteret Frigg är båda placerade i nordvästra delen av Broby och omges av Baldersgatan i norr, Frejagatan i öst, Odengatan i söder och Idungatan i väst.

För kvarteret Balder och kvarteret Frigg gäller en stadsplan från år 1972. De bestämmelser som gäller för de båda kvarteren kan försvåra de önskemål och byggnadsstandarder som efterfrågas idag. Kvarteret Balder och kvarteret Frigg berörs även idag av varsin tomtindelningsplan från år 1973 vilket kan hindra flexibiliteten avseende framtida fastighetsregleringar.

Syftet med ändringen är att se över de bestämmelser som finns för de båda kvarteren idag och att i samband med planförslaget upphäva gällande tomtindelningsplaner. Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan.

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Sandra Cornmark, telefon 044-775 60 79 eller mejl sandra.cornmark@ostragoinge.se

 

Ändring genom tillägg till detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. för fastigheterna Bränneriet 6 och Sånglärkan 11

05_normaltplanforfarande_planprocess_lagakraft

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. för fastigheterna Bränneriet 6 och Sånglärkan 11 vann laga kraft den 5 oktober 2016. 

Detaljplanförslagets syfte är att öka antalet våningar från två till fyra. Övriga bestämmelser gällande byggrätt och utformning plockas bort.

Tillägg till plankarta

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Observera att planförslaget är ett så kallat tillägg och ska därför läsas ihop med gällande detaljplan, Detaljplan för Kv. Bränneriet m.m. i Broby samhälle (aktnummer 1256-P07/72).

 

Stadsplan för område å Västraby – ”Nejlikan 8, 9 och 10”

 

planprocess_enkelt_LagaKraft


Ändring genom tillägg till detaljplan inom Stadsplan för å Västraby (Nejlikan 8, 9 och 10) vann laga kraft den 25 oktober 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering och byggnation av gruppboende. Planen handläggs med enkelt planförfarande.

Plankarta

Planbeskrivning

 

Kv. Prosten

 

planprocess_enkelt_LagaKraft

Detaljplanen vann laga kraft 6 februari 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsreglering inom kv. Prosten.

Planbeskrivning


Hittade du inte vad du sökte?