Djur

Höns

Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddstillsynen och det är dit du vänder dig om du tror att ett djur far illa.

Kommunen har även ansvar för tillsynen när det gäller störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt. För att hålla djur som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från Miljöenheten.

Till Länsstyrelsen ska du vända dig när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen, till exempel att bedriva näringsverksamheter med djur, så som hunddagis eller zoobutik, eller om du misstänker att ett djur far illa.


Höns

För att få hålla djur, som inte är sällskapsdjur inom detaljplanbelagt område krävs ett särskilt tillstånd från Tillsyns- och tillståndsnämnden. Detta enligt miljöbalken och lokala föreskrifter i Östra Göinge kommun.

Tillstånd kan sökas för:

  • nötkreatur, häst, get, får eller gris
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende, att regler i djurskyddslagstiftningen ska följas liksom regler gällande inhysning m.m. Länsstyrelsen har tillsyn över djurskydd. Regler gällande djurens skötsel och inhysning finns på Jordbruksverkets hemsida. Det är också viktigt att gödsel tas omhand på ett bra sätt och att det sker utan olägenhet för omgivningen.

Ansökan ska skickas till Miljöenheten och innehålla blankett med ansökan om tillstånd och situationsplan: bifoga en enkel skiss över djurutrymmets (stall, hönshus m.m.) placering på tomten och grannhörande: grannar inom 100 m från fastigheten ska få chansen att yttra sig gällande djuren. Grannarna får 10 dagar på sig att svara. Miljöenheten tar ut en handläggningsavgift för att handlägga ärendet och gör sedan en  bedömning av huruvida platsen är lämplig och om djurhållningen kan tillåtas eller inte.

Blanketten hittar du i vårt blankettarkiv.

I kommunen finns ett antal kommunjägare som vid behov kan genomföra jakt på skadedjur och annan skyddsjakt. Det är dock endast om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunen ska sörja för att åtgärder vidtas.

Ska inte kommunen se till att få bort oönskade djur i hus och trädgårdar?

Nej, normalt är det varken Miljöenhetens  eller ”kommunens” ansvar. När det gäller bostäder eller allmänna lokaler är det ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren som ska se till att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Även andra lokaler och anläggningar ska hållas fria från ohyra. När det gäller skadedjur i övrigt (utomhus) ska åtgärder vidtas endast om det finns hälsorisker (smittspridning o dyl som inte är av ringa eller tillfällig natur), och det är i så fall också ägarens eller nyttjanderättsinnehavarens ansvar. Är det tamdjur som medför hälsorisker är det förstås djurägarens ansvar. Tillsyns- och tillståndsnämnden kan ålägga den ansvarige att vidta åtgärder om det behövs.

Det är bara om det är av ”särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet” som kommunen ska sörja för att åtgärderna vidtas. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande. Det gäller alltså knappast katter, rådjur, kaniner, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar och så vidare. Reglerna finns i miljöbalkens 9 kapitel och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Är det fråga om jaktbart vilt får man kontakta en eventuell jakträttsinnehavare i trakten för diskussion om jakt. För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen. Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid! Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur ”skyddsjakt” får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs. För katter finns det speciella regler i ”lagen om tillsyn över hundar och katter” (§7). Där sägs att ”En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får dödas av jakträttsinnehavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.”

 

 

Hur ska du göra med skadade vilda djur?

  • Ta det lugnt!
  • Fånga in djuret. Försök med din jacka eller en handuk.
  • Förvara djuret i någon slags behållare med lufthål som står skuggigt och på en lugn plats.
  • Ge ej vatten eller mat.
  • Kontakta snarast Katastrofhjälp fåglar och vilt (tel 070-547 16 10), Räddningstjänsten eller Polisen.

Hittade du inte vad du sökte?